2 Personer 16-66 år med helse- og sosialfaglig utdanning etter fagutdanning og
sysselsetting. Absolutte tall og sysselsettingsprosent5. 1. oktober 2002 og 2003

  Personer med helse- og
sosialfaglig utdanning
Sysselsatte Sysselsettingsprosent
Utdanning 2002 2003 Pst.
endr.
2002 2003 Pst.
endr.
2002 2003 Pst.
poeng
endr.
I alt 294 340   300 959     2,2    254 046    259 436    2,1    86,3    86,2 -0,1
Helsesekretærer2 6 662 7 156 7,4 5 575 5 939 6,5 83,7 83,0 -0,7
Hjelpepleiere1 80 818 81 563 0,9 66 022 66 170 0,2 81,7 81,1 -0,6
Omsorgsarbeidere2 14 311 14 527 1,5 12 606 12 662 0,4 88,1 87,2 -0,9
Ambulansearbeidere2 1 479 2 103 42,2 1 423 2 027 42,4 96,2 96,4 0,2
Apotekteknikere2 4 038 4 386 8,6 3 643 3 896 6,9 90,2 88,8 -1,4
Fotterapeuter 1 590 1 635 2,8 1 237 1 262 2,0 77,8 77,2 -0,6
Barne og ungdarb.3 14 331 13 976 -2,5 12 017 11 593 -3,5 83,9 82,9 -0,9
Tannhelsesekretærer2 3 513 3 998 13,8 3 033 3 499 15,4 86,3 87,5 1,2
Tannteknikere2 704 720 2,3 618 628 1,6 87,8 87,2 -0,6
Aktivitører 4 448 4 417 -0,7 3 663 3 567 -2,6 82,4 80,8 -1,6
Annen vg. helseutd. 1 475 1 445 -2,0 1 349 1 314 -2,6 91,5 90,9 -0,5
Ergoterapeuter 2 582 2 735 5,9 2 314 2 470 6,7 89,6 90,3 0,7
Fysioterapeuter 9 110 9 368 2,8 7 496 7 821 4,3 82,3 83,5 1,2
Jordmødre 2 661 2 680 0,7 2 379 2 426 2,0 89,4 90,5 1,1
Radiografer 1 996 2 135 7,0 1 886 1 994 5,7 94,5 93,4 -1,1
Sykepleiere 77 046 79 352 3,0 69 295 71 389 3,0 89,9 90,0 0,0
Vernepleiere 7 851 8 467 7,8 7 282 7 814 7,3 92,8 92,3 -0,5
Helsesøstere3 3 489 3 438 -1,5 3 158 3 103 -1,7 90,5 90,3 -0,3
Tannpleiere 1 043 1 074 3,0 917 939 2,4 87,9 87,4 -0,5
Audiografer2 265 273 3,0 239 245 2,5 90,2 89,7 -0,4
Bioingeniører 5 433 5 561 2,4 4 967 5 077 2,2 91,4 91,3 -0,1
Optikere 1 159 1 190 2,7 1 085 1 112 2,5 93,6 93,4 -0,2
Ortopediingeniører 130 126 -3,1 124 120 -3,2 95,4 95,2 -0,1
Barnevernspedagoger3 6 486 6 467 -0,3 5 812 5 828 0,3 89,6 90,1 0,5
Sosionomer3 9 070 9 016 -0,6 8 085 8 107 0,3 89,1 89,9 0,8
Øvrig helseutd. m/høgsk. 2 236 2 165 -3,2 2 075 2 008 -3,2 92,8 92,7 -0,1
Klinisk ernæringsfysiologer2 229 236 3,1 213 219 2,8 93,0 92,8 -0,2
Farmasøyter og reseptarer2 2 861 2 951 3,1 2 607 2 738 5,0 91,1 92,8 1,7
Kiropraktorer 303 309 2,0 239 243 1,7 78,9 78,6 -0,2
Perfusjonister 24 24 - 24 24 - 100,0 100,0 -
Leger uten spesialitet 7 683 8 072 5,1 6 433 6 889 7,1 83,7 85,3 1,6
Medisinstudenter med lisens 855 904 5,7 582 578 -0,7 68,1 63,9 -4,1
Leger med spesialitet 9 237 9 103 -1,5 7 498 7 372 -1,7 81,2 81,0 -0,2
Tannleger uten spesialitet4 4 069 4 078 0,2 3 455 3 491 1,0 84,9 85,6 0,7
Tannleger med spesialitet4 296 310 4,7 247 255 3,2 83,4 82,3 -1,2
Psykologer 4 364 4 533 3,9 3 991 4 183 4,8 91,5 92,3 0,8
Annen helseutd. på univ. 493 466 -5,5 457 434 -5,0 92,7 93,1 0,4