11 Sysselsatte personer og avtalte årsverk, 16-66 år i alt i helse- og sosialnæringen, etter
utdanningsnivå. 1. oktober 2002 og 2003 Prosentendring

  Sysselsatte Avtalte årsverk Avtalte årsverk korrigert
for fødselspermisjon
og sykefravær
Utdanning 2003 Pst.endring
siste år
2003 Pst.endring
siste år
2003 Pst.endring
siste år
I alt 338 872 2,0       260 434 1,9    231 816 1,3
Ufaglærte 71 052 1,1 45 912 -1,2 40 515 -1,8
Videregående nivå, helsefaglig utdanning 80 157 1,5 60 740 1,9 52 645 1,1
Videregående nivå, ikke helsefaglig utdanning 39 885 0,9 25 214 1,4 22 817 0,7
Høgskolenivå, helsefaglig utdanning 98 944 2,9 85 924 3,3 76 350 2,8
Universitetsnivå, helsefaglig utdanning 18 935 2,5 21 586 0,1 20 272 0,1
Høgskole og universtetsnivå, ikke helsefaglig utd. 22 605 -2,6 16 268 1,0 14 865 0,3
Uoppgitt 7 294 27,0 4 790 27,6 4 350 27,1