391572
391572
friartikkel
2019-07-03T08:42:00.000Z
no

Rettelogg for Kommunal vannforsyning

Publisert:

Rettelogg for området kommunal vannforsyning

Rettedato 25.09.2020

Tabell 12218 Selvkost og gebyrer for vannsektoren

Variablene «Årsgebyr for vannsektoren», «Tilknytningsgebyr – en sats», «Tilknytningsgebyr – høy sats» og «Tilknytningsgebyr – lav sats» har fått endrede verdier, noe som gjelder alle år og alle regioner. De har også fått justert variabelnavn, slik at det ikke lenger står at de gjelder rapporteringsåret +1, men for rapporteringsåret.

Rettedato 15.09.2020

Tabell Selvkostregnskap for vann, avløp og renovasjon har fått nytt tabellnummer 13056 (erstatter tabellnummer 13036), fordi følgende poster har hatt feil verdier:

  • Avregning selvkost fra ekstern tjenesteproduksjon tidligere regnskapsår
  • Avsetning til selvkostfond
  • Bruk av selvkostfond
  • Kontrollsum
  • Saldo selvkostfond per 1.1.
  • Saldo selvkostfond per 31.12.

Verdiene er nå rettet.

Kontakt