12    Personer og sysselsatte 16-66 år med funksjonshemning etter mottak av stønader. 2. kvartal 2007. 1 000

  Personer i alt Sysselsatte
Stønadsmottak1     I alt         Menn         Kvinner         I alt         Menn         Kvinner    
I ALT 495 221 274 224 105 119
Mottar ingen stønad 152 75 76 123 63 60
   
Mottar en eller flere stønader 297 122 176 87 36 51
    Uførepensjon 208 78 130 50 18 32
    Grunnstønad eller hjelpestønad 12 5 8 6 3 3
    Attføringspenger/-ytelser 30 16 15 6 5 2
    Rehabiliteringspenger 27 9 18 10 2 8
    Sykepenger 17 9 9 14 7 7
    Økonomiske ytelser fra privat holdn 16 8 8 4 2 2
    Annet 7 4 3 4 2 2
   
Uoppgitt 45 24 22 13 6 8