2 Personer 16-66 år med helse- og sosialfaglig utdanning etter fagutdanning, sysselsetting
og avtalte årsverk. Absolutte tall og sysselsettingsprosent3. 4. kvartal 2005 og 2006

  Personer med helse- og
sosialfaglig utdanning
Sysselsatte Sysselsettingsprosent Årsverksprosent
  2005 2006 Pst.
endr.
2005 2006 Pst.
endr.
2005 2006 Pst.
endr.
2005 2006 Pst.
endr.
I alt 325 778 347 190 6,6 284 179 305 562 7,5 87,2 88,0 0,8 74,0 75,0 1,0
Helsesekretærer1 8 829 10 863 23,0 7 504 9 263 23,4 85,0 85,3 0,3 68,1 69,4 1,3
Hjelpepleiere 84 195 85 131 1,1 68 393 69 704 1,9 81,2 81,9 0,6 62,1 64,1 1,9
Omsorgsarbeidere1 16 248 19 014 17,0 14 205 16 552 16,5 87,4 87,1 -0,4 67,0 69,5 2,5
Ambulansearbeidere1 2 476 2 622 5,9 2 375 2 518 6,0 95,9 96,0 0,1 97,1 97,2 0,1
Apotekteknikere1 4 854 5 288 8,9 4 168 4 535 8,8 85,9 85,8 -0,1 68,5 68,5 0,0
Fotterapeuter 1 797 1 947 8,3 1 375 1 550 12,7 76,5 79,6 3,1 61,5 62,9 1,4
Barne og ungdarb. 15 679 14 400 -8,2 13 357 12 439 -6,9 85,2 86,4 1,2 69,5 72,8 3,2
Tannhelsesekretærer1 4 378 5 497 25,6 3 780 4 692 24,1 86,3 85,4 -1,0 71,6 71,0 -0,6
Tannteknikere1 760 809 6,4 650 708 8,9 85,5 87,5 2,0 81,7 82,7 1,0
Aktivitører 4 453 5 006 12,4 3 640 4 115 13,0 81,7 82,2 0,5 64,7 66,0 1,2
Annen vg. helse-/sos.utd. 1 275 781 -38,7 1 161 775 -33,2 91,1 99,2 8,2 76,1 83,7 7,6
Ergoterapeuter 3 195 3 540 10,8 2 836 3 189 12,4 88,8 90,1 1,3 78,0 80,4 2,4
Fysioterapeuter 10 015 10 405 3,9 8 970 9 547 6,4 89,6 91,8 2,2 84,1 85,5 1,4
Jordmødre 2 807 2 852 1,6 2 529 2 556 1,1 90,1 89,6 -0,5 74,5 73,8 -0,8
Radiografer 2 465 2 726 10,6 2 272 2 493 9,7 92,2 91,5 -0,7 85,8 84,8 -1,0
Sykepleiere 85 518 88 388 3,4 76 803 79 492 3,5 89,8 89,9 0,1 76,3 76,8 0,5
Vernepleiere 9 930 10 757 8,3 9 156 9 994 9,2 92,2 92,9 0,7 83,9 85,2 1,3
Helsesøstre 3 605 3 973 10,2 3 221 3 564 10,6 89,3 89,7 0,4 76,3 77,5 1,2
Tannpleiere 1 121 1 174 4,7 1 002 1 071 6,9 89,4 91,2 1,8 77,8 79,5 1,7
Audiografer1 310 362 16,8 279 325 16,5 90,0 89,8 -0,2 81,0 79,3 -1,7
Bioingeniører 5 852 6 564 12,2 5 311 6 048 13,9 90,8 92,1 1,4 81,7 83,2 1,5
Optikere 1 286 1 348 4,8 1 195 1 276 6,8 92,9 94,7 1,7 87,1 87,8 0,7
Ortopediingeniører 144 149 3,5 135 136 0,7 93,8 91,3 -2,5 91,4 89,9 -1,5
Barnevernspedagoger 7 522 8 673 15,3 6 761 7 810 15,5 89,9 90,0 0,2 82,8 82,6 -0,2
Sosionomer 10 078 12 347 22,5 8 936 11 019 23,3 88,7 89,2 0,6 82,5 83,0 0,5
Øvrig helseutd. m/høgsk.2 2 664 6 879 158,2 2 486 6 782 172,8 93,3 98,6 5,3 84,5 67,4 -17,1
Klinisk ernæringsfysiologer1 303 335 10,6 271 316 16,6 89,4 94,3 4,9 84,2 86,9 2,8
Farmasøyter og reseptarer1 3 250 3 432 5,6 2 967 3 156 6,4 91,3 92,0 0,7 84,3 84,8 0,4
Kiropraktorer 361 404 11,9 305 348 14,1 84,5 86,1 1,7 86,9 85,8 -1,2
Perfusjonister 28 27 -3,6 26 27 3,8 92,9 100,0 7,1 88,9 98,7 9,8
Leger uten spesialitet 9 143 9 332 2,1 8 517 8 744 2,7 93,2 93,7 0,5 89,6 91,6 1,9
Medisinstudenter med lisens 951 954 0,3 424 501 18,2 44,6 52,5 7,9 22,5 27,0 4,5
Leger med spesialitet 10 250 10 432 1,8 9 932 10 163 2,3 96,9 97,4 0,5 99,5 100,4 0,9
Tannleger uten spesialitet 4 182 4 237 1,3 3 728 3 901 4,6 89,1 92,1 2,9 89,1 89,6 0,5
Tannleger med spesialitet 299 296 -1,0 284 289 1,8 95,0 97,6 2,7 101,2 101,5 0,3
Psykologer 5 076 5 378 5,9 4 767 5 109 7,2 93,9 95,0 1,1 92,8 93,4 0,5
Annen helseutd. på univ. 479 868 81,2 458 855 86,7 95,6 98,5 2,9 90,9 58,9 -32,0