Statistisk sentralbyrå

1 Barnevernstiltak pr. 31. desember, etter alder og tiltak. Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland. 2015
  Alder i alt 0-2 år 3-5 år 6-12 år 13-17 år 18-22 år Uoppgitt alder
Alle tiltak 12 144  814 1 780 5 034 3 544  970 2
               
1 Institusjon  160 1 1 9  112 37 -
1.01 Barnevernsinstitusjonar  156 1 1 8  110 36 -
1.02 Plassering i institusjon etter annan lov 4 - - 1 2 1 -
1.99 Andre institusjonstiltak .. .. - - - - -
2 Fosterheim 1 846 81  188  647  672  257 1
2.01 Fosterheim i familie og nære nettverk  487 16 38  182  186 64 1
2.02 Fosterheim utanom familie og nære nettverk 1 141 59  135  404  380  163 ..
2.03 Statlege familieheimar  120 .. - 13 81 26 -
2.04 Fosterheim etter bvl § 4-27 2 - - - - 2 -
2.05 Beredskapsheim 89 6 14 45 24 .. -
2.99 Andre fosterheimstiltak 7 .. 1 3 1 2 -
3 Tiltak for å styrke foreldreferdigheiter 3 954  399  701 1 713 1 058 82 1
3.01 MST (Multisystemisk terapi) 66 - - 2 62 2 -
3.02 PMTO (Parent Management Training Oregon)  102 3 19 76 4 - -
3.03 FFT (Funksjonell familieterapi) 30 - - 2 27 1 -
3.04 Webster-Stratton - De utrolige årene 13 - 5 8 - - -
3.05 ICDP (International Child Development Program) 3 2 1 .. - .. -
3.06 Marte Meo 33 12 9 11 1 - -
3.07 Andre heimebaserte tiltak  264 28 64  111 58 3 -
3.08 Sentre for foreldre og barn 17 16 .. .. 1 - -
3.09 Vedtak om råd og rettleiing 2 511  237  460 1 085  672 56 1
3.10 Heimekonsulent/miljøarbeidar  395 39 43  180  119 14 ..
3.99 Andre tiltak for å styrke foreldreferdigheiter  520 62  100  238  114 6 -
4 Tiltak for å styrke utviklinga til barnet 3 778  149  575 1 745 1 067  242 ..
4.01 Barnehage  495 98  336 61 - - -
4.02 SFO/Aktivitetsskole  506 - -  501 5 - -
4.03 Fritidsaktivitetar  383 .. 16  184  151 32 ..
4.04 Økonomisk hjelp for øvrig  463 17 26  134  199 87 ..
4.05 Besøksheim/avlastingstiltak 1 118 24  148  558  347 41 ..
4.06 Støttekontakt  263 1 7 98  138 19 -
4.07 Samtalegrupper/barnegrupper 7 .. 1 3 3 .. -
4.08 Utdanning og arbeid 50 - - 9 30 11 -
4.09 ART 1 - - - - 1 -
4.99 Andre tiltak for å styrke utviklinga til barnet  492 9 41  197  194 51 ..
5 Tilsyn og kontroll  600 64 97  290  138 11 -
5.01 Frivillig tilsyn i heimen 68 11 13 33 9 2 -
5.02 Pålagt tilsyn i heimen 33 1 1 16 15 .. -
5.03 Tilsyn under samvær  290 21 49  157 63 .. -
5.04 Ruskontroll  136 24 27 53 24 8 -
5.99 Andre tiltak av tilsyn og kontroll 73 7 7 31 27 1 -
6 Nettverksarbeid/samarbeid med andre tenester 1 261  106  199  580  352 24 ..
6.01 Familieråd 48 5 3 17 23 .. -
6.02 Nettverksmøter 16 1 3 7 5 .. -
6.03 Individuell plan 2 - - - 1 1 -
6.04 Deltaking i ansvarsgruppe/samarbeidsteam 1 090 90  180  498  302 20 ..
6.99 Andre tiltak av nettverksarbeid/samarbeid med andre tenester  105 10 13 58 21 3 -
7 Undersøking og behandling frå andre tenester  135 14 16 48 45 12 -
7.01 Medisinsk undersøking og behandling (bvl § 4-10) 19 - .. 5 13 1 -
7.02 Behandling av barn med særlege opplæringsbehov (bvl § 4-11) - - - - - - -
7.03 Psykisk helsehjelp for barn og unge 59 3 5 22 21 8 -
7.99 Andre tiltak av undersøking og behandling frå andre tenester 57 11 11 21 11 3 -
8 Bustad  410 .. 3 2  100  305 ..
8.01 Økonomisk hjelp til eigen bustad/hybel 57 - 1 - 19 37 ..
8.02 Bustad med oppfølging (inkluderer bufellesskap)  311 .. 2 .. 77  232 ..
8.03 Butreningskurs 2 - - - - 2 -
8.99 Andre bustadtiltak 40 - - 2 4 34 -

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå