254402
/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/sts/aar
254402
Kulldriftens andel av omsetning på Svalbard blir stadig mindre
statistikk
2016-07-29T10:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap;Svalbard
no
sts, Næringer på Svalbard, omsetning, offentlige tilskudd, investeringer, sysselsatte, lønnskostnader, gruvedrift, bedrifterVirksomheter og foretak, Virksomheter, foretak og regnskap, Virksomheter, foretak og regnskap, Svalbard
true
Statistikken gir en oversikt over Svalbards økonomi. Den samlede omsetning for virksomheter på Svalbard gikk ned 15,8 prosent og endte på 3,0 milliarder kroner i 2015.

Næringer på Svalbard2015

Innhold

Publisert:

Neste publisering:

Kulldriftens andel av omsetning på Svalbard blir stadig mindre

Nedgangen i kulldriften trekker ned den samlede omsetningen på Svalbard. Svalbard-virksomhetenes samlede omsetning gikk i 2015 ned 15,8 prosent, fra 3,6 til 3,0 milliarder kroner.

Svalbard. Strukturstatistikk, etter næring (SN2007)
ÅrsverkOmsetning (1 000 kr)
2015Prosentvis endring fra foregående år2015Prosentvis endring fra foregående år
Svalbard i alt1 647,71,03 049 153-15,8
Bergverksdrift og utvinning262,4-25,3593 703-39,0
Industri; Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning; Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet55,443,5::
Bygge- og anleggsvirksomhet196,2-8,9507 573-15,7
Varehandel, reparasjon av motorvogner120,917,3443 565-1,2
Transport og lagring86,1-12,7202 290-43,1
Overnattings- og serveringsvirksomhet268,69,5334 09510,2
Informasjon og kommunikasjon55,2-0,9312 3914,5
Omsetning og drift av fast eiendom5,2-8,892 684-5,0
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting39,7-3,933 280-25,4
Forretningsmessig tjenesteyting105,29,2190 9920,7
Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning80,911,76 5992,7
Undervisning198,622,1::
Helse- og sosialtjenester66,35,412 544-9,8
Kultur, underholdning og fritid95,635,8109 27114,0
Annen tjenesteyting11,52,77 6052,2

Omsetning fra kulldriften sank med 39,0 prosent til 593 millioner kroner i 2015 etter en nedgang på 24,0 prosent i 2014. Lavere priser i kullmarkedet, som følge av overkapasitet i markedet og lave fraktrater, begrenser fortsatt kullproduksjonen i Store Norske. Ifølge selskapet var kullvirksomheten i 2015 tatt ned til det laveste aktivitetsnivået som er mulig uten å stanse driften.

Kostnadskutt får følger for flyselskapene

Kull-kutt i Store Norske ga en hard landing for flyselskapene innenfor næringen transport og lagring på Svalbard. Økningen i turisttrafikken er ikke nok til å dempe passasjernedgangen innen flytransport. Omsetningen gikk ned med 43,1 prosent innenfor transport og lagring.

Store kutt i gruve-investeringene

Investeringene falt fra 843 millioner kroner i 2014 til 570 millioner i 2015. Dette skyldes i hovedsak reduserte investeringer i Store Norske. Etter to år med betydelige investeringer i gruveselskapet var investeringene i 2015 tilbake på 2011-nivå.

Sysselsettingsnivået opprettholdes

Sysselsettingsnivået holder seg stabilt på tross av nedgangstidene i kulldriften. Virksomhetene på Svalbard utførte totalt 1 648 årsverk i 2015. Dette er 1,0 prosent mer enn i 2014. Flere ansatte i næringen overnattings- og serveringsvirksomhet og næringen kulturell virksomhet, underholdnings- og fritidsaktiviteter har veid opp for sysselsettingsnedgangen i bergverk og utvinningsindustri.

Stor vekst i antall deltidsstillinger

Det var en stor nedgang i antall heltidsstillinger i kulldriften i 2015. Næringer som opplever sysselsettingsvekst, har ansatt flere på midlertidig basis og som deltidsansatte.

Betydningen av Svalbards næringsstatistikk Åpne og lesLukk

Næringsstatistikken skal være et redskap for å følge utviklingen på Svalbard både for myndighetene og innbyggerne. Det lokale statistikkbehovet er stort da mange ønsker å følge utviklingen i lokalsamfunnet. Samtidig krever behovet for sammenligning at man harmoniserer datafangsten med næringsstatistikk som innhentes på fastlandet. På grunn av felles registerbaserte opplysninger, innsamlingsmåte, organisering og kvalitetssikring av data vil næringsstatistikken på Svalbard følge samme prinsipper som annen offisiell statistikk på fastlandet.

Hvor finnes statistikk over fiskeriene ved Svalbard?Åpne og lesLukk

Fiskeri i havområdene utenfor Svalbard inngår i den nasjonale statistikken for fiskeri. For detaljer om fangstvolum og -verdi i havområdene utenfor Svalbard henvises det til Fiskeridirektoratets statistikkbank. Her finnes blant annet detaljer om disse variablene for Fiskevernesonen rundt Svalbard og andre nærliggende fangstsoner.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB