381474
381474
friartikkel
2019-03-19T18:18:00.000Z
no

Rettelogg for regnskap fylkeskommune

Publisert:

Oppdatert:

Rettelogg regnskap fylkeskommune

Rettinger 03.04.2019:

Balansedata for Oslo fylkeskommune er rettet for regnskapsåret 2018. Begrunnelsen for rettingen er at feilen i de opprinnelige dataene har hatt vesentlig innvirkning på landstallene. Feilen omfatter de samme variablene i de samme tabellene som ble rettet 20.03.2019. Og i tillegg:

Tabell 12180 Økonomisk oversikt balanse ekskl. kommunale foretak og interkommunale selskaper

Rettingen omfatter alle variablene i denne tabellen.


Rettinger 20.03.2019:

Balansedata for 2018 som ble publisert 15. mars var basert på et mangelfullt datagrunnlag. En programmeringsfeil i SSB medførte at balansedataene fra særbedriftene ikke ble regnet med. Feilen omfatter alle fylkeskommunene som har særbedrifter, bortsett fra Oslo, og samtlige gjennomsnitt (regiongrupper, fylker og landet med og uten Oslo).

Tabell 12133 Utvalgte nøkkeltall

Feilen i balansedataene, som beskrevet øverst i dokumentet, omfatter disse variablene:

Arbeidskapital ex. Premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)

Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)

Langsiktig gjeld ex. pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)

Fri egenkapital i prosent av brutto driftsinntekter (prosent)

Tabell 12361 Finansielle grunnlagsdata

Feilen i balansedataene, som beskrevet øverst i dokumentet, omfatter disse variablene:

KG14 Akkumulert regnskapsmessig resultat

KG15 Akkumulert resultat investeringsregnskapet

KG28 Arbeidskapital ex. premieavvik

56 Disposisjonsfond (K)

KG21 Fri egenkapital drift

41 Ihendehaverobligasjonslån

42 Ihendehaverobligasjonslån med forfall i neste regnskapsår

KG25 Langsiktig gjeld

KG32 Langsiktig gjeld ekskl. pensjonsforpliktelser

KG18 Likviditet som ikke er lånefinansiert

KG31 Netto lånegjeld

KG40 Netto renteeksponering

40 Pensjonsforpliktelse

5900 Regnskapsmessig merforbruk (K)

KG39 Renteeksponert gjeld

43 Sertifikatlån

Tabell 12144 Finansielle nøkkeltall fra bevilgnings- og balanseregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter

Feilen i balansedataene, som beskrevet øverst i dokumentet, omfatter disse variablene:

KG28 Arbeidskapital ex. premieavvik

56 Disposisjonsfond (K)

KG21 Fri egenkapital drift

KG25 Langsiktig gjeld

KG31 Netto lånegjeld

KG40 Netto renteeksponering

40 Pensjonsforpliktelse

5900 Regnskapsmessig merforbruk (K)

KG39 Renteeksponert gjeld

Tabell 12138 Finansielle nøkkeltall fra bevilgnings- og balanseregnskapet i prosent av langsiktig gjeld ekskl. pensjonsforpliktelser

Feilen i balansedataene, som beskrevet øverst i dokumentet, omfatter alle variablene i tabellen som andel av langsiktig gjeld ekskl. pensjonsforpliktelse.

Som beløp omfatter feilen disse variablene:

41 Ihendehaverobligasjonslån

42 Ihendehaverobligasjonslån med forfall i neste regnskapsår

KG32 Langsiktig gjeld ekskl. pensjonsforpliktelser

KG39 Renteeksponert gjeld

43 Sertifikatlån

Tabell 12366 Finansielle nøkkeltall fra bevilgnings- og balanseregnskapet i kroner per innbygger

Feilen i balansedataene, som beskrevet øverst i dokumentet, omfatter disse variablene:

KG32 Langsiktig gjeld ekskl. pensjonsforpliktelser

KG31 Netto lånegjeld

40 Pensjonsforpliktelse

Tabell 12176 Økonomisk oversikt balanse

Feilen i balansedataene, som beskrevet øverst i dokumentet, omfatter alle variablene i denne tabellen.

 

 

 

 

 

 

Kontakt