Statistisk sentralbyrå

1 Barnevernstiltak pr. 31. desember, etter alder og tiltak. Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. 2015
  Alder i alt 0-2 år 3-5 år 6-12 år 13-17 år 18-22 år Uoppgitt alder
Alle tiltak 13 695  730 1 734 5 622 4 324 1 281 4
               
1 Institusjon  259 1 3 21  186 48 -
1.01 Barnevernsinstitusjonar  249 1 3 20  180 45 -
1.02 Plassering i institusjon etter annan lov 8 - - 1 5 2 -
1.99 Andre institusjonstiltak 2 - - - 1 1 -
2 Fosterheim 1 874 99  182  693  687  213 ..
2.01 Fosterheim i familie og nære nettverk  527 15 45  201  208 58 ..
2.02 Fosterheim utanom familie og nære nettverk 1 116 66  114  412  389  135 ..
2.03 Statlege familieheimar  117 - 1 24 72 20 -
2.04 Fosterheim etter bvl § 4-27 1 - - 1 - .. -
2.05 Beredskapsheim  110 18 22 54 16 .. -
2.99 Andre fosterheimstiltak 3 .. .. 1 2 - -
3 Tiltak for å styrke foreldreferdigheiter 3 264  283  555 1 527  837 62 ..
3.01 MST (Multisystemisk terapi) 39 - - - 38 1 -
3.02 PMTO (Parent Management Training Oregon) 80 - 14 59 7 - -
3.03 FFT (Funksjonell familieterapi) 36 1 3 9 23 - -
3.04 Webster-Stratton - De utrolige årene 8 2 2 3 1 - -
3.05 ICDP (International Child Development Program) 5 4 - .. 1 - -
3.06 Marte Meo 28 8 6 13 1 - -
3.07 Andre heimebaserte tiltak  376 28 68  184 94 2 -
3.08 Sentre for foreldre og barn 42 22 9 7 4 - -
3.09 Vedtak om råd og rettleiing 1 915  152  307  906  507 43 ..
3.10 Heimekonsulent/miljøarbeidar  277 29 49  126 64 9 -
3.99 Andre tiltak for å styrke foreldreferdigheiter  458 37 97  220 97 7 -
4 Tiltak for å styrke utviklinga til barnet 5 426  167  663 2 279 1 744  570 3
4.01 Barnehage  503 93  346 63 - - 1
4.02 SFO/Aktivitetsskole  510 - -  505 5 - -
4.03 Fritidsaktivitetar  473 1 14  170  221 67 ..
4.04 Økonomisk hjelp for øvrig 1 222 29 85  352  530  226 ..
4.05 Besøksheim/avlastingstiltak 1 537 32  173  803  477 52 ..
4.06 Støttekontakt  460 4 19  190  192 55 ..
4.07 Samtalegrupper/barnegrupper 9 - .. 4 5 - -
4.08 Utdanning og arbeid 92 - - 21 50 20 1
4.09 ART 5 - - - 5 .. -
4.99 Andre tiltak for å styrke utviklinga til barnet  615 8 26  171  259  150 1
5 Tilsyn og kontroll  755 90  121  332  201 11 -
5.01 Frivillig tilsyn i heimen  147 27 30 61 27 2 -
5.02 Pålagt tilsyn i heimen 34 .. 4 17 12 1 -
5.03 Tilsyn under samvær  370 25 47  172  123 3 -
5.04 Ruskontroll  167 31 35 73 25 3 -
5.99 Andre tiltak av tilsyn og kontroll 37 7 5 9 14 2 -
6 Nettverksarbeid/samarbeid med andre tenester 1 574 83  191  683  524 92 1
6.01 Familieråd  103 12 15 38 34 4 -
6.02 Nettverksmøter 30 3 2 12 13 .. -
6.03 Individuell plan 32 1 - 10 15 6 -
6.04 Deltaking i ansvarsgruppe/samarbeidsteam 1 269 52  152  562  431 71 1
6.99 Andre tiltak av nettverksarbeid/samarbeid med andre tenester  140 15 22 61 31 11 -
7 Undersøking og behandling frå andre tenester  188 7 19 87 59 16 -
7.01 Medisinsk undersøking og behandling (bvl § 4-10) 21 - 1 3 16 1 -
7.02 Behandling av barn med særlege opplæringsbehov (bvl § 4-11) - - - - - - -
7.03 Psykisk helsehjelp for barn og unge  104 2 9 50 32 11 -
7.99 Andre tiltak av undersøking og behandling frå andre tenester 63 5 9 34 11 4 -
8 Bustad  355 - - - 86  269 ..
8.01 Økonomisk hjelp til eigen bustad/hybel 73 - - - 10 63 ..
8.02 Bustad med oppfølging (inkluderer bufellesskap)  257 - - - 74  183 ..
8.03 Butreningskurs - - - - - - -
8.99 Andre bustadtiltak 25 - - - 2 23 -

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå