10    Sysselsatte i alt 16-66 år og sysselsatte med funksjonshemning etter næring. 2. kvartal 2007. 1 000 og prosent

  Sysselsatte i alt Sysselsatte med
funksjonshemning
Næring    1 000       Prosent       1 000       Prosent       Prosent
av sysselsatte
00-99 I ALT 2 421 100,0 224 100,0 9,2
01-05 JORDBRUK,SKOGBRUK,FISKE 67 2,7 11 5,0 16,9
11    OLJE- OG GASSUTVINNING 35 1,4 1 0,4 2,7
10,12-37 INDUSTRI,BERGVERKSDRIFT 274 11,3 20 9,0 7,4
40-41 KRAFT- OG VANNFORSYNING 18 0,7 2 0,7 9,0
45    BYGGE-,ANLEGGSVIRKSOMHET 182 7,5 18 7,9 9,7
50-55 VAREHANDEL,HOTELL,REST. 430 17,7 34 15,2 7,9
60-64 TRANSPORT, KOMMUNIKASJON 161 6,7 14 6,2 8,6
65-67 FINANSTJENESTER 53 2,2 3 1,4 5,9
70-74 FORRETNINGSTJENESTER 260 10,7 17 7,8 6,7
75-99 ANDRE TJENESTER 943 38,9 104 46,3 11,0
     Av dette:
     75 Off. adm. og forsvar 151 6,2 14 6,1 9,0
     80 Undervisning 209 8,6 20 8,9 9,6
     85 Helse-/sosialtjenester 475 19,6 60 26,8 12,7