Alt innhold for området utdanning

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Den internasjonale undersøkelsen om lese- og tallforståelse - PIAAC

  Notater 2013/47

  Statistisk sentralbyrå gjennomførte fra august 2011 til april 2012 den internasjonale undersøkelsen Programme for the International Assessment of Adult Comptetencies (PIAAC), som måler lese- og tallforståelse i voksenbefolkningen.

  Publikasjon
 • Ferdigheter i voksenbefolkningen

  Rapporter 2013/42

  Les om hvordan forskjellige aldersgrupper i Norge klarer tester i lesing, tallforståelse og problemløsning i et IKT-miljø. Rapporten forteller også hvordan Norge hevder seg internasjonalt og om forskjeller mellom menn og kvinner.

  Publikasjon
 • Norske voksne har gode ferdigheter

  Norske voksne har ferdigheter som ligger over OECD-snittet i lesing, tallforståelse og problemløsning i IKT-miljø. Andelen som ligger på det øverste nivået innenfor problemløsning i IKT-miljø, er størst i alderen 25 til 34 år. Det er også denne al...

  Artikkel
 • Lavere barnehagesatser, høyere SFO-satser

  De siste ti årene har gjennomsnittsprisen for foreldrebetaling for en barnehageplass gått kraftig ned. I samme periode har det derimot vært en sterk økning i foreldrebetalingen i skolefritidsordningen/aktivitetsskolen (SFO).

  Artikkel
 • Flere voksne deltar på utdanning og opplæring

  I 2012 deltok 61 prosent av Norges voksne på utdanning eller opplæring. Til sammenligning var deltakelsen 55 prosent i 2007. Det var ingen betydelig forskjell i deltakelse mellom kvinner og menn i 2012.

  Artikkel
 • Undersøking om foreldrebetaling i barnehagar, januar 2013

  Rapporter 2013/28

  Minimumssatsane for eigenbetaling i dei kommunale barnehagane ligg i gjennomsnitt på 1 564 kroner, medan gjennomsnittleg maksimumssats ligg på 2 326 kroner.

  Publikasjon
 • Befolkningens utdanningsnivå, etter spørreundersøkelsen om utdanning fullført i utlandet

  Rapporter 2013/24

  Innvandrere har en høyere andel med lang utdanning enn befolkningen generelt. Samtidig er innvandrerne den gruppen som har høyest andel med lav utdanning. Lengst utdanning har de innvandrerne som har bodd kort tid i Norge.

  Publikasjon
 • Lavere andel deltakere får jobb

  I alt 54 prosent av dem som avsluttet introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere i 2010, var i arbeid eller under utdanning i november 2011. Dette er den laveste andelen vi har observert siden oppstarten av programmet.

  Artikkel
 • Educational behaviour in the dynamic micro-simulation model MOSART

  Rapporter 2013/15

  Publikasjon
 • Minoritetsspråk i Norge

  Notater 2013/08

  I dag finnes det ingen offisiell samordnet språkstatistikk i Norge. Det er heller ingen offentlig registrering av hvilket språk innbyggerne i Norge snakker, eller hvor mange som snakker de ulike språkene.

  Publikasjon
 • Rekordhøy studentinnvandring til Norge

  Samfunnsspeilet 1/2013

  Utenlandske studenter strømmer til norske universiteter og høgskoler. Flest kommer fra Kina og Tyskland. Naturvitenskapelige fag er mest populære.

  Artikkel
 • Yrkesfag – lengre vei til målet

  Samfunnsspeilet 1/2013

  Det er mindre sannsynlig at elever som velger yrkesfag, fullfører videregående opplæring enn dem som tar studieforberedende program.

  Artikkel
 • Studentvandringer

  Rapporter 2013/06

  En av målsettingene med en regional, desentralisert universitets- og høgskolestruktur, er at utdanningsinstitusjonene skal forsyne nærarbeidsmarkedet med arbeidskraft. Lokal og regional rekruttering til studier antas å øke mulighetene for at kandi...

  Publikasjon
 • Fakta om utdanning 2013

  Denne brosjyren inneholder hovedtabeller for utdanningsstatistikk i Norge. Statistikken bygger på tall for 2011.

  Publikasjon
 • Mange jobber ved siden av studiene

  Studentene hadde høyere boutgifter i 2010 enn i 2005. I denne femårsperioden har støtten fra Lånekassen gått noe ned.

  Artikkel