Tall om barn og unge

Nye tall om barn og unge

I dette Internett-prosjektet samler Statistisk sentralbyrå sine data om barn og unge. Vi gir regionale tall med korte artikler, tabeller og figurer fordelt på ti forskjellige emner. Dette gir brukerne en unik mulighet til å ha enkel tilgang, og god oversikt over, statistikk om gruppen barn og unge.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har finansiert arbeidet med prosjektet, og gitt sine faglige innspill. I prosjektets etableringsfase ble også representanter fra Barneombudet og Norges forskningsråd brukt som faglige rådgivere. De første tallene ble publisert i 1998. Datakildene er ulike registre og utvalgsundersøkelser.

Barn er i denne publikasjonen definert som personer under 18 år, det vil si under myndig alder. Dette er i tråd med norsk lov og FNs konvensjon om barnerettene. Dere vil likevel finne at tabellene dekker større eller kortere aldersspenn, avhengig av hva som er hensiktsmessig og/eller finnes om emnet.

Målgruppe: alle

Prosjektet tall om barn og unge skal være til bruk for de fleste målgrupper. Det kan være elever i det norske utdanningssystemet, offentlige planleggere, forskere eller privatpersoner. Disse trenger kanskje informasjon om barnehagedekningen i sin aktuelle kommune, antall elever i grunnskolen etter årstrinn, oversikt over utgifter i husholdninger med barn, straffereaksjoner i forbrytelsessaker for 15-17-åringer og/eller en oversikt over andelen som har brukt ulike medietilbud en gjennomsnittsdag. Mulighetene er mange og dette var kun noen eksempler.

Ti emner

Prosjektet dekker til sammen ti emneområder. Disse er: barn og unge i befolkningen, barn og unges familier, barn og unges helse, barn og unges lovbrudd, barn og unges fritid, barn i barnehager, barn og unge i skolen, unge på arbeidsmarkedet, barn og økonomi og barn og unge i barnevernet. Tabellene gis på ulike regionale nivå, avhengig av hva som er tilgjengelig av data. Dette innebærer at noen tall kun gis på landsnivå, men de fleste tabellene gir også tall for lavere regionale nivå som fylker og kommuner.

Best mulig aktualitet

Målet er å fremskaffe de nyeste tallene for alle eksisterende emner. Statistikk over de ulike emnene frigjøres til ulike tider på året og med ulik aktualitet. På bakgrunn av dette tilrettelegger vi nye tall fire ganger hvert år for å sikre størst mulig aktualitet.

Mer informasjon: magnus.haug@ssb.no, tlf. 408 11 491.