12    Personer og sysselsatte 16-66 år med funksjonshemning etter mottak av stønader.2. kvartal 2006. 1 000

  Personer i alt Sysselsatte
Stønadsmottak1     I alt         Menn         Kvinner         I alt         Menn         Kvinner    
I ALT 454 205 249 208 103 105
Mottar ingen stønad 137 70 68 109 60 50
   
Mottar en eller flere stønader 260 109 151 75 31 44
    Uførepensjon 175 70 106 41 15 26
    Grunnstønad eller hjelpestønad 13 6 7 6 3 3
    Attføringspenger/-ytelser 31 14 17 4 2 2
    Rehabiliteringspenger 21 8 13 7 2 5
    Sykepenger 20 12 8 15 8 7
    Økonomiske ytelser fra privat holdn 15 6 10 4 1 3
    Annet 10 3 6 6 2 4
   
Uoppgitt 56 26 30 24 13 11