Digitale tettstedsgrenser

Digitale tettstedsgrenser for fri nedlasting

De digitale tettstedsgrensene per. 1. januar er nå tilgjengelige i shapeformat. De kan fritt lastes ned fylkesvis eller for hele landet. Befolknings- og arealstatistikk er også knyttet til grensedataene.

Tettstedsdefinisjonen

Tettsteder er geografiske områder som har en dynamisk avgrensing, og antall tettsteder og deres yttergrenser vil endre seg over tid avhengig av byggeaktivitet og befolkningsutvikling. Dette er SSBs definisjon av tettsted:

1. En hussamling skal registreres som et tettsted dersom det bor minst 200 personer der (ca. 60-70 boliger).

2. Avstanden mellom husene skal normalt ikke overstige 50 meter. Det er tillatt med et skjønnsmessig avvik utover 50 meter mellom husene i områder som ikke skal eller kan bebygges. Dette kan f.eks være parker, idrettsanlegg, industriområder eller naturlige hindringer som elver eller dyrkbare områder. Husklynger som naturlig hører med til tettstedet taes med inntil en avstand på 400 meter fra tettstedskjernen. Disse husklyngene kalles tettstedssatellitter.

Grensedataene

Tettstedsgrensene som nå gjøres tilgjengelig for eksterne brukere er avgrenset mot kystlinjen (1:50 000). Tettstedspolygoner som krysser kommunegrenser eller fylkesgrenser er presentert som sammenhengende flater/polygoner. Ett tettsted kan bestå av flere flater/polygoner. SSB tilbyr tettstedsgrensene for fri nedlasting for hele landet samlet i shape-format i pakket form (zip).

Egenskaper knyttet til tettstedspolygonene

Egenskap

Utfylt med

Kommentar

Shape

Polygon

 

Ftema

SOSI-kode for tettsteder (4007)

 

Tettnr

Kode som identifiserer tettstedene. Koden er på fire posisjoner og skal presenteres med ev. ledende nuller.

Hvert tettsted har fått tildelt et unikt nummer. Flere polygoner kan imidlertid ha samme nummer dersom de tilhører samme tettsted.

Tettsted

Navn på tettstedet

Navnene på nye tettsteder må regnes som midlertidige.

Areal_km2

Totalt areal i tettstedet (km2)

Landareal inkl. ferskvann

Folkemengd

Folkemengde per 1. januar gjeldende år

Total folkemengde for hele tettstedet (også dersom det krysser kommune- eller fylkesgrenser)

Avgrensning av tettsteder

Avgrensningen av tettstedene baseres på bygningsdata fra Statens kartverks register over grunneiendommer, adresser og bygninger (GAB) og Det sentrale folkeregister. For mer informasjon om metoden se Om statistikken" for Arealbruk i tettsteder Befolkning i tettsteder eller bestill rapporten "Tettstedsavgrensing og arealdekke innen tettsteder" (Rapporter1999/29, SSB).

Frem til 1995 utarbeidet kommunene selv forslag til tettstedsgrenser basert på lokalkunnskap og kriteriene i SSBs definisjon. Denne manuelle avgrensningen ble i hovedsak revidert i forbindelse med folke- og boligtellingene hvert 10. år. Automatisk tettstedsavgrensing har sin styrke i at tettstedsgrenser og arealstatistikk dannes på grunnlag av strengt objektive kriterier, noe som gir sammenlignbar statistikk over tid og mellom tettsteder.

Grensene gjelder per 1. januar gjeldende år.

Rettigheter

Digitale tettstedsgrenser med tilhørende informasjon kan brukes fritt, jf. SSB Direktørmøte sak: 2003/73 Gratis tettsteds- og områdeavgrensninger.