Statistisk sentralbyrå

1 Barnevernstiltak pr. 31. desember, etter alder og tiltak. Østfold, Buskerud, Vestfold og Telemark. 2015
  Alder i alt 0-2 år 3-5 år 6-12 år 13-17 år 18-22 år Uoppgitt alder
Alle tiltak 16 638  934 2 116 6 704 5 012 1 871 1
               
1 Institusjon  248 1 - 12  187 48 -
1.01 Barnevernsinstitusjonar  238 1 - 10  184 43 -
1.02 Plassering i institusjon etter annan lov 7 - - 1 3 3 -
1.99 Andre institusjonstiltak 3 .. - 1 .. 2 -
2 Fosterheim 2 570  127  262  957  919  305 ..
2.01 Fosterheim i familie og nære nettverk  613 18 50  235  239 71 ..
2.02 Fosterheim utanom familie og nære nettverk 1 681 94  193  613  576  205 ..
2.03 Statlege familieheimar  135 .. 1 28 78 28 -
2.04 Fosterheim etter bvl § 4-27 3 1 - - 1 1 -
2.05 Beredskapsheim  136 14 18 80 24 .. -
2.99 Andre fosterheimstiltak 2 - .. 1 1 .. -
3 Tiltak for å styrke foreldreferdigheiter 4 224  362  706 1 955 1 093  108 ..
3.01 MST (Multisystemisk terapi) 66 - - 7 58 1 -
3.02 PMTO (Parent Management Training Oregon)  133 1 16  106 10 - -
3.03 FFT (Funksjonell familieterapi) 18 .. 2 8 8 .. -
3.04 Webster-Stratton - De utrolige årene 4 - 1 3 - - -
3.05 ICDP (International Child Development Program) 3 1 1 1 .. - -
3.06 Marte Meo 74 16 27 30 1 - -
3.07 Andre heimebaserte tiltak  454 43 86  196  125 4 -
3.08 Sentre for foreldre og barn 33 18 9 5 1 - -
3.09 Vedtak om råd og rettleiing 2 218  167  362 1 028  589 72 ..
3.10 Heimekonsulent/miljøarbeidar  588 43 93  278  156 18 ..
3.99 Andre tiltak for å styrke foreldreferdigheiter  633 73  109  293  145 13 -
4 Tiltak for å styrke utviklinga til barnet 6 310  205  738 2 601 1 906  859 1
4.01 Barnehage  575  112  398 65 - - -
4.02 SFO/Aktivitetsskole  696 - -  690 6 - -
4.03 Fritidsaktivitetar  493 - 11  204  215 63 -
4.04 Økonomisk hjelp for øvrig 1 260 25 61  316  499  359 ..
4.05 Besøksheim/avlastingstiltak 1 496 42  177  750  462 65 ..
4.06 Støttekontakt  425 4 13  163  193 52 ..
4.07 Samtalegrupper/barnegrupper 29 1 - 14 11 3 -
4.08 Utdanning og arbeid  109 - .. 19 50 40 -
4.09 ART 1 - - - 1 - -
4.99 Andre tiltak for å styrke utviklinga til barnet 1 226 21 78  380  469  277 1
5 Tilsyn og kontroll  813 97  160  354  194 8 -
5.01 Frivillig tilsyn i heimen  117 11 31 51 23 1 -
5.02 Pålagt tilsyn i heimen 42 7 7 12 16 .. -
5.03 Tilsyn under samvær  338 21 47  171 98 1 -
5.04 Ruskontroll  236 52 61 88 32 3 -
5.99 Andre tiltak av tilsyn og kontroll 80 6 14 32 25 3 -
6 Nettverksarbeid/samarbeid med andre tenester 1 655  121  238  772  466 58 ..
6.01 Familieråd  131 12 20 58 40 1 -
6.02 Nettverksmøter 32 1 5 16 9 1 -
6.03 Individuell plan 5 - 1 1 2 1 -
6.04 Deltaking i ansvarsgruppe/samarbeidsteam 1 340 94  195  634  369 48 ..
6.99 Andre tiltak av nettverksarbeid/samarbeid med andre tenester  147 14 17 63 46 7 ..
7 Undersøking og behandling frå andre tenester  151 21 11 45 54 20 ..
7.01 Medisinsk undersøking og behandling (bvl § 4-10) 15 .. 1 3 8 3 -
7.02 Behandling av barn med særlege opplæringsbehov (bvl § 4-11) - - - - - - -
7.03 Psykisk helsehjelp for barn og unge 51 1 2 20 23 5 ..
7.99 Andre tiltak av undersøking og behandling frå andre tenester 85 20 8 22 23 12 ..
8 Bustad  667 - 1 8  193  465 ..
8.01 Økonomisk hjelp til eigen bustad/hybel  154 - - 1 26  127 ..
8.02 Bustad med oppfølging (inkluderer bufellesskap)  407 - - 2  151  254 ..
8.03 Butreningskurs 2 - 1 - - 1 -
8.99 Andre bustadtiltak  104 - - 5 16 83 ..

Standardtegn i tabeller


2013 © Statistisk sentralbyrå