Alt innhold for området utdanning

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i grunnskolen

  Rapporter 2013/65

  Her presenteres statistikk og analyser av hvordan innvandrerelever og norskfødte elever med innvandrerforeldre presterer i grunnskolen sammenlignet med de øvrige elevene.

  Publikasjon
 • Fakta om utdanning 2014

  Denne brosjyren inneholder hovedtabeller for utdanningsstatistikk i Norge. Statistikken bygger på tall for 2012.

  Publikasjon
 • Den europeiske studentundersøkelsen 2013

  Notater 2014/09

  Den europeiske studentundersøkelsen, også kalt «Eurostudent V,» er den femte undersøkelsen i regi av Eurostudent. Undersøkelsen er finansiert av Kunnskapsdepartementet og gjennomføres hvert tredje år

  Publikasjon
 • Utdanning 2013

  Statistiske analyser 138

  Hvor mange barnehagebarn, elever og studenter har vi i Norge, hva påvirker deres studievalg, resultater og muligheter i arbeidslivet? Utdanning 2013 tar for seg et bredt spekter av temaer innenfor utdanningsfeltet og alle nivåer i utdanningssystem...

  Publikasjon
 • Språket – første skritt mot integrering

  Samfunnsspeilet 5/2013

  37 000 personer deltok i gratis norskopplæring for nyankomne innvandrere i regi av kommunene i 2011. Mange består muntlig norskprøve, men det er høy strykprosent på de skriftlige prøvene. Kvinner består oftere enn menn, de med høyere utdanning fra...

  Artikkel
 • Innvandrere i Norge, Sverige og Danmark

  Samfunnsspeilet 5/2013

  Sverige har flest innvandrere, både i absolutte tall og i forhold til folketallet. Norge har relativt sett hatt større arbeidsinnvandring fra EU enn Sverige og Danmark har hatt. Hvordan det går med innvandrere, henger ofte sammen med forskjeller i...

  Artikkel
 • Introduksjonsordningen i kommunene

  Rapporter 2013/55

  SSB har forsøkt å måle resultater av norske kommuners introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger på en ny måte. Det er store forskjeller mellom kommunene, men ulikhetene kan ikke forklares på en enkel måte.

  Publikasjon
 • Evaluering av forsøk med gratis kjernetid i barnehage

  Rapporter 2013/56

  Denne delrapporten inneholder foreløpige analyser om tilbudet om gratis kjernetid i barnehage i utvalgte bydeler påvirker barnas prestasjoner på nasjonale kartleggingsprøver i første klasse.

  Publikasjon
 • Effektevaluering av intensivopplæringen i overgangsprosjektet, Ny GIV : Første delrapport

  Rapporter 2013/54

  Gjennom Overgangsprosjektet i Ny GIV har en del elever med faglige svake prestasjoner midtveis i 10. fått tilbud om tilpasset intensivundervisning trinn siden våren 2011. I denne rapporten presenteres de første resultatene fra den pågående effekte...

  Publikasjon
 • Den internasjonale undersøkelsen om lese- og tallforståelse - PIAAC

  Notater 2013/47

  Statistisk sentralbyrå gjennomførte fra august 2011 til april 2012 den internasjonale undersøkelsen Programme for the International Assessment of Adult Comptetencies (PIAAC), som måler lese- og tallforståelse i voksenbefolkningen.

  Publikasjon
 • Ferdigheter i voksenbefolkningen

  Rapporter 2013/42

  Les om hvordan forskjellige aldersgrupper i Norge klarer tester i lesing, tallforståelse og problemløsning i et IKT-miljø. Rapporten forteller også hvordan Norge hevder seg internasjonalt og om forskjeller mellom menn og kvinner.

  Publikasjon
 • Norske voksne har gode ferdigheter

  Norske voksne har ferdigheter som ligger over OECD-snittet i lesing, tallforståelse og problemløsning i IKT-miljø. Andelen som ligger på det øverste nivået innenfor problemløsning i IKT-miljø, er størst i alderen 25 til 34 år. Det er også denne al...

  Artikkel
 • Lavere barnehagesatser, høyere SFO-satser

  De siste ti årene har gjennomsnittsprisen for foreldrebetaling for en barnehageplass gått kraftig ned. I samme periode har det derimot vært en sterk økning i foreldrebetalingen i skolefritidsordningen/aktivitetsskolen (SFO).

  Artikkel
 • Flere voksne deltar på utdanning og opplæring

  I 2012 deltok 61 prosent av Norges voksne på utdanning eller opplæring. Til sammenligning var deltakelsen 55 prosent i 2007. Det var ingen betydelig forskjell i deltakelse mellom kvinner og menn i 2012.

  Artikkel
 • Undersøking om foreldrebetaling i barnehagar, januar 2013

  Rapporter 2013/28

  Minimumssatsane for eigenbetaling i dei kommunale barnehagane ligg i gjennomsnitt på 1 564 kroner, medan gjennomsnittleg maksimumssats ligg på 2 326 kroner.

  Publikasjon