10    Sysselsatte i alt 16-66 år og sysselsatte med funksjonshemning etter næring. 2. kvartal 2006. 1 000 og prosent.

  Sysselsatte i alt Sysselsatte med
funksjonshemning
Næring    1 000       Prosent       1 000       Prosent       Prosent
av sysselsatte
00-99 I ALT 2 316 100 208 100 9,0
01-05 JORDBRUK,SKOGBRUK,FISKE 73 3,2 8 3,8 10,7
11 OLJE- OG GASSUTVINNING 32 1,4 1 0,6 4,1
10,12-37 INDUSTRI,BERGVERKSDRIFT 269 11,6 23 11,1 8,6
40-41 KRAFT- OG VANNFORSYNING 17 0,7 2 0,8 10,1
45 BYGGE-,ANLEGGSVIRKSOMHET 161 7,0 15 7,0 9,0
50-55 VAREHANDEL,HOTELL,REST. 419 18,1 33 16,0 7,9
60-64 TRANSPORT, KOMMUNIKASJON 155 6,7 15 7,3 9,8
65-67 FINANSTJENESTER 54 2,3 2 1,1 4,2
70-74 FORRETNINGSTJENESTER 246 10,6 21 10,0 8,5
75-99 ANDRE TJENESTER 887 38,3 87 42,1 9,9
   Av dette:
   75 Off. adm. og forsvar 143 6,2 11 5,1 7,4
   80 Undervisning 184 8,0 18 8,4 9,5
   85 Helse-/sosialtjenester 465 20,1 50 24,2 10,8