2 Personer 16-66 år med helse- og sosialfaglig utdanning, etter fagutdanning, sysselsetting
og avtalte årsverk. Absolutte tall og sysselsettingsprosent3. 4. kvartal 2007 og 2008

  Personer med helse- og
sosialfaglig utdanning
Sysselsatte Sysselsettingsprosent Årsverksprosent
  2007 2008 Pst.
endr.
2007 2008 Pst.
endr.
2007 2008 Pst.
endr.
2007 2008 Pst.
endr.
I alt 359 983 374 049 3,9 315 492 327 737 3,9 87,6 87,6 -0,0 74,1 74,9 0,8
Helsesekretær1 11 715 12 390 5,8 10 023 10 652 6,3 85,6 86,0 0,4 69,5 70,9 1,4
Hjelpepleier 88 132 90 094 2,2 71 643 72 912 1,8 81,3 80,9 -0,4 62,8 63,6 0,8
Omsorgsarbeider1 19 451 19 969 2,7 16 911 17 338 2,5 86,9 86,8 -0,1 69,0 70,3 1,3
Ambulansearbeider1 2 829 3 066 8,4 2 695 2 897 7,5 95,3 94,5 -0,8 94,3 93,5 -0,8
Apotektekniker1 5 461 5 698 4,3 4 719 4 916 4,2 86,4 86,3 -0,1 68,8 68,9 0,1
Fotterapeut 2 039 2 101 3,0 1 624 1 729 6,5 79,6 82,3 2,6 61,9 68,3 6,4
Barne og ungdarb. 14 170 15 183 7,1 12 746 13 716 7,6 90,0 90,3 0,4 76,5 77,3 0,8
Tannhelsesekretær1 5 634 5 799 2,9 4 831 5 005 3,6 85,7 86,3 0,6 71,1 72,2 1,1
Tanntekniker1 803 825 2,7 695 721 3,7 86,6 87,4 0,8 81,3 82,7 1,3
Aktivitør 5 006 5 018 0,2 4 119 4 141 0,5 82,3 82,5 0,2 66,1 67,2 1,0
Annen vg. helse-/
sos.utd.
726 677 -6,7 722 670 -7,2 99,4 99,0 -0,5 83,9 84,2 0,2
Ergoterapeut 3 759 3 953 5,2 3 391 3 563 5,1 90,2 90,1 -0,1 80,5 80,7 0,2
Fysioterapeut 10 720 11 066 3,2 9 824 10 171 3,5 91,6 91,9 0,3 83,4 86,3 3,0
Jordmor 2 951 3 060 3,7 2 631 2 748 4,4 89,2 89,8 0,6 72,7 73,3 0,6
Radiograf 2 894 3 066 5,9 2 631 2 750 4,5 90,9 89,7 -1,2 83,8 82,6 -1,2
Sykepleier 92 250 95 860 3,9 82 295 85 620 4,0 89,2 89,3 0,1 75,5 76,3 0,8
Vernepleier 11 505 12 268 6,6 10 623 11 322 6,6 92,3 92,3 -0,0 84,2 84,7 0,5
Helsesøster 3 982 4 049 1,7 3 546 3 599 1,5 89,1 88,9 -0,2 76,7 77,1 0,5
Tannpleier 1 220 1 260 3,3 1 122 1 139 1,5 92,0 90,4 -1,6 79,6 79,5 -0,1
Audiograf1 403 412 2,2 361 373 3,3 89,6 90,5 1,0 79,0 83,3 4,4
Bioingeniør 6 754 6 940 2,8 6 183 6 310 2,1 91,5 90,9 -0,6 82,6 82,5 -0,1
Optiker 1 392 1 448 4,0 1 304 1 353 3,8 93,7 93,4 -0,2 86,6 86,3 -0,3
Ortopediingeniør 158 173 9,5 146 159 8,9 92,4 91,9 -0,5 88,0 86,8 -1,2
Barnevernpedagog 9 228 9 753 5,7 8 351 8 830 5,7 90,5 90,5 0,0 82,2 83,1 0,9
Sosionom 13 067 13 778 5,4 11 638 12 265 5,4 89,1 89,0 -0,0 82,0 82,8 0,8
Øvrig helseutd. m/høgsk.2 6 199 6 693 8,0 6 106 6 453 5,7 98,5 96,4 -2,1 65,2 63,9 -1,3
Klinisk ernæringsfysiolog1 373 420 12,6 346 392 13,3 92,8 93,3 0,6 85,5 87,2 1,8
Reseptar,
reseptar- og
provisorfarmasøyt1
3 681 3 919 6,5 3 372 3 593 6,6 91,6 91,7 0,1 82,7 85,1 2,4
Kiropraktor 442 475 7,5 390 413 5,9 88,2 86,9 -1,3 84,8 87,5 2,8
Perfusjonist 32 36 12,5 30 34 13,3 93,8 94,4 0,7 93,8 94,4 0,7
Lege uten spesialitet 10 043 10 716 6,7 9 160 9 778 6,7 91,2 91,2 0,0 88,1 88,5 0,4
Medisinstudent med lisens 975 946 -3,0 428 461 7,7 43,9 48,7 4,8 23,4 23,0 -0,3
Lege med spesialitet 10 777 11 102 3,0 10 424 10 717 2,8 96,7 96,5 -0,2 98,7 97,4 -1,3
Tannlege uten spesialitet 4 230 4 237 0,2 3 875 3 862 -0,3 91,6 91,1 -0,5 87,4 88,8 1,4
Tannlege med spesialitet 363 444 22,3 350 430 22,9 96,4 96,8 0,4 98,6 97,3 -1,3
Psykolog 5 739 6 134 6,9 5 397 5 777 7,0 94,0 94,2 0,1 91,5 92,5 1,1
Annen helseutd. på univ. 880 1 021 16,0 840 928 10,5 95,5 90,9 -4,6 53,7 51,0 -2,7