Barn og unge i befolkningen
Demografisk bilde av norske barn

  • I januar 2016 bodde det 1 127 400 barn under 18 år i Norge og det er 22 prosent av befolkningen.
  • Av disse hadde 64 prosent norsk landbakgrunn, 19 prosent kom fra land i Europa inkludert Tyrkia, 4 prosent fra land i Afrika og nær 10 prosent fra land i Asia. Resten kom fra Amerika og Oseania.
  • Det var noen flere gutter enn jenter under 18 år i befolkningen, henholdsvis 51 prosent gutter og 49 prosent jenter. Denne fordelingen har ikke endret seg de siste 30 årene.
  • I 2015 ble det født 59 100 barn, like mange som i 2014. Dette ga et samlet fruktbarhetstall for kvinner på 1,73. Det er en nedgang i forhold til 2014 og laveste SFT siden 1986. Det er betydelige regionale variasjoner i fruktbarheten. Fruktbarheten var i fjor høyest i Rogaland med et samlet fruktbarhetstall på 1,87. Kvinner i Nord-Trøndelag var også blant de mest fruktbare i landet med fruktbarhetstall på 1,86. Fruktbarheten var lavest i Telemark med et samlet fruktbarhetstall på 1,59. Dette fylket hadde også den største nedgangen i fruktbarheten. I 2015 hadde Oslo og Hedmark begge like lav SFT, 1,61.
  • I 2015 døde det 139 barn under 1 år. Av disse var det 80 gutter og 59 jenter. Denne kjønnsforskjellen er velkjent. Spedbarnsdødeligheten holder seg på et lavt nivå og er på 2,4 barn per 1 000 levendefødte. For gutter var den på 2,6 og for jenter 2,1. På grunn av få dødsfall blant spedbarn, vil tallene påvirkes av tilfeldigheter. Norge er blant landene i Europa med lavest spedbarnsdødelighet. Det er store forskjeller i spedbarnsdødeligheten mellom fylkene i Norge. For perioden 2011-2015 varierte dødeligheten per 1 000 levendefødte fra 1,7 i Sør-Trøndelag til 5,0 i Finnmark.
  • 17 150 personer under 20 år flyttet til Norge i 2015. 3 300 av disse var norske statsborgere. De fleste av disse kom fra Polen, Syria, Somalia og Sverige. Mange kom også fra Etiopia og Eritrea.
  • Av personer under 18 år som kom til Norge i fjor som hovedperson flyktning, var 14 prosent fra Eritrea, 11 prosent fra Afghanistan og 11 prosent fra Syria. Når personen var familietilknyttet med flyktning var 43 prosent av barn og unge under 18 år statsborgere fra Somalia, mens 22 prosent var statsborgere fra Eritrea.

Barn under 18 år med utenlandsk landbakgrunn, etter fylke. 1. januar 2016

Andel personer 0-17 år, etter alder. Fylke. 1. januar 2016. Prosent

Barn og unge er her definert som personer under 18 år, det vil si under myndighetsalder. Dette er i tråd med norsk lov og FNs konvensjon om barnets rettigheter.

Samlet fruktbarhetstall (SFT) er uttrykk for det gjennomsnittlige antall levendefødte barn som vil bli født av en kvinne som gjennomlever hele den fødedyktige perioden. SFT beregnes som summen av alle ettårige aldersavhengige fruktbarhetsrater (årlig antall levendefødte barn per 1 000 kvinner) 15-49 år. SFT er et hypotetisk mål som ikke viser hvor mange barn kvinnene faktisk har fått, men hvor mange de vil komme til å få hvis det aldersspesifikke fruktbarhetsmønsteret fortsetter i hele deres fødedyktige periode.

Tallet på flyktninger som hovedperson under 18 år. De ti største gruppene. 2015

Tallet på familietilknyttede flyktninger under 18 år. De ti største gruppene. 2015

Innvandrere er personer født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre. Innvandrere har altså på et tidspunkt innvandret til Norge.

Norskfødte med innvandrerforeldre er personer som er født i Norge av to utenlandsfødte foreldre, og som i tillegg har fire utenlandsfødte besteforeldre.


Hvem får adoptere og fra hvilke land?

Se lov om adopsjon av 28.02. 1986, nr. 8 (sist endret: 01.01.2002) på:
http://www.lovdata.no/all/nl-19860228-008.html

    Gjennom de tre godkjente adopsjonsforeningene har Norge samarbeid om adopsjon med 17 land: Bolivia, Brasil, Bulgaria, Chile, Colombia, Etiopia, Filippinene, India, Kina, Madagaskar, Mali, Peru, Sri Lanka, Sør-Afrika, Sør-Korea, Thailand og Ungarn. I tillegg kan det i enkelte tilfeller være aktuelt med adopsjon fra andre land, i saker der søkerne har en så sterk tilknytning til landet at de får tillatelse til å adoptere utenom godkjent adopsjonsforening. (Kilde: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir [2011]).

   
Barn og unge. Befolkning
Tabeller