Alt innhold for området utdanning

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Norske studenter bruker minst tid på studiene

  Samfunnsspeilet 4/2014

  Norske bachelorstudenter bruker i gjennomsnitt 32 timer på studiene og 11 timer på lønnet arbeid per uke. En internasjonal sammenligning viser at studenter ellers i Skandinavia studerer noe mer og jobber mindre enn det norske studenter er vant til.

  Artikkel
 • Kompetanseprofil i grunnskolen

  Rapporter 2014/30

  Om grunnskolelærere har fordypning i de fagene de underviser i, varierer mye. Størst er andelen med fordypning i norsk, mens det blant kroppsøvingslærerne er færrest som har faglig fordypning. Det kan være store kjønnsforskjeller, og lærerens alde...

  Publikasjon
 • I Norge tar mange over 25 år videregående utdanning

  Hvor gamle er folk i forskjellige OECD-land når de tar videregående utdanning? Hvor mange gjennomfører på normert tid? Hvor stor andel av innbyggerne har høyere utdanning? Artikkelen gir svar på disse spørsmålene og flere andre.

  Artikkel
 • Voksnes basisferdigheter - resultater fra PIAAC

  Rapporter 2014/29

  Norske resultater i ferdighetsundersøkelsen PIAAC ligger over det internasjonale gjennomsnittet i både lesing, tallforståelse og problemløsning i IKT-miljø. Men tidligere undersøkelser kan tyde på at leseferdigheten har gått ned siden 1998.

  Publikasjon
 • Undersøkelse om voksne og læring 2012

  Notater 2014/32

  I denne rapporten beskriver Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomføringen av undersøkelsen om voksne og læring i 2012.

  Publikasjon
 • Undersøking om foreldrebetaling i barnehagar, januar 2014

  Rapporter 2014/24

  Føremålet med denne undersøkinga er å kartleggje nivået på foreldrebetaling i barnehagar og kva for betalingsreglar som er knytte til barnehagane.

  Publikasjon
 • Imputation of missing data among immigrants in the Register of the Population's Level of Education (BU)

  Notater 2014/27

  Publikasjon
 • Tidligere deltakere i introduksjonsprogrammet 2007-2011

  Rapporter 2014/15

  SSB følger her deltakerne som avsluttet introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere i 2010 og 2011. Dessuten presenteres mer nøyaktige tall enn i tidligere rapporter for avgangskohortene 2007-2010. Oppdateringen gir særlig utslag for kvinner.

  Publikasjon
 • Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i grunnskolen

  Rapporter 2013/65

  Her presenteres statistikk og analyser av hvordan innvandrerelever og norskfødte elever med innvandrerforeldre presterer i grunnskolen sammenlignet med de øvrige elevene.

  Publikasjon
 • Fakta om utdanning 2014

  Denne brosjyren inneholder hovedtabeller for utdanningsstatistikk i Norge. Statistikken bygger på tall for 2012.

  Publikasjon
 • Den europeiske studentundersøkelsen 2013

  Notater 2014/09

  Den europeiske studentundersøkelsen, også kalt «Eurostudent V,» er den femte undersøkelsen i regi av Eurostudent. Undersøkelsen er finansiert av Kunnskapsdepartementet og gjennomføres hvert tredje år

  Publikasjon
 • Utdanning 2013

  Statistiske analyser 138

  Hvor mange barnehagebarn, elever og studenter har vi i Norge, hva påvirker deres studievalg, resultater og muligheter i arbeidslivet? Utdanning 2013 tar for seg et bredt spekter av temaer innenfor utdanningsfeltet og alle nivåer i utdanningssystem...

  Publikasjon
 • Språket – første skritt mot integrering

  Samfunnsspeilet 5/2013

  37 000 personer deltok i gratis norskopplæring for nyankomne innvandrere i regi av kommunene i 2011. Mange består muntlig norskprøve, men det er høy strykprosent på de skriftlige prøvene. Kvinner består oftere enn menn, de med høyere utdanning fra...

  Artikkel
 • Innvandrere i Norge, Sverige og Danmark

  Samfunnsspeilet 5/2013

  Sverige har flest innvandrere, både i absolutte tall og i forhold til folketallet. Norge har relativt sett hatt større arbeidsinnvandring fra EU enn Sverige og Danmark har hatt. Hvordan det går med innvandrere, henger ofte sammen med forskjeller i...

  Artikkel
 • Introduksjonsordningen i kommunene

  Rapporter 2013/55

  SSB har forsøkt å måle resultater av norske kommuners introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger på en ny måte. Det er store forskjeller mellom kommunene, men ulikhetene kan ikke forklares på en enkel måte.

  Publikasjon