Alt innhold for området virksomheter, foretak og regnskap

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Nesten to tredjedeler av foretakene fornyer seg

  Til sammen 65 prosent av norske foretak omfattet av innovasjonsundersøkelsen rapporterte en eller annen form for innovasjonsaktivitet i perioden 2014-2016. Dette er betydelig høyere enn i perioden 2012-2014.

  Artikkel
 • Hvert femte norske foretak har ansatt egne IKT-spesialister

  19 prosent av de norske foretakene har én eller flere IKT-spesialister ansatt i 2016. Dette er på nivå med gjennomsnittet i EU. Andelen er betydelig større blant de store foretakene.

  Artikkel
 • Prisvekst for juridisk tjenesteyting

  Fra 1. kvartal 2016 til 1. kvartal 2017 steg prisene for juridisk tjenesteyting med 4,5 prosent. Dette er den høyeste årsveksten siden 4. kvartal 2014. I forhold til 4. kvartal 2016 steg prisene med 3,5 prosent.

  Artikkel
 • Fleire nye føretak

  I 1. kvartal 2017 vart det registrert 17 559 nye føretak. Samanlikna med 1. kvartal i 2016 er dette ein auke på 5,9 prosent.

  Artikkel
 • Auken i nyetableringar held fram

  Sidan 2010 har talet på nyetableringar gått opp kvart år. I 2016 vart det etablert 60 500 nye føretak. Det er 5 prosent fleire enn året før og på same nivå som dei to føregåande åra.

  Artikkel
 • Bedret egenkapitalrentabilitet – redusert lønnsomhet

  Tall for ikke-finansielle aksjeselskaper viser et fall i driftsmarginen, fra 9,6 prosent i 2014 til 7,4 prosent i 2015. Egenkapitalrentabiliteten viser derimot en bedring, fra 4,2 prosent til 5,2 prosent.

  Artikkel
 • Fleire konkursar

  I 1. kvartal 2017 blei det opna 1 254 konkursar, 8 prosent fleire enn i den same perioden året før. Nord-Trøndelag, Finnmark og Sør-Trøndelag var fylka med den største prosentvise oppgangen.

  Artikkel
 • Lederskapsundersøkelsen 2015

  Notater 2017/17

  Statistisk sentralbyrå har gjennomført Lederskapsundersøkelsen i samarbeid med Institutt for samfunnsforskning (ISF).

  Publikasjon
 • Flere enn eksportørene avhengige av eksportmarkedene

  Etterspørsel fra utenlandske markeder er viktigere for norsk sysselsetting og næringsliv enn man får inntrykk av ved å se kun på eksportørene, viser en ny nordisk rapport. Spesielt for små og mellomstore foretak er dette tydelig.

  Artikkel
 • Fire av ti føretak har berre mannlege tilsette

  45 prosent av alle føretaka hadde både mannlege og kvinnelege tilsette per 1. januar 2015. I 38 prosent av føretaka var det berre menn i arbeidsstokken, medan det arbeidde berre kvinner i 17 prosent av føretaka.

  Artikkel
 • Verdifall for norske eigedelar i utlandet

  Etter fleire år der eigedelane som norske føretak disponerer i utlandet har auka, gjekk talet ned i 2015. Verdien på dei totale eigedelane var ved utgangen av 2015 om lag 1 650 milliardar kroner, om lag 3 prosent mindre enn i 2014.

  Artikkel
 • Redusert lønnsomhet

  Foreløpige tall for 2015 viser et fall i lønnsomheten for ikke-finansielle aksjeselskaper. Resultatet fra ordinær drift var i overkant av 6 kroner per omsatte hundrelapp. Dette er en nedgang fra nesten 10 kroner i 2014.

  Artikkel
 • En introduksjon i statistiske metoder for offisiell statistikk

  Notater 2016/23

  Dette kompendiet er utarbeidet for SSB-kurset KLAR 311 Introduksjonskurs i statistiske metoder.

  Publikasjon
 • Einskildpersonføretak og aksjeselskap i fleirtal

  Aksjeselskap og einskildpersonføretak var dei selskapsformene som dominerte også i 2014 og toppar kvar sine lister i føretaksstatistikken.

  Artikkel
 • Stor økning i bruk av SkatteFUNN-ordningen

  Langt flere foretak søker om skattefradrag for kostnader til forskning og utvikling (FoU) for 2014 og 2015. Det er likevel få foretak som utnytter de økte rammene for maksimalt fradrag i SkatteFUNN-ordningen. De fleste søkerne er fortsatt små fore...

  Artikkel