Statistisk sentralbyrå

Barnevern

8   Nye barn med barnevernstiltak, etter alder og grunn til å setja i verk tiltak. 2006
Grunn til å setja i verk tiltak1 I alt2 Alder
-2 3-5 6-12 13-17 18- og
uoppgitt
2006 10 362 1 401 1 563 3 465 3 621  312
             
Vanskjøtsel  124 12 20 43 46 3
Fysisk mishandling  311 41 46  107  107 10
Psykisk mishandling  119 14 18 38 42 7
Seksuelle overgrep/incest 59 1 6 20 32 0
Foreldra si psykiske helse  845  188  163  302  183 9
Foreldra sitt rusmisbruk  631  174 90  223  139 5
Foreldra har manglande omsorgsevne  764  195  125  226  204 14
Foreldra døde 63 6 6 19 28 4
Barnet funksjonshemma  100 10 11 35 42 2
Barnet sitt rusmisbruk  184 2 0 2  141 39
Barnets si åtferd (sosialt avvik, kriminalitet) 1 542 14 62  341 1 066 59
Tilhøva i heimen, særlege behov 4 550  625  754 1 685 1 389 97
Anna grunnlag 1 656  183  270  579  557 67
Uoppgitt grunnlag 1 921  272  310  631  648 60
1  Det kan vere fleire grunnar til å setje i verk tiltak. Summen av grunnane er difor større enn barn i alt.
2  Medrekna barn med uoppgitt alder.

Standardtegn i tabeller