2 Personer 16-66 år med helse- og sosialfaglig utdanning etter fagutdanning, sysselsetting
og avtalte årsverk. Absolutte tall og sysselsettingsprosent3. 4. kvartal 2004 og 2005

  Personer med helse- og
sosialfaglig utdanning
Sysselsatte Sysselsettingsprosent Årsverksprosent
  2004 2005 Pst.
endr.
2004 2005 Pst.
endr.
2004 2005 Pst.
endr.
2004 2005 Pst.
endr.
I alt 313 196 325 778 4,0 272 280 284 179 4,4 86,9 87,2 0,3 73,7 74,0 0,3
Helsesekretærer1 7 953 8 829 11,0 6 699 7 504 12,0 84,2 85,0 0,8 67,6 68,1 0,4
Hjelpepleiere 82 465 84 195 2,1 66 939 68 393 2,2 81,2 81,2 0,1 61,4 62,1 0,7
Omsorgsarbeidere1 15 598 16 248 4,2 13 649 14 205 4,1 87,5 87,4 -0,1 66,5 67,0 0,5
Ambulansearbeidere1 2 267 2 476 9,2 2 195 2 375 8,2 96,8 95,9 -0,9 98,1 97,1 -1,0
Apotekteknikere1 4 605 4 854 5,4 4 022 4 168 3,6 87,3 85,9 -1,5 69,8 68,5 -1,3
Fotterapeuter 1 695 1 797 6,0 1 232 1 375 11,6 72,7 76,5 3,8 58,1 61,5 3,4
Barne og ungdarb.2 14 874 15 679 5,4 12 480 13 357 7,0 83,9 85,2 1,3 68,2 69,5 1,3
Tannhelsesekretærer1 4 203 4 378 4,2 3 652 3 780 3,5 86,9 86,3 -0,5 72,5 71,6 -0,9
Tannteknikere1 746 760 1,9 635 650 2,4 85,1 85,5 0,4 84,1 81,7 -2,4
Aktivitører 4 446 4 453 0,2 3 609 3 640 0,9 81,2 81,7 0,6 63,7 64,7 1,0
Annen vg. helse-/sos.utd. 1 365 1 275 -6,6 1 231 1 161 -5,7 90,2 91,1 0,9 74,4 76,1 1,7
Ergoterapeuter 2 977 3 195 7,3 2 661 2 836 6,6 89,4 88,8 -0,6 79,6 78,0 -1,6
Fysioterapeuter 9 730 10 015 2,9 8 502 8 970 5,5 87,4 89,6 2,2 85,1 84,1 -1,0
Jordmødre 2 742 2 807 2,4 2 478 2 529 2,1 90,4 90,1 -0,3 73,3 74,5 1,2
Radiografer 2 306 2 465 6,9 2 135 2 272 6,4 92,6 92,2 -0,4 86,5 85,8 -0,7
Sykepleiere 82 429 85 518 3,7 73 838 76 803 4,0 89,6 89,8 0,2 76,1 76,3 0,2
Vernepleiere 9 216 9 930 7,7 8 493 9 156 7,8 92,2 92,2 0,1 84,0 83,9 -0,1
Helsesøstre2 3 520 3 605 2,4 3 151 3 221 2,2 89,5 89,3 -0,2 76,2 76,3 0,1
Tannpleiere 1 112 1 121 0,8 990 1 002 1,2 89,0 89,4 0,4 77,2 77,8 0,5
Audiografer1 285 310 8,8 249 279 12,0 87,4 90,0 2,6 82,1 81,0 -1,1
Bioingeniører 5 710 5 852 2,5 5 172 5 311 2,7 90,6 90,8 0,2 81,5 81,7 0,1
Optikere 1 241 1 286 3,6 1 160 1 195 3,0 93,5 92,9 -0,5 90,4 87,1 -3,3
Ortopediingeniører 131 144 9,9 122 135 10,7 93,1 93,8 0,6 89,5 91,4 1,9
Barnevernspedagoger2 6 975 7 522 7,8 6 278 6 761 7,7 90,0 89,9 -0,1 82,3 82,8 0,5
Sosionomer2 9 531 10 078 5,7 8 437 8 936 5,9 88,5 88,7 0,1 82,4 82,5 0,1
Øvrig helseutd. m/høgsk. 2 377 2 664 12,1 2 210 2 486 12,5 93,0 93,3 0,3 83,6 84,5 0,9
Klinisk ernæringsfysiologer1 271 303 11,8 244 271 11,1 90,0 89,4 -0,6 82,8 84,2 1,4
Farmasøyter og reseptarer1 3 143 3 250 3,4 2 883 2 967 2,9 91,7 91,3 -0,4 84,3 84,3 0,0
Kiropraktorer 334 361 8,1 265 305 15,1 79,3 84,5 5,1 87,9 86,9 -0,9
Perfusjonister 27 28 3,7 27 26 -3,7 100,0 92,9 -7,1 110,1 88,9 -21,2
Leger uten spesialitet 8 575 9 143 6,6 8 021 8 517 6,2 93,5 93,2 -0,4 90,5 89,6 -0,9
Medisinstudenter med lisens 682 951 39,4 316 424 34,2 46,3 44,6 -1,7 23,3 22,5 -0,8
Leger med spesialitet 9 898 10 250 3,6 9 491 9 932 4,6 95,9 96,9 1,0 99,5 99,5 0,0
Tannleger uten spesialitet 4 140 4 182 1,0 3 561 3 728 4,7 86,0 89,1 3,1 89,4 89,1 -0,3
Tannleger med spesialitet 309 299 -3,2 292 284 -2,7 94,5 95,0 0,5 103,6 101,2 -2,4
Psykologer 4 832 5 076 5,0 4 511 4 767 5,7 93,4 93,9 0,6 93,4 92,8 -0,6
Annen helseutd. på univ. 486 479 -1,4 450 458 1,8 92,6 95,6 3,0 88,3 90,9 2,6