2 Personer 16-66 år med helse- og sosialfaglig utdanning etter fagutdanning, sysselsetting
og avtalte årsverk. Absolutte tall og sysselsettingsprosent3. 4. kvartal 2006 og 2007

  Personer med helse- og
sosialfaglig utdanning
Sysselsatte Sysselsettingsprosent Årsverksprosent
  2006 2007 Pst.
endr.
2006 2007 Pst.
endr.
2006 2007 Pst.
endr.
2006 2007 Pst.
endr.
I alt 347 135 359 983 3,7 304 242 315 492 3,7 87,6 87,6 -0,0 73,9 74,1 0,2
Helsesekretær1 10 863 11 715 7,8 9 192 10 023 9,0 84,6 85,6 0,9 68,3 69,5 1,2
Hjelpepleier 85 116 88 132 3,5 69 303 71 643 3,4 81,4 81,3 -0,1 62,6 62,8 0,2
Omsorgsarbeider1 19 014 19 451 2,3 16 486 16 911 2,6 86,7 86,9 0,2 67,9 69,0 1,1
Ambulansearbeider1 2 622 2 829 7,9 2 510 2 695 7,4 95,7 95,3 -0,5 96,1 94,3 -1,8
Apotektekniker1 5 287 5 461 3,3 4 528 4 719 4,2 85,6 86,4 0,8 68,1 68,8 0,7
Fotterapeut 1 947 2 039 4,7 1 543 1 624 5,2 79,3 79,6 0,4 62,4 61,9 -0,5
Barne og ungdarb. 14 399 14 170 -1,6 12 377 12 746 3,0 86,0 90,0 4,0 71,8 76,5 4,6
Tannhelsesekretær1 5 497 5 634 2,5 4 677 4 831 3,3 85,1 85,7 0,7 70,4 71,1 0,7
Tanntekniker1 809 803 -0,7 705 695 -1,4 87,1 86,6 -0,6 82,2 81,3 -0,9
Aktivitør 5 006 5 006 - 4 107 4 119 0,3 82,0 82,3 0,2 65,0 66,1 1,1
Annen vg. helse-/
sos.utd.
781 726 -7,0 773 722 -6,6 99,0 99,4 0,5 82,4 83,9 1,5
Ergoterapeut 3 539 3 759 6,2 3 172 3 391 6,9 89,6 90,2 0,6 79,4 80,5 1,0
Fysioterapeut 10 402 10 720 3,1 9 530 9 824 3,1 91,6 91,6 0,0 85,2 83,4 -1,8
Jordmor 2 851 2 951 3,5 2 540 2 631 3,6 89,1 89,2 0,1 72,2 72,7 0,5
Radiograf 2 725 2 894 6,2 2 486 2 631 5,8 91,2 90,9 -0,3 84,1 83,8 -0,3
Sykepleier 88 381 92 250 4,4 79 108 82 295 4,0 89,5 89,2 -0,3 75,6 75,5 -0,2
Vernepleier 10 757 11 505 7,0 9 942 10 623 6,8 92,4 92,3 -0,1 83,8 84,2 0,4
Helsesøster 3 973 3 982 0,2 3 548 3 546 -0,1 89,3 89,1 -0,3 76,8 76,7 -0,2
Tannpleier 1 174 1 220 3,9 1 069 1 122 5,0 91,1 92,0 0,9 79,1 79,6 0,5
Audiograf1 362 403 11,3 327 361 10,4 90,3 89,6 -0,8 79,6 79,0 -0,7
Bioingeniør 6 564 6 754 2,9 6 029 6 183 2,6 91,8 91,5 -0,3 82,4 82,6 0,1
Optiker 1 348 1 392 3,3 1 273 1 304 2,4 94,4 93,7 -0,8 87,6 86,6 -1,0
Ortopediingeniør 149 158 6,0 136 146 7,4 91,3 92,4 1,1 89,7 88,0 -1,7
Barnevernpedagog 8 673 9 228 6,4 7 780 8 351 7,3 89,7 90,5 0,8 81,8 82,2 0,4
Sosionom 12 347 13 067 5,8 11 010 11 638 5,7 89,2 89,1 -0,1 82,4 82,0 -0,4
Øvrig helseutd. m/høgsk.2 6 879 6 199 -9,9 6 787 6 106 -10,0 98,7 98,5 -0,2 65,0 65,2 0,2
Klinisk ernæringsfysiolog1 335 373 11,3 314 346 10,2 93,7 92,8 -1,0 86,1 85,5 -0,6
Reseptar,
reseptar- og
provisorfarmasøyt1
3 432 3 681 7,3 3 152 3 372 7,0 91,8 91,6 -0,2 84,7 82,7 -2,0
Kiropraktor 404 442 9,4 348 390 12,1 86,1 88,2 2,1 85,7 84,8 -0,9
Perfusjonist 27 32 18,5 27 30 11,1 100,0 93,8 -6,3 98,7 93,8 -4,9
Lege uten spesialitet 9 323 10 043 7,7 8 705 9 160 5,2 93,4 91,2 -2,2 90,9 88,1 -2,8
Medisinstudent med lisens 952 975 2,4 479 428 -10,6 50,3 43,9 -6,4 25,6 23,4 -2,2
Lege med spesialitet 10 424 10 777 3,4 10 148 10 424 2,7 97,4 96,7 -0,6 100,1 98,7 -1,4
Tannlege uten spesialitet 4 233 4 230 -0,1 3 885 3 875 -0,3 91,8 91,6 -0,2 89,2 87,4 -1,8
Tannlege med spesialitet 296 363 22,6 289 350 21,1 97,6 96,4 -1,2 101,4 98,6 -2,9
Psykolog 5 376 5 739 6,8 5 102 5 397 5,8 94,9 94,0 -0,9 93,2 91,5 -1,7
Annen helseutd. på univ. 868 880 1,4 855 840 -1,8 98,5 95,5 -3,0 56,6 53,7 -2,9