Statistisk sentralbyrå

Eiendomsskattestatistikk, kommuner

1 Eiendomsskatt, omfanget, bruken og inntektene. Antall, prosent, promille, kroner og 1 000 kroner
  2006 2007 2008 2009 Prosentvis endring    
          2006-2007 2007-2008 2008-2009
Omfanget og bruken              
Antall kommuner med eiendomsskatt ..  272  291  299 .. 7,0 2,7
Antall kommuner med eiendomsskatt kun på verk og bruk ..  137  146  133 .. 6,6 -8,9
Antall kommuner med eiendomsskatt både på verk og bruk og områder utbygd på byvis .. 80 66 54 .. -17,5 -18,2
Antall kommuner med eiendomsskatt i hele kommunen .. 55 79  112 .. 43,6 41,8
Gjennomsnittlig generell skattesats, alle kommuner med eiendomsskatt. Promille .. 6,1 6,0 5,9 .. -2,0 -1,3
Antall kommuner med differensiert skattesats .. 22 29 41 .. 31,8 41,4
Antall kommuner med bunnfradrag1 .. 60 60 75 .. 0,0 25,0
Antall kommuner med fritak for nye boliger2 .. 68 70 75 .. 2,9 7,1
Gjennomsnittlig eiendomsskatt på en enebolig på 120 kvm beliggende nært kommunesenteret. Kroner .. 1 990 2 194 2 336 .. 10,2 6,5
Inntektene              
Eiendomsskatt, totalt. 1000 kroner3 4 891 319       5 570 781       6 119 023       6 494 459 13,9 9,8 6,1
Eiendomsskatt fra annen eiendom. 1000 kroner4 .. 3 422 085 3 679 596 3 793 407 .. 7,5 3,1
Eiendomsskatt fra boliger og fritidseiendommer. 1000 kroner5 .. 2 148 696 2 439 427 2 701 052 .. 13,5 10,7
Andelen av eiendomskatt fra annen eiendom. Prosent4 .. 61,4 60,1 58,4 .. -2,2 -2,8
Andelen av eiendomsskatt fra boliger og fritidseiendommer. Prosent5 .. 38,6 39,9 41,6 .. 3,5 4,2
Eiendomsskatt i prosent av brutto driftsinntekter 2,1 2,3 2,3 2,3 8,3 0,0 0,0
1  Flere kommuner har ikke svart på om de har et bunnfradrag på boliger og fritidseiendommer i 2007.
2  Flere kommuner har ikke svart om de har fritak for ny boliger i 2007.
3  Flere kommuner har ikke fordelt eiendomsskatten på artene 874 og 875 i 2007 og 2008, alt er ført på 874 "verk og bruk".
4  Eiendomsskatt, annen eiendom: Fra og med 2009 er innholdet og navnet på art 874 blitt endret fra Eiendomsskatt verk og bruk til Eiendomsskatt annen eiendom. Innholdet har blitt endret slik at arten nå også inneholder eiendomsskatten fra næringseiendommer og annen fast eiendom i tillegg til verk og bruk. Endringen fører til et tidsseriebrudd for denne variabelen mellom 2008 og 2009. Tidsseriebruddet gjelder ikke for eiendomsskatt totalt.
5  Eiendomsskatt, boliger og fritidseiendommer: Fra og med 2009 er innholdet og navnet på art 875 endret fra Eiendomsskatt annen fast eiendom til Eiendomsskatt boliger og fritidseiendommer. Innholdet i arten er endret ved at næringseiendommer og annen fast eiendom er flyttet til art 874 annen eiendom. Art 875 skal nå kun inneholde eiendomsskatten fra boliger og fritidseiendommer. Endringen fører til et tidsseriebrudd for denne variabelen mellom 2008 og 2009. Tidsseriebruddet gjelder ikke for eiendomsskatt totalt.

Standardtegn i tabeller