Statistisk sentralbyrå

Lønnsstatistikk. Ansatte i kommuner og fylkeskommuner

2   Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i kommunal og fylkeskommunal virksomhet eksklusiv skoleverket, etter tjenestested og kjønn 1. desember 2006. Foreløpige tall
  Ansatte med i undersøkelsen Månedslønn Endring i prosent fra året før
Kommuner og fylkeskommuner i alt  120 087 27 373 6,1
Menn 41 603 28 717 5,6
Kvinner 78 484 26 660 6,6
       
Sentraladministrasjon 15 663 29 678 6,2
Menn 6 857 32 048 6,2
Kvinner 8 806 27 833 6,4
       
Undervisning ekskl. undervisningspersonale 11 469 27 774 6,5
Menn 4 292 28 818 6,0
Kvinner 7 177 27 150 6,8
       
Helsevesen 23 295 27 855 6,4
Menn 4 833 29 621 5,5
Kvinner 18 462 27 392 6,7
       
Sosial omsorg 41 660 25 912 6,6
Menn 5 288 26 695 5,9
Kvinner 36 372 25 798 6,7
       
Kultur 3 741 27 702 5,4
Menn 1 670 27 993 4,4
Kvinner 2 071 27 468 6,2
       
Teknisk sektor 16 843 27 314 5,6
Menn 13 657 27 442 5,3
Kvinner 3 186 26 769 7,0

Standardtegn i tabeller