2 Personer 16-66 år med helse- og sosialfaglig utdanning etter fagutdanning, sysselsetting
og avtalte årsverk. Absolutte tall og sysselsettingsprosent3. 4. kvartal 2003 og 2004

  Personer med helse- og
sosialfaglig utdanning
Sysselsatte Sysselsettingsprosent Årsverksprosent
  2003 2004 Pst.
endr.
2003 2004 Pst.
poeng
endr.
2003 2004 Pst.
poeng
endr.
2003 2004 Pst.
poeng
endr.
I alt 304 221 313 422 3,0 264 540 272 492 3,0 87,0 86,9 -0,0 73,4 73,8 0,4
Helsesekretærer1 7 292 7 955 9,1 6 130 6 701 9,3 84,1 84,2 0,2 67,6 67,7 0,1
Hjelpepleiere 81 696 82 507 1,0 66 528 66 981 0,7 81,4 81,2 -0,3 61,7 61,5 -0,2
Omsorgsarbeidere1 14 903 15 599 4,7 13 121 13 650 4,0 88,0 87,5 -0,5 67,3 66,6 -0,8
Ambulansearbeidere1 2 173 2 267 4,3 2 111 2 195 4,0 97,1 96,8 -0,3 98,9 98,1 -0,8
Apotekteknikere1 4 459 4 607 3,3 4 010 4 024 0,3 89,9 87,3 -2,6 72,3 69,8 -2,5
Fotterapeuter 1 634 1 695 3,7 1 194 1 232 3,2 73,1 72,7 -0,4 58,8 58,2 -0,5
Barne og ungdarb.2 14 006 14 874 6,2 11 764 12 480 6,1 84,0 83,9 -0,1 67,6 68,2 0,6
Tannhelsesekretærer1 4 071 4 205 3,3 3 589 3 654 1,8 88,2 86,9 -1,3 73,2 72,5 -0,6
Tannteknikere1 746 746 - 656 635 -3,2 87,9 85,1 -2,8 85,2 84,2 -1,0
Aktivitører 4 417 4 446 0,7 3 600 3 609 0,3 81,5 81,2 -0,3 63,9 63,7 -0,1
Annen vg. helse-/sos.utd. 1 438 1 365 -5,1 1 308 1 231 -5,9 91,0 90,2 -0,8 75,6 74,4 -1,2
Ergoterapeuter 2 768 2 977 7,6 2 473 2 661 7,6 89,3 89,4 0,0 79,7 79,6 -0,0
Fysioterapeuter 9 481 9 732 2,6 8 298 8 504 2,5 87,5 87,4 -0,1 81,9 85,4 3,5
Jordmødre 2 764 2 743 -0,8 2 444 2 479 1,4 88,4 90,4 2,0 72,2 73,4 1,2
Radiografer 2 169 2 307 6,4 2 015 2 136 6,0 92,9 92,6 -0,3 86,6 86,5 -0,1
Sykepleiere 80 306 82 551 2,8 71 651 73 960 3,2 89,2 89,6 0,4 75,5 76,1 0,6
Vernepleiere 8 568 9 217 7,6 7 882 8 494 7,8 92,0 92,2 0,2 83,7 84,1 0,4
Helsesøstre2 3 421 3 524 3,0 3 059 3 155 3,1 89,4 89,5 0,1 76,3 76,2 -0,0
Tannpleiere 1 088 1 112 2,2 952 990 4,0 87,5 89,0 1,5 74,8 77,4 2,6
Audiografer1 283 285 0,7 250 249 -0,4 88,3 87,4 -1,0 79,9 82,2 2,3
Bioingeniører 5 580 5 710 2,3 5 062 5 172 2,2 90,7 90,6 -0,1 81,7 81,5 -0,1
Optikere 1 198 1 242 3,7 1 122 1 161 3,5 93,7 93,5 -0,2 89,2 90,4 1,2
Ortopediingeniører 137 131 -4,4 129 122 -5,4 94,2 93,1 -1,0 90,6 89,5 -1,1
Barnevernspedagoger2 6 483 6 975 7,6 5 828 6 278 7,7 89,9 90,0 0,1 82,1 82,3 0,2
Sosionomer2 9 038 9 532 5,5 8 092 8 438 4,3 89,5 88,5 -1,0 83,5 82,5 -1,0
Øvrig helseutd. m/høgsk. 2 047 2 377 16,1 1 893 2 210 16,7 92,5 93,0 0,5 83,3 83,6 0,3
Klinisk ernæringsfysiologer1 244 271 11,1 224 244 8,9 91,8 90,0 -1,8 83,9 82,9 -1,0
Farmasøyter og reseptarer1 3 045 3 144 3,3 2 812 2 884 2,6 92,3 91,7 -0,6 84,1 84,3 0,2
Kiropraktorer 317 334 5,4 256 265 3,5 80,8 79,3 -1,4 83,3 88,1 4,8
Perfusjonister 25 27 8,0 25 27 8,0 100,0 100,0 - 106,8 110,1 3,3
Leger uten spesialitet 8 625 8 588 -0,4 7 926 8 024 1,2 91,9 93,4 1,5 90,2 91,7 1,5
Medisinstudenter med lisens 801 682 -14,9 380 316 -16,8 47,4 46,3 -1,1 25,6 23,3 -2,3
Leger med spesialitet 9 555 9 921 3,8 9 165 9 510 3,8 95,9 95,9 -0,1 100,2 100,3 0,1
Tannleger uten spesialitet 4 190 4 219 0,7 3 687 3 634 -1,4 88,0 86,1 -1,9 87,8 90,0 2,2
Tannleger med spesialitet 231 233 0,9 220 222 0,9 95,2 95,3 0,0 100,0 103,5 3,4
Psykologer 4 602 4 836 5,1 4 295 4 515 5,1 93,3 93,4 0,0 92,2 93,5 1,3
Annen helseutd. på univ. 420 486 15,7 389 450 15,7 92,6 92,6 -0,0 87,8 88,3 0,5