Statistisk årbok 2013

Befolkning

47.  Heimehøyrande folkemengd ved folketeljingane
48.  Folkemengde per 1. januar, fødte, døde, flyttinger og folketilvekst
49.  Folketilvekst. Tal (Figur)
50.  Folkemengd, landareal og folketettleik, etter fylke
51.  Folkemengde i tettbygde og spredtbygde strøk, etter fylke. 1. januar 2012
52.  Personer i bosetningene 1. januar. Svalbard
53.  Folkemengde i de norske bosetningene på Svalbard, etter alder og kjønn. 1. januar
54.  Tettsteder med minst 10 000 innbyggere. Folkemengde og areal
55.  Folkemengde i de største byer i verden
56.  Verdens største byer
57.  Folkemengd og areal, etter kommune
58.  Areal, folkemengde og folketilvekst i verden. Verdensdel og område
59.  Areal, folkemengde og folketetthet i verden. Land
60.  Folkemengd, etter kjønn, alder og sivilstand. 1. januar 2013
61.  Folkemengd, etter alder, kjønn og sivilstand. 1. januar 2013 (Figur)
62.  Folkemengd, etter kjønn og alder. 1. januar
63.  Folkemengd, etter land, kjønn og alder. Nordiske land. 1. januar 2013. Tal og prosent
64.  Privathushald. Tal for hushaldstype, familiar og personar
65.  Familier, etter familietype og fylke. 1. januar 2013
66.  Andel samboere og gifte i ulike aldersgrupper. Kvinner og menn. Prosent
67.  Barn 0-17 år, etter søskenforhold til hjemmeboende søsken og barnets alder. 1. januar 2013. Prosent
68.  Barn 0-17 år, etter foreldrenes samlivsform og fylke. 1. januar 2013
69.  Befolkningsendringer
70.  Befolkningsendringer. Utvalgte land
71.  Fødte
72.  Foreldrenes gjennomsnittsalder ved fødsler
73.  Samlet fruktbarhetstall, etter fylke
74.  Fruktbarhet, etter mors alder, samlet fruktbarhetstall og reproduksjonstall
75.  Fruktbarhet, etter alder og samlet fruktbarhetstall. Utvalgte land
76.  Adopterte
77.  Dødsfall og dødelighet
78.  Spedbarnsdødelighet (Figur)
79.  Dødelighet, etter kjønn og alder
80.  Forventet gjenstående levetid
81.  Forventa levealder ved fødselen. Utvalde land. Menn
82.  Forventa levealder ved fødselen. Utvalde land. Kvinner
83.  Innenlandske flyttinger og flyttinger fra og til utlandet
84.  Nettoinnvandring fra utlandet. Antall (Figur)
85.  Flyttinger innenlands og til og fra utlandet, etter flytternes kjønn
86.  Flyttinger til og fra fylkene. 2012
87.  Nettoinnflytting, etter fylke
88.  Nettoinnflytting. Innenlandske flyttinger og flyttinger til/fra utlandet, etter fylke. 2012 (Figur)
89.  Flyttinger til og fra Norge, etter land
90.  Overganger til norsk statsborgerskap
91.  Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter landbakgrunn (Figur)
92.  Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, utenlandsfødte og utenlandske statsborgere, etter landbakgrunn, fødeland og statsborgerskap. 1. januar
93.  Folkemengd, etter land, kjønn og statsborgarskap. Nordiske land. 1. januar 2013
94.  Asylsøkere kommet til Norge, etter statsborgerskap
95.  Asylsøknader, etter land og statsborgarskapen til søkjaren. Nordiske land
96.  Inngåtte ekteskap. Ulike kjønn, etter ektefellenes tidligere sivilstand
97.  Gjennomsnittsalder ved giftermålet. Ekteskap mellom ulike kjønn
98.  Giftermålshyppigheter for første gangs vigde menn og kvinner i utvalgte aldersgrupper
99.  Giftermål og skilsmisser. Antall (Figur)
100.  Inngåtte registrerte partnarskap 1993-2008. Inngåtte ekteskap mellom same kjønn 2009-2012 (Figur)
101.  Oppløyste ekteskap og separasjonar
102.  Skilsmisser, etter talet på år ekteskapet har vara
103.  Skilsmisser, etter talet på barn, og fylke. 2011
104.  Berekna prosent ekteskap som vil bli oppløyste når ein går ut frå skilsmisseraten som i det einskilde år
105.  Folkemengde etter alder og etter fylke per 1. januar. Registrert 2013. Framskrevet 2015-2060
106.  Befolkningsframskrivingar 1. januar. Nordiske land
107.  Delen av befolkninga som er 65 år eller eldre. Utvalde land