98832
statistikk
2013-05-21T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
uhjelpoecd, Utgifter til utviklingshjelp i OECD-land, u-hjelp, bistand, offentlige utgifter, internasjonale sammenligningerStatlige finanser, Offentlig sektor
true

Utgifter til utviklingshjelp i OECD-land2012

Innhold

Lavere andel til utviklingshjelp

Offentlige utgifter til utviklingshjelp fra OECD-landene som er medlem av Development Assistance Committee (DAC), falt fra 0,31 prosent av landenes samlede bruttonasjonalinntekt i 2011 til 0,29 prosent i 2012. Også Norges andel til bistand falt, fra 0,96 prosent i 2011 til 0,93 prosent i 2012.

Offentlige utgifter til utviklingshjelp. Årstall. Millioner US-dollar og som prosent av BNI
Beløp (mill. US-dollar) U-hjelpstall fra OECD (prosent av BNI)
2011 2012 2011 2012
OECD/DAC- landene i alt 133 716 125 693 0,31 0,29
 
Norge 4 756 4 754 0,96 0,93
Danmark 2 931 2 718 0,85 0,84
Sverige 5 603 5 242 1,02 0,99
 
Frankrike 12 997 12 106 0,46 0,46
Storbritannia 13 832 13 659 0,56 0,56
Tyskland 14 093 13 108 0,39 0,38
USA 30 783 30 460 0,20 0,19
Andre OECD/DAC land 48 721 43 646 .. ..
Offentlige utgifter til utviklingshjelp 2012. Prosent av BNI
Offentlige utgifter til utviklingshjelp 2012. Prosent av BNI

Foreløpige OECD-tall viser at de 24 DAC-landenes bistand falt fra 133,7 milliarder dollar i 2011 til 125,7 milliarder dollar i 2012. Reduksjonen i bistand til utviklingsland kan ses i sammenheng med de økonomiske urolighetene, ikke minst i Europa, i kjølvannet av finanskrisen. Betydelige innstramminger i offentlige budsjetter har i flere land gått hardt ut over bistandsbudsjettene. Et eksempel på dette er Spania, hvor andelen av bruttonasjonalinntekt (BNI) til utviklingshjelp falt fra 0,43 prosent i 2010, via 0,29 prosent i 2011, til 0,15 prosent i 2012.

Stadig lengre unna FNs mål

Utviklingshjelp i prosent av BNI er ofte brukt for å måle og sammenligne offentlige bistandsutgifter. I 1970 fremla FN et mål om at utviklingshjelp skulle utgjøre minst 0,7 prosent av BNI. Sverige, Danmark og Norge var relativt raskt ute med å nå dette målet tidlig på 1970-tallet. Likevel var det i 2012 kun de tre skandinaviske landene samt Nederland og Luxembourg som oppnådde FN-målet.

USA klart største bidragsyter

Med 30,5 milliarder dollar bidrar USA klart mest til utviklingshjelp målt i verdier. Landet yter dermed mer enn det dobbelte av Storbritannia som følger nærmest. Målt i prosent av BNI fortsetter likevel USA å redusere andelen til bistand, til 0,19 prosent i 2012. Sammen med USA og Storbritannia bidro også Tyskland, Frankrike og Japan med et tosifret antall milliarder dollar til utviklingshjelp i 2012.

Norges andel til utviklingshjelp faller

Norges utgiftsandel til bistand falt fra 0,96 prosent av BNI i 2011 til 0,93 prosent i 2012. Norge er det landet som gir tredje størst andel av BNI til bistand, slått av Luxembourg og Sverige. Målt i amerikanske dollar ligger den norske offentlige bistanden på stedet hvil med 4,8 milliarder dollar.

U-hjelpstall revidert etter omdefinering av regnskogstøtteÅpne og lesLukk

Et viktig satsingsområde ved norsk bistand har vært bevaring av regnskog. Norge lovet i 2008 Brasil inntil 1 milliard dollar innen utgangen av 2015 dersom landet kan vise til fortsatt reduksjon i avskogingen. Tross gode resultater har det tatt tid for Brasil å utvikle gode prosjekter som regnskogpengene kan brukes på. Løsningen ble å opprette en gjeldsbrevsordning, og regjeringen satte fra og med 2010 av midler i påvente av gode regnskogprosjekter. Norge rapporterte disse midlene som bistand, men etter dialog med OECD blir disse nå definert som tilsagn til Brasil og registreres som bistand først når de utbetales. Derfor er tallene for total bistand nedjustert fra 1,10 prosent av BNI til 1,05 prosent for 2010, og fra 1,00 prosent til 0.96 prosent for 2011.