Barn og unge i befolkningen
Få fødsler i 2017

  • 21 prosent av befolkningen bosatt i Norge 1. januar 2018 var barn under 18 år. Som i 2016, var det også i 2017 noen flere gutter enn jenter, 51 prosent gutter og 49 prosent jenter.
  • Det ble bare født 56 600 barn i fjor. I løpet av di siste 30 årene har vi bare sett lavere tall på født i 2002 og 2003. Før 1988 var det også en periode med lave fødselstall.
  • Samlet fruktbarhetstall (SFT) for kvinner var 1,62 i 2017. Det er den laveste som er målt i Norge noen gang. Det er regionale forskjeller i fruktbarheten selv om forskjellene var større før. I de siste årene har Rogaland hatt den høyeste fruktbarheten i Norge, og i 2017 var SFT 1,82 i fylket. Fruktbarheten har også gått ned i forhold til fjoråret i Rogaland, men nedgangen er mindre enn for hele landet.
  • Fruktbarheten i Oslo har tradisjonelt ligget lavt i forhold til de andre fylkene. I 2017 var SFT for Oslo 1,50 – det laveste i landet. Dersom vi går tilbake til 1980-tallet, var fruktbarheten i hovedstaden enda lavere. I 1983 var SFT for Oslo 1,34.
  • Nær 15 000 barn i 2017. 57 prosent av disse var mellom 6 og 17 år. De fleste av disse kom fra Polen, Somalia og Syria.
  • 11 prosent av alle barn i Norge har landbakgrunn fra Asia, Afrika, Mellom- og Sør-Amerika eller Tyrkia. 27 prosent av disse er registrert bosatt i Oslo.

Andel personer 0-17 år, etter fylke og alder i prosent av hele befolkningen. 1.januar 2018

Barn under 18 år med utenlandsk landbakgrunn. 1. januar 2018

Barn og unge er her definert som personer under 18 år, det vil si under myndighetsalder. Dette er i tråd med norsk lov og FNs konvensjon om barnets rettigheter.

Samlet fruktbarhetstall (SFT) er uttrykk for det gjennomsnittlige antall levendefødte barn som vil bli født av en kvinne som gjennomlever hele den fødedyktige perioden. SFT beregnes som summen av alle ettårige aldersavhengige fruktbarhetsrater (årlig antall levendefødte barn per 1 000 kvinner) 15-49 år. SFT er et hypotetisk mål som ikke viser hvor mange barn kvinnene faktisk har fått, men hvor mange de vil komme til å få hvis det aldersspesifikke fruktbarhetsmønsteret fortsetter i hele deres fødedyktige periode.

Barn 0-17 år etter de 10 hyppigst forekommende nasjonalitetsgruppene. 1. januar 2018

Innenlandske nettoinnflytting, etter alder. 2017

Innvandrere er personer født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre. Innvandrere har altså på et tidspunkt innvandret til Norge.

Norskfødte med innvandrerforeldre er personer som er født i Norge av to utenlandsfødte foreldre, og som i tillegg har fire utenlandsfødte besteforeldre.


   
Barn og unge. Befolkning
Tabeller