Tabell 2: Hovedtall for drift, investering og finansiering. Fylkeskonsern

SB 06201: Hovedtall for drift, investering og finansiering. Fylkeskonsern

 

1. Brutto driftsinntekter i alt

Variabelen omfatter fylkeskonsernets samlede driftsinntekter, alle statlige overføringer, for eksempel rammetilskudd og andre driftstilskudd/overføringer, alle inntekter fra innbyggerne og næringslivet, som for eksempel skatteinntekter, salgs- og leieinntekter og alle driftsinntekter fra andre kommuner og fylkeskommuner, men fordelte utgifter og interne overføringer er trukket fra, for å unngå dobbeltføring.

Brutto driftsinntekter i alt er kontoklasse 1 og 3. alle funksjoner (400…899), artene (600..895) – (690,790).

2. Brutto driftsutgifter i alt

Variabelen omfatter de samlede driftsutgiftene inkludert avskrivninger korrigert for dobbeltføringer som skyldes viderefordeling av utgifter og internsalg.

Brutto driftsutgifter i alt er kontoklasse 1 og 3, alle funksjoner (400…899), artene (010..480) + 590 - (690, 790).

3. Brutto driftsresultat (1-2)

Variabelen omfatter brutto driftsinntekter minus brutto driftsutgifter. Begrepet kan brukes for sammenligning med ”driftsresultat” i resultatoppstillingen til foretak som følger regnskapsloven.

Brutto driftsresultat er kontoklasse 1 og 3, alle funksjoner (400..899), artene [(600..895) - (010..480) + 590].

4. Avdragsutgifter, netto

Variabelen omfatter mottatte avdrag på utlån minus betalte avdrag på egne lån.

Avdragsutgifter, netto er kontoklasse 1 og 3, alle funksjoner (400..899), artene (920 – 510).

5. Renteutgifter, netto

Variabelen omfatter renteinntekter minus renteutgifter. I renteutgifter/-inntekter omfattes tap/gevinst på finansielle plasseringer (aksjer etc) som er definert som omløpsmidler i balansen – både realisert og urealisert tap/gevinst. Utbytte og eieruttak omfattes også av definisjonen.

Renteutgifter, netto er kontoklasse 1 og 3, alle funksjoner (400..899), artene ((900..905) – 500).

6. Utlån

Variabelen omfatter utlån av fylkeskommunale og statlige midler til privatpersoner i henhold til sosiallovgivningen og til boligformål, samt utlån til næringslivet.

Utlån er kontoklasse 1 og 3, alle funksjoner (400..899), art 520.

7. Avskrivninger

Variabelen omfatter kostnadsføring av verdiforringelse/kapitalslit på anleggsmidler, som f.eks fast eiendom og anlegg, maskiner, utstyr og inventar.

Avskrivninger er kontoklasse 1 og 3, alle funksjoner (400..899), art 590.

8. Netto driftsresultat (3-4-5-6+7)

Variabelen omfatter brutto driftsresultat minus netto avdragsutgifter, renteutgifter og utlån, pluss motpost avskrivninger. Netto driftsresultat viser hvor mye som kan benyttes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk, og er dermed et uttrykk for kommunens økonomiske handlingsrom.

Brutto driftsresultat er kontoklasse 1 og 3, alle funksjoner (400..899), artene [(600..895) - (010..480) + 590].

Netto avdragsutgifter, renteutgifter og utlån (resultat eksterne finanstransaksjoner) er kontoklasse 1 og 3, alle funksjoner (400..899), artene [(900,905,920 – 500,510,520)]

Motpost avskrivninger er kontoklasse1 og 3, funksjon 860, art 990.

Investering

 

9. Brutto investeringsutgifter i alt

Variabelen omfatter alle investeringsutgifter inklusive renteutgifter, korrigert for fordelte utgifter og internsalg.

Brutto investeringsutgifter i alt er kontoklasse 0 og 4, alle tjenestefunksjoner (400…790), artene ((010..500) -690,790).

10. Tilskudd, refusjoner, salgsinntekter mv.

Variabelen omfatter tilskudd, refusjoner og salg av fast eiendom mv. som er ført i investeringsregnskapet.

Tilskudd, refusjoner, salgsinntekter mv. er kontoklasse 0 og 4, alle funksjoner (400…899), artene ((600..905)-690,790) + kontoklasse 0 og 4, funksjonene (800..899), artene (010…500).

Finansiering

 

11. Overskudd før lån og avsetninger

Overskudd før lånetransaksjoner måles som fylkeskonsernets samlede inntekter fratrukket samlede utgifter, ekskl. låne- og avdragsutgifter. Ved å se på sammensetningen av inntektene og utgiftene i både drifts- og investeringsregnskapet, kan det vise om det over tid vil bli en økning i nettogjelden i balanseregnskapet.

Variabelen omfatter brutto driftsresultat inkl. motpost avskrivninger fratrukket netto renter og netto investeringsutgifter.

Brutto driftsresultat er kontoklasse 1 og 3, alle funksjoner (400…899), artene ((600..895) - (010..480)+590))

Motpost avskrivninger er kontoklasse 1 og 3, funksjon 860, art 990.

Netto renter er kontoklasse 1 og 3 alle funksjoner (400…899), artene ((900..905)-500).

Netto investeringsutgifter er kontoklasse 0 og 4, alle tjenestefunksjoner (400-790), artene ((010..500)-(600..905)).

12. Bruk av lån (netto)

Variabelen omfatter fylkeskonsernets bruk av lån inklusive mottatte avdrag på utlån og salg av aksjer og andeler, etter at avdragsutgifter, utlån og utgifter til kjøp av aksjer og andeler er trukket fra.

Bruk av lån (netto) er kontoklasse 0 og 4, alle funksjoner (400..899), artene ((910+920+929)- (510+520+529)).

13. Bruk av fond/avsetning til fond

Variabelen omfatter summen av bruk av udisponert fra tidligere år (overskudd), bruk av fond eller likviditetsreserve minus summen av beløp satt av til dekning fra tidligere år (underskudd), satt av til fond eller styrking av likviditetsreserve og overført til investeringsregnskapet.

Bruk av fond/avsetning til fond er kontoklasse 1 og 3, alle funksjoner (400..899), artene ((930+940+950+960)-(530+540+550+560+570)).