Statistisk sentralbyrå

Elevar med morsmålsopplæring1 og særskild norskopplæring, etter fylke. 1. oktober 2015
  Elevar i alt Elevar med morsmålsopplæring1 og/eller tospråkleg opplæring2 Elevar med særskild norskopplæring3
Heile landet  623 755 14 162 43 394
09 Aust-Agder 14 491  113  616
0901 Risør  761 - 25
0904 Grimstad 2 989 19  140
0906 Arendal 5 406 83  277
0911 Gjerstad  269 - 13
0912 Vegårshei  272 - 13
0914 Tvedestrand  705 2 14
0919 Froland  747 6 16
0926 Lillesand 1 389 - 27
0928 Birkenes  730 - 11
0929 Åmli  210 - 19
0935 Iveland  157 - 8
0937 Evje og Hornnes  449 3 17
0938 Bygland  152 - 16
0940 Valle  152 - 5
0941 Bykle  103 - 15
1  Morsmålsopplæring er opplæring i morsmålet til elevar frå språklege minoritetar.
2  Tospråkleg opplæring er opplæring kor morsmålet til eleven vert nytta i opplæringa.
3  Særskild norskopplæring er tilleggsopplæring i norsk eller opplæring i faget norsk som 2. språk for elevar frå språklege minoritetar.
Kjelde: Utdanningsstatistikk, SSB.

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå