Statistisk sentralbyrå

1 Barnevernstiltak pr. 31. desember, etter alder og tiltak. Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. 2015
  Alder i alt 0-2 år 3-5 år 6-12 år 13-17 år 18-22 år Uoppgitt alder
Alle tiltak 6 754  435  869 2 482 2 211  753 4
               
1 Institusjon  111 .. .. 8 91 12 -
1.01 Barnevernsinstitusjonar  105 .. .. 8 87 10 -
1.02 Plassering i institusjon etter annan lov 6 - - - 4 2 -
1.99 Andre institusjonstiltak .. - - .. .. - -
2 Fosterheim 1 093 71  123  418  369  111 1
2.01 Fosterheim i familie og nære nettverk  204 6 22 79 80 17 -
2.02 Fosterheim utanom familie og nære nettverk  746 51 84  279  245 86 1
2.03 Statlege familieheimar 69 - 3 24 35 7 -
2.04 Fosterheim etter bvl § 4-27 - - - - - - -
2.05 Beredskapsheim 74 14 14 36 9 1 -
2.99 Andre fosterheimstiltak .. - - - .. .. -
3 Tiltak for å styrke foreldreferdigheiter 1 523  176  274  640  404 29 ..
3.01 MST (Multisystemisk terapi) 35 - - 4 31 .. -
3.02 PMTO (Parent Management Training Oregon) 30 - 6 21 3 - -
3.03 FFT (Funksjonell familieterapi) 20 - - 3 16 1 -
3.04 Webster-Stratton - De utrolige årene 6 - 5 1 - - -
3.05 ICDP (International Child Development Program) 11 1 1 8 1 - -
3.06 Marte Meo 6 1 1 3 1 - -
3.07 Andre heimebaserte tiltak 87 20 16 35 15 1 -
3.08 Sentre for foreldre og barn 17 14 3 .. - - -
3.09 Vedtak om råd og rettleiing 1 006  104  184  429  269 20 ..
3.10 Heimekonsulent/miljøarbeidar  176 17 36 83 34 6 ..
3.99 Andre tiltak for å styrke foreldreferdigheiter  129 19 22 53 34 1 -
4 Tiltak for å styrke utviklinga til barnet 2 474 70  272  888  870  372 2
4.01 Barnehage  257 56  178 23 - - -
4.02 SFO/Aktivitetsskole  230 - -  229 1 - -
4.03 Fritidsaktivitetar  171 - 1 62 90 17 1
4.04 Økonomisk hjelp for øvrig  602 8 22 78  307  186 1
4.05 Besøksheim/avlastingstiltak  570 4 52  297  203 14 -
4.06 Støttekontakt  128 - 1 59 53 15 -
4.07 Samtalegrupper/barnegrupper 8 - - 6 2 .. -
4.08 Utdanning og arbeid 93 .. - 18 43 32 -
4.09 ART 3 - - - 3 .. -
4.99 Andre tiltak for å styrke utviklinga til barnet  412 2 18  116  168  108 -
5 Tilsyn og kontroll  329 41 52  130  103 3 -
5.01 Frivillig tilsyn i heimen 25 3 3 13 5 1 -
5.02 Pålagt tilsyn i heimen 74 7 11 25 31 .. -
5.03 Tilsyn under samvær  168 17 32 72 46 1 -
5.04 Ruskontroll 47 12 6 14 14 1 -
5.99 Andre tiltak av tilsyn og kontroll 15 2 .. 6 7 .. -
6 Nettverksarbeid/samarbeid med andre tenester  873 76  136  366  246 49 ..
6.01 Familieråd 62 10 6 29 15 2 -
6.02 Nettverksmøter 11 1 2 4 2 2 -
6.03 Individuell plan 2 - - 2 - - -
6.04 Deltaking i ansvarsgruppe/samarbeidsteam  729 54  116  311  209 39 ..
6.99 Andre tiltak av nettverksarbeid/samarbeid med andre tenester 69 11 12 20 20 6 -
7 Undersøking og behandling frå andre tenester  100 1 12 30 45 12 -
7.01 Medisinsk undersøking og behandling (bvl § 4-10) 43 - 1 9 26 7 -
7.02 Behandling av barn med særlege opplæringsbehov (bvl § 4-11) - - - - - - -
7.03 Psykisk helsehjelp for barn og unge 35 - 3 12 15 5 -
7.99 Andre tiltak av undersøking og behandling frå andre tenester 22 1 8 9 4 .. -
8 Bustad  251 - - 2 83  165 1
8.01 Økonomisk hjelp til eigen bustad/hybel 66 - - .. 15 50 1
8.02 Bustad med oppfølging (inkluderer bufellesskap)  161 - - - 65 96 ..
8.03 Butreningskurs - - - - - - -
8.99 Andre bustadtiltak 24 - - 2 3 19 -

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå