Statistisk sentralbyrå

Inntektstatistikk, personer og familier

1   Inntektsregnskap for bosatte personer i løpende kroneverdi. 1998-2004. Millioner kroner
  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Yrkesinntekt  533 030,6  564 638,6  595 486,5  632 340,0  664 336,7  677 925,0  705 186,5
+ Lønn  486 143,3  517 916,6  545 151,9  578 613,6  608 592,1  627 282,1  647 254,3
+ Netto næringsinntekt1 46 887,3 46 722,0 50 334,6 53 726,4 55 744,6 50 643,0 57 932,2
               
+ Kapitalinntekt 44 648,2 55 757,0 77 417,0 49 155,2 73 795,5 84 946,3 90 151,4
+ Brutto renteinntekt 12 852,6 17 221,1 18 854,0 24 225,9 25 879,8 19 804,4 9 417,9
+ Aksjeutbytte 17 754,9 19 132,0 29 265,7 13 239,9 42 548,0 54 495,6 62 582,0
+ Realisasjonsgevinster 7 757,0 11 547,5 20 468,3 10 214,9 6 149,7 6 653,6 12 596,1
- Realisasjonstap 3 898,9 2 832,7 3 496,0 9 652,0 12 010,1 8 498,0 6 355,0
+ Andre kapitalinntekter 10 182,5 10 689,1 12 325,1 11 126,6 11 228,1 12 490,7 11 910,4
               
+ Overføringer  155 039,4  165 787,0  176 922,2  187 526,3  201 614,8  216 891,3  229 937,8
+ Skattepliktige overføringer  125 794,9  134 604,7  144 243,8  154 015,9  167 313,1  181 977,5  191 044,1
+ Pensjoner fra folketrygden 92 036,8 98 473,9  104 637,3  110 986,3  120 268,3  131 065,3  140 592,1
+ Tjenestepensjon m.m. 24 817,6 26 796,2 29 235,3 31 817,3 34 077,2 36 199,0 38 663,2
+ Arbeidsledighetstrygd 5 242,1 5 387,8 6 079,5 6 538,6 8 104,5 10 868,1 10 868,8
+ Andre skattepliktige overføringer2 3 698,4 3 946,9 4 291,8 4 673,7 4 863,1 3 845,1  920,0
               
+ Skattefrie overføringer 29 244,5 31 182,3 32 678,4 33 510,4 34 301,7 34 913,8 38 893,7
+ Barnetrygd 13 125,2 12 910,3 12 517,4 14 767,4 14 885,5 14 493,6 14 144,4
+ Bostøtte 1 466,3 1 539,4 1 630,5 1 766,4 1 712,9 2 037,7 1 968,8
+ Stipend 4 326,5 4 550,9 4 809,6 4 926,2 5 360,5 5 883,8 6 810,1
+ Forsørgerfradrag 1 960,0 1 973,8 1 986,9 . . . .
+ Sosialhjelp 3 663,9 3 754,6 3 938,0 4 244,6 4 525,7 4 794,8 4 883,8
+ Grunn- og hjelpestønad 2 228,2 2 290,3 2 593,2 2 675,3 2 771,3 2 855,0 2 906,4
+ Kontantstøtte  772,7 2 339,3 3 001,2 2 973,0 2 908,6 2 945,0 3 083,8
+ Engangsstønad ved fødsel  483,3  472,8  460,5  415,1  390,4  409,0  414,2
+ Andre skattefrie overføringer3 1 218,3 1 351,0 1 741,0 1 742,4 1 746,9 1 494,9 4 682,4
               
= Samlet inntekt  732 718,1  786 182,6  849 825,8  869 021,5  939 747,0  979 762,6 1 025 275,7
               
- Sum utlignet skatt og negative overføringer  190 024,4  201 683,2  216 877,1  226 985,4  234 637,1  240 485,7  253 480,6
+ Utlignet skatt  183 571,4  194 703,2  209 457,4  219 108,1  226 345,0  232 946,5  246 423,0
+ Negative overføringer4 6 453,0 6 980,0 7 419,8 7 877,3 8 292,1 7 539,2 7 057,5
               
= Inntekt etter skatt  542 693,7  584 499,4  632 948,6  642 036,1  705 110,0  739 276,9  771 795,1
               
- Renteutgifter og boliginntekt 37 193,4 46 973,2 49 211,9 59 362,9 65 441,6 59 407,4 44 138,1
+ Renteutgifter 43 159,5 53 045,3 56 144,5 67 858,9 73 190,8 66 722,4 51 207,1
- Boliginntekter 5 966,1 6 072,1 6 932,6 8 496,0 7 749,2 7 315,0 7 069,0
               
= Inntekt etter skatt og renteutgift/boliginntekt  505 500,3  537 526,2  583 736,8  582 673,2  639 668,3  679 869,5  727 657,0
               
Antall bosatte 4 445 340 4 478 497 4 503 436 4 524 066 4 552 252 4 577 457 4 606 363
1  Endring i rutiner og regler for ligning av næringsdrivende gjør at næringsinntekten for 2003 ikke er sammenlignbar med tidligere år. Årsaken er mer nettoføringer. Blant annet er jordbruksfradraget fratrukket næringsinntekten før den er ført i selvangivelsen.
2  Nye regler for beregning av barnebidrag ble innført fra og med 1. oktober 2003. Mottatt bidrag føres fra denne dato ikke lenger som skattepliktig inntekt. Dette kan føre til problemer med sammenlignbarheten med tidligere år. Fra og med 2004 inneholder denne posten blant annet introduksjonsstønad for nyankomne innvandrere.
3  I 2003 inneholder ikke denne posten lenger kursstønad og reisepenger til flyktninger. Fra og med 2004 inneholder denne posten mottatt barnebidrag underlagt offentlig avtale. Mottatt barnebidrag gjennom private avtaler inngår ikke.
4  Posten inneholder betalt barnebidrag. Nye regler for beregning av barnebidrag ble innført fra og med 1. oktober 2003. Betalt bidrag er fra denne dato ikke lenger fradragsberettiget på selvangivelsen. Dette kan føre til problemer med sammenlignbarheten med tidligere år. Fra og med 2004 inneholder denne posten betalt barnebidrag underlagt offentlig avtale. Betalt barnebidrag gjennom private avtaler inngår ikke.

Standardtegn i tabeller