Kode

Artsgruppe

Forklaringstekst

01

Brutto driftsutgifter

Fylkeskommune: Kontoklasse 1. Artene (010..480) + 590 - artene (690, 710, 729, 790)

 

Fylkeskommunekonsern: Kontoklasse 1. Artene (010..480) + 590 - artene (690, 710, 729, 790) og Kontoklasse 3. Artene (((010..480) - (375, 380, 475, 480)) + 590 - artene (690, 710, 729, 790, 775, 780, 880, 895))

 

Brutto driftsutgifter viser de samlede driftsutgiftene inkludert avskrivninger korrigert for dobbeltføringer som bl.a. fordelte utgifter og interne overføringer.

 

I fylkeskommunekonsern er det korrigert for interne transaksjoner mellom fylkeskommune og særbedriftene.

02

Lønnsutgifter

Fylkeskommune: Kontoklasse 1. Artene (010..099)-710

 

Fylkeskommunekonsern: Kontoklasse 1 og 3. Artene (010..099)-710

 

Lønnsutgifter omfatter lønn og sosiale utgifter korrigert for sykelønnsrefusjon.

03

- herav sykelønnsrefusjon

Fylkeskommune: kontoklasse 1. Art 710

 

Fylkeskommunekonsern: kontoklasse 1 og 3. Art 710

25

- herav pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger

Fylkeskommune: kontoklasse 1. Art 090

 

Fylkeskommunekonsern: kontoklasse 1 og 3. Art 090

21

- herav arbeidsgiveravgift

Fylkeskommune: kontoklasse 1. Art 099

 

Fylkeskommunekonsern: kontoklasse 1 og 3. Art 099

04

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon

Fylkeskommune: Kontoklasse 1. Artene (100..290)

 

Fylkeskommunekonsern: Kontoklasse 1 og 3. Artene (100..290)

 

Artene 100-285 omfatter alle utgifter som er knyttet til kjøp av varer og tjenester som inngår som produksjonsfaktorer i fylkeskommunens egen produksjon. Art 290 brukes kun som motpost til 790 Internsalg.

05

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon

Fylkeskommune: Kontoklasse 1. Artene (300..380)

 

Fylkeskommunekonsern: Kontoklasse 1 og 3. Artene ((300..370)

 

Alle utgifter som er knyttet til kjøp av tjenester fra andre (utenom egne foretak og IKS der kommunen/fylkeskommunen selv er deltager) som erstatter fylkeskommunal tjenesteproduksjon.

 

I fylkeskommunekonsern inngår ikke interne transaksjoner mellom fylkeskommunen og særbedriftene.

22

- herav kjøp av tjenester fra andre (private)

Fylkeskommune: Kontoklasse 1. Art 370

 

Fylkeskommunekonsern: Kontoklasse 1 og 3. Art 370

23

- herav kjøp av tjenester fra IKS der kommunen/fylkeskommunen selv er deltaker

Fylkeskommune: Kontoklasse 1. Art 375

 

Fylkeskommunekonsern: ikke aktuell for fylkeskommunekonsern.

24

- herav kjøp av tjenester fra foretak og bedrifter i egen (fylkes)kommune som fører særregnskap

Fylkeskommune: Kontoklasse 1. Art 380

 

Fylkeskommunekonsern: ikke aktuell for fylkeskommunekonsern.

06

Overføringer

Fylkeskommune: Kontoklasse 1. Artene (400, 430..480)

 

Fylkeskommunekonsern: Kontoklasse 1 og 3. Artene (400, 430..470)

 

Inneholder tilskudd og overføringer som ikke er knyttet til kjøp eller avtale om produksjon av konkrete tjenester. Med konkrete tjenester menes tjenester som inngår i fylkeskommunens produksjon eller som erstatter fylkeskommunens egenproduksjon.

18

Mva - utgift driftsregnskapet

Fylkeskommune: Kontoklasse 1. Art 429

 

Fylkeskommunekonsern: Kontoklasse 1 og 3. Art 429

07

Avskrivninger

Fylkeskommune: Kontoklasse 1. Art 590

 

Fylkeskommunekonsern: Kontoklasse 1 og 3. Art 590

 

Avskrivninger uttrykker verdiforringelsen hos varige driftsmidler på grunn av alder, slit og lignende.

08

Korreksjon fordelte utgifter og internsalg

Fylkeskommune: Kontoklasse 1. Artene 690 og 790

 

Fylkeskommunekonsern: Kontoklasse 1 og 3. Artene 690 og 790

09

Finansieringsutgifter og finansieringstransaksjoner (ekskl. avskrivninger)

Fylkeskommune: Kontoklasse 1. Artene (500..580)

 

Fylkeskommunekonsern: Kontoklasse 1 og 3. Artene (500..580)

 

Utgifter knyttet til opptak av lån, kjøp av aksjer/andeler og utlån.

10

Korrigerte brutto driftsutgifter

Fylkeskommune: Kontoklasse 1. Artene (010..290) + 429 + 590 - artene (690,710,729,790)

 

Fylkeskommunekonsern: Kontoklasse 1 og 3. Artene (010..290) + 429 + 590 - artene (690,710,729,790)

 

Korrigerte brutto driftsutgifter omfatter driftsutgiftene ved fylkeskommunens eller fylkeskommunekonsernets egen tjenesteproduksjon pluss MVA-utgift og avskrivninger, minus dobbeltføringer som skyldes viderefordeling av utgifter/internkjøp mv.

11

Brutto driftsinntekter

Fylkeskommune: Kontoklasse 1. Artene (600..895) - artene 690,790

 

Fylkeskommunekonsern: Kontoklasse 1. Artene (600..895) - artene 690,790 og Kontoklasse 3. Artene ((600..895)-(775, 780, 880, 895, 690, 790) – (375, 380, 475, 480)))

 

Brutto driftsinntekter omfatter fylkeskommunens eller fylkeskommunekonsernets samlede driftsinntekter, og omfatter således alt av statlige overføringer som f.eks. rammetilskudd og andre driftstilskudd og overføringer, alle driftsinntekter fra innbyggerne og næringslivet, som f.eks. skatteinntekter og salgs- og leieinntekter, og alle driftsinntekter fra andre kommuner og fylkeskommuner.

 

Begrepet er korrigert for dobbeltføringer som fordelte utgifter og interne overføringer, da disse blåser opp regnskapet. Finansinntekter, som f.eks. renteinntekter og utbytte fra selskaper omfattes ikke av definisjonen.

 

I fylkeskommunekonsern er det korrigert for interne transaksjoner mellom fylkeskommunen og særbedriftene.

12

Brukerbetaling for kommunale tjenester

Fylkeskommune: Kontoklasse 1. Artene 600 + 619

 

Fylkeskommunekonsern: Kontoklasse 1 og 3. Artene 600 + 619

 

Inntekter knyttet til faste avtaler/abonnementer om generelle fylkeskommunale tjenester.

13

Andre salgs- og leieinntekter

Fylkeskommune: Kontoklasse 1. Artene (620..670)

 

Fylkeskommunekonsern: Kontoklasse 1 og 3. Artene (620..670)

 

Inntekter knyttet til gebyrer, avgifter, husleieinntekter og salgsinntekter.

14

Overføringer med krav til motytelse

Fylkeskommune: Kontoklasse 1. Artene (700, 710, 730..780)

 

Fylkeskommunekonsern: Kontoklasse 1 og 3. Artene (700, 710, 730..770)

 

Refusjonsinntekter der fylkeskommunen eller fylkeskommunekonsernet får betalt for utlegg som den har pådratt seg for andre.

19

Mva - kompensasjon påløpt i investeringsregnskapet

Fylkeskommune: Kontoklasse 1. Art 728

 

Fylkeskommunekonsern: Kontoklasse 1 og 3. Art 728

20

Mva - kompensasjon påløpt i driftsregnskapet

Fylkeskommune: Kontoklasse 1. Art 729

 

Fylkeskommunekonsern: Kontoklasse 1 og 3. Art 729

15

Overføringer uten krav til motytelse

Fylkeskommune: Kontoklasse 1. Artene (800..895)

 

Fylkeskommunekonsern: Kontoklasse 1 og 3. Artene (800..877, 890)

 

Overføringer som fylkeskommunen eller fylkes- kommunekonsernet mottar uavhengig av dennes konkrete tjenesteproduksjon.

 

I fylkeskommunekonsern inngår ikke interne transaksjoner mellom fylkeskommunen og særbedriftene.

16

Finansinntekter og finanstransaksjoner (ekskl. motpost avskrivninger)

Fylkeskommune: Kontoklasse 1. Artene (900..980)

 

Fylkeskommunekonsern: Kontoklasse 1 og 3. Artene (900..980)

 

Inntekter knyttet tilopptak av lån(bruk av lån), salg av aksjer/eiendeler, utbytte/eieruttak og utlån. Bruk av avsetninger, motpost avskrivninger og overføringer fra investeringsregnskapet til driftsregnskapet føres her.

17

Netto driftsutgifter

Fylkeskommune: Kontoklasse 1. Artene (010..480) +590 - artene [(600..895) - 728]

 

Fylkeskommunekonsern: Kontoklasse 1 og 3. Artene (010..480) + 590 - artene [(600..895) - 728]

 

Netto driftsutgifter viser driftsutgiftene inkludert avskrivninger etter at driftsinntektene, som bl.a. inneholder øremerkede tilskudd fra staten og andre direkte inntekter, er trukket fra.