Kode

Artsgruppe

Forklaringstekst

01

Brutto driftsutgifter

Kommune: Kontoklasse 1. Artene (010..480) + 590 - artene (690, 710, 729, 790)

 

Kommunekonsern: Kontoklasse 1. Artene (010..480) + 590 - artene (690, 710, 729, 790) og Kontoklasse 3. Artene (((010..480) - (375, 380, 475, 480)) + 590 - artene (690, 710, 729, 790, 775, 780, 880, 895))

 

Brutto driftsutgifter viser de samlede driftsutgiftene inkludert avskrivninger korrigert for dobbeltføringer som bl.a. fordelte utgifter og interne overføringer.

 

I kommunekonsern er det korrigert for interne transaksjoner mellom kommunen og særbedriftene.

02

Lønnsutgifter

Kommune: Kontoklasse 1. Artene (010..099)-710

 

Kommunekonsern: Kontoklasse 1 og 3. Artene (010..099)-710

 

Lønnsutgifter omfatter lønn og sosiale utgifter korrigert for sykelønnsrefusjon.

03

- herav sykelønnsrefusjon

Kommune: kontoklasse 1. Art 710

 

Kommunekonsern: kontoklasse 1 og 3. Art 710

25

- herav pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger

Kommune: kontoklasse 1. Art 090

 

Kommunekonsern: kontoklasse 1 og 3. Art 090

21

- herav arbeidsgiveravgift

Kommune: kontoklasse 1. Art 099

 

Kommunekonsern: kontoklasse 1 og 3. Art 099

04

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon

Kommune: Kontoklasse 1. Artene (100..290)

 

Kommunekonsern: Kontoklasse 1 og 3. Artene (100..290)

 

Artene 100-285 omfatter alle utgifter som er knyttet til kjøp av varer og tjenester som inngår som produksjonsfaktorer i kommunens egen produksjon. Art 290 brukes kun som motpost til 790 Internsalg.

05

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon

Kommune: Kontoklasse 1. Artene (300..380)

 

Kommunekonsern: Kontoklasse 1 og 3. Artene ((300..370)

 

Alle utgifter som er knyttet til kjøp av tjenester fra andre (utenom egne foretak og IKS der kommunen/fylkeskommunen selv er deltager) som erstatter kommunal tjenesteproduksjon.

 

I kommunekonsern inngår ikke interne transaksjoner mellom kommunen og særbedriftene.

22

- herav kjøp av tjenester fra andre (private)

Kommune: Kontoklasse 1. Art 370

 

Kommunekonsern: Kontoklasse 1 og 3. Art 370

23

- herav kjøp av tjenester fra IKS der kommunen/fylkeskommunen selv er deltaker

Kommune: Kontoklasse 1. Art 375

 

Kommunekonsern: ikke aktuell for kommunekonsern.

24

- herav kjøp av tjenester fra foretak og bedrifter i egen (fylkes)kommune som fører særregnskap

Kommune: Kontoklasse 1. Art 380 Kommunekonsern: ikke aktuell for kommunekonsern.

06

Overføringer

Kommune: Kontoklasse 1. Artene (400, 430..480)

 

Kommunekonsern: Kontoklasse 1 og 3. Artene (400, 430..470)

 

Inneholder tilskudd og overføringer som ikke er knyttet til kjøp eller avtale om produksjon av konkrete tjenester. Med konkrete tjenester menes tjenester som inngår i kommunens produksjon eller som erstatter kommunens egenproduksjon.

18

Mva - utgift driftsregnskapet

Kommune: Kontoklasse 1. Art 429

 

Kommunekonsern: Kontoklasse 1 og 3. Art 429

07

Avskrivninger

Kommune: Kontoklasse 1. Art 590

 

Kommunekonsern: Kontoklasse 1 og 3. Art 590

 

Avskrivninger uttrykker verdiforringelsen hos varige driftsmidler på grunn av alder, slit og lignende.

08

Korreksjon fordelte utgifter og internsalg

Kommune: Kontoklasse 1. Artene 690 og 790

 

Kommunekonsern: Kontoklasse 1 og 3. Artene 690 og 790

09

Finansieringsutgifter og finansieringstransaksjoner (ekskl. avskrivninger)

Kommune: Kontoklasse 1. Artene (500..580)

 

Kommunekonsern: Kontoklasse 1 og 3. Artene (500..580)

 

Utgifter knyttet til opptak av lån, kjøp av aksjer/andeler og utlån.

10

Korrigerte brutto driftsutgifter

Kommune: Kontoklasse 1. Artene (010..290) + 429 + 590 - artene (690,710,729,790)

 

Kommunekonsern: Kontoklasse 1 og 3. Artene (010..290) + 429 + 590 - artene (690,710,729,790)

 

Korrigerte brutto driftsutgifter omfatter driftsutgiftene ved kommunens eller kommunekonsernets egen tjenesteproduksjon pluss MVA-utgift og avskrivninger, minus dobbeltføringer som skyldes viderefordeling av utgifter/internkjøp mv.

11

Brutto driftsinntekter

Kommune: Kontoklasse 1. Artene (600..895) - artene 690,790

 

Kommunekonsern: Kontoklasse 1. Artene (600..895) - artene 690,790 og Kontoklasse 3. Artene ((600..895)-(775, 780, 880, 895, 690, 790) – (375, 380, 475, 480)))

 

Brutto driftsinntekter omfatter kommunens eller kommunekonsernets samlede driftsinntekter, og omfatter således alt av statlige overføringer som f.eks. rammetilskudd og andre driftstilskudd og overføringer, alle driftsinntekter fra innbyggerne og næringslivet, som f.eks. skatteinntekter og salgs- og leieinntekter, og alle driftsinntekter fra andre kommuner og fylkeskommuner.

 

Begrepet er korrigert for dobbeltføringer som fordelte utgifter og interne overføringer, da disse blåser opp regnskapet. Finansinntekter, som f.eks. renteinntekter og utbytte fra selskaper omfattes ikke av definisjonen.

 

I kommunekonsern er det korrigert for interne transaksjoner mellom kommunen og særbedriftene.

12

Brukerbetaling for kommunale tjenester

Kommune: Kontoklasse 1. Artene 600 + 619

 

Kommunekonsern: Kontoklasse 1 og 3. Artene 600 + 619

 

Inntekter knyttet til faste avtaler/abonnementer om generelle kommunale tjenester.

13

Andre salgs- og leieinntekter

Kommune: Kontoklasse 1. Artene (620..670)

 

Kommunekonsern: Kontoklasse 1 og 3. Artene (620..670)

 

Inntekter knyttet til gebyrer, avgifter, husleieinntekter og salgsinntekter.

14

Overføringer med krav til motytelse

Kommune: Kontoklasse 1. Artene (700, 710, 730..780)

 

Kommunekonsern: Kontoklasse 1 og 3. Artene (700, 710, 730..770)

 

Refusjonsinntekter der kommunen eller kommunekonsernet får betalt for utlegg som den har pådratt seg for andre.

19

Mva - kompensasjon påløpt i investeringsregnskapet

Kommune: Kontoklasse 1. Art 728

 

Kommunekonsern: Kontoklasse 1 og 3. Art 728

20

Mva - kompensasjon påløpt i driftsregnskapet

Kommune: Kontoklasse 1. Art 729

 

Kommunekonsern: Kontoklasse 1 og 3. Art 729

15

Overføringer uten krav til motytelse

Kommune: Kontoklasse 1. Artene (800..895)

 

Kommunekonsern: Kontoklasse 1 og 3. Artene (800..877, 890)

 

Overføringer som kommunen eller kommunekonsernet mottar uavhengig av den konkrete tjenesteproduksjonen.

 

I kommunekonsern inngår ikke interne transaksjoner mellom kommunen og særbedriftene.

16

Finansinntekter og finanstransaksjoner (ekskl. motpost avskrivninger)

Kommune: Kontoklasse 1. Artene (900..980)

 

Kommunekonsern: Kontoklasse 1 og 3. Artene (900..980)

 

Inntekter knyttet tilopptak av lån(bruk av lån), salg av aksjer/eiendeler, utbytte/eieruttak og utlån. Bruk av avsetninger, motpost avskrivninger og overføringer fra investeringsregnskapet til driftsregnskapet føres her.

17

Netto driftsutgifter

Kommune: Kontoklasse 1. Artene (010..480) +590 - artene [(600..895) - 728]

 

Kommunekonsern: Kontoklasse 1 og 3. Artene (010..480) + 590 - artene [(600..895) - 728]

 

Netto driftsutgifter viser driftsutgiftene inkludert avskrivninger etter at driftsinntektene, som bl.a. inneholder øremerkede tilskudd fra staten og andre direkte inntekter, er trukket fra.