127020
127020
omssb
2013-07-02T12:14:00.000Z
no

Retningslinjer for europeisk statistikk for statistiske institusjoner nasjonalt og i fellesskapet

Vedtatt av komiteen for det europeiske statistiske systemet 28. september 2011.

Bakgrunn

Visjonen for det europeiske statistiske systemet 1

"Det europeiske statistiske systemet skal være verdensledende innen statistiske informasjonstjenester og den viktigste informasjonsleverandøren til Den europeiske union og dens medlemsstater. Det europeiske statistiske systemet er basert på vitenskapelige prinsipper og metoder, og det vil utgjøre og stadig forbedre et program for harmonisert europeisk statistikk, som er et viktig grunnlag for demokratiske prosesser og fremskritt i samfunnet."

Målet med det europeiske statistiske systemet

"Vi gir Den europeiske union, verden og allmennheten uavhengig informasjon av høy kvalitet om økonomi og samfunn på europeisk, nasjonalt og regionalt nivå, og gjør informasjonen tilgjengelig for alle til bruk ved beslutningstaking, i forskning og i debatter."

For å virkeliggjøre denne visjonen og nå dette målet etterstreber medlemmene av det europeiske statistiske systemet samarbeid og kontinuerlig samhandling med brukere i henhold til prinsippene i retningslinjene for europeisk statistikk og generelle prinsipper for kvalitetsstyring, blant annet engasjement fra ledelsen, samarbeid, ansattes tilfredshet og kontinuerlig forbedring samt integrering og harmonisering.

Retningslinjer for europeisk statistikk ("Code of Practice")

Retningslinjene for europeisk statistikk er basert på 15 prinsipper som omfatter institusjonelle forhold, statistiske prosesser og statistiske produkter. For hvert av prinsippene finnes det indikatorer for god praksis. Disse kan brukes for å evaluere om retningslinjene følges. Kvalitetskriteriene for europeisk statistikk er definert i europeisk statistikklov 2 .

Statistiske myndigheter 3 , som er Kommisjonen (Eurostat), nasjonale statistikkbyråer og andre nasjonale myndigheter med ansvar for å utvikle, utarbeide og formidle europeisk statistikk 4 , samt regjeringer, departementer og Det europeiske rådet forplikter seg til å følge retningslinjene.

Prinsippene i retningslinjene og generelle prinsipper for kvalitetsstyring utgjør felles kvalitetsrammer i det europeiske statistiske systemet.

1 Forordning (EF) nr. 223/2009, artikkel 4. 2  Forordning (EF) nr. 223/2009, artikkel 12. 3  Forordning (EF) nr. 223/2009, artikkel 4 og 5. 4  Forordning (EF) nr. 223/2009, artikkel 1. I retningslinjene omtales "andre nasjonale myndigheter med ansvar for å utvikle, utarbeide og formidle europeisk statistikk" som "andre statistiske institusjoner".

 

Institusjonelle forhold

Institusjonelle og organisatoriske faktorer har betydelig innflytelse på effektiviteten og tiltroen til statistiske institusjoner som utvikler, utarbeider og formidler europeisk statistikk. Relevante faktorer er faglig uavhengighet, mandat for datainnsamling, tilstrekkelige ressurser, kvalitetsbevissthet, statistisk konfidensialitet, upartiskhet og objektivitet.

 

Prinsipp 1: faglig uavhengighet . Statistiske institusjoners uavhengighet i forhold til politiske, lovgivende eller administrative myndigheter samt private aktører sikrer tiltroen til europeisk statistikk.

Indikator 1.1 : De nasjonale statistiske institusjonenes og Eurostats uavhengighet i forhold til politisk og annen ekstern påvirkning på utvikling, utarbeiding og formidling av statistikk er lovhjemlet og garantert for andre statistiske institusjoner.

Indikator 1.2 : Lederne for de nasjonale statistiske institusjonene og for Eurostat, og eventuelt lederne for andre statistiske institusjoner, har tilstrekkelig høy posisjon i samfunnet til å få tilgang til politiske myndigheter og administrative offentlige etater på høyt nivå. De har høyeste faglige kompetanse.

Indikator 1.3 : Lederne for de nasjonale statistiske institusjonene og for Eurostat, og eventuelt lederne for andre statistiske institusjoner, har ansvaret for at europeisk statistikk utvikles, utarbeides og formidles på en uavhengig måte.

Indikator 1.4 : Lederne for de nasjonale statistiske institusjonene og for Eurostat, og eventuelt lederne for andre statistiske institusjoner, har eneansvar for beslutninger om statistiske metoder, standarder og prosedyrer og om innholdet i og tidspunktet for publisering av statistikk.

Indikator 1.5 : Programmer for statistisk arbeid publiseres, og periodiske rapporter beskriver fremdriften.

Indikator 1.6 : Publisering av statistikk er klart atskilt fra og foretas atskilt fra publisering av politiske ytringer.

Indikator 1.7 : Den nasjonale statistiske institusjonen og Eurostat, og eventuelt andre statistiske institusjoner, kommenterer statistiske spørsmål offentlig ved behov, innbefattet kritikk og misbruk av statistikk.

Indikator 1.8 : Utnevnelsen av lederne for de nasjonale statistiske institusjonene og Eurostat, og eventuelt lederne for andre statistiske institusjoner, skal baseres utelukkende på faglig kompetanse. Mulige årsaker til at en leder kan måtte fratre stillingen, er angitt i de rettslige rammene. Det kan ikke være årsaker som svekker faglig eller vitenskapelig uavhengighet.

 

Prinsipp 2: mandat for datainnsamling . Statistiske myndigheter har et klart lovhjemlet mandat til å samle inn informasjon til bruk i europeisk statistikk. Offentlig administrasjon, bedrifter, husholdninger og allmennheten generelt kan forpliktes til å gi tilgang til eller overlevere informasjon til bruk i europeisk statistikk på anmodning fra statistiske institusjoner.

Indikator 2.1 : De statistiske institusjonenes mandat for datainnsamling til utvikling, utarbeiding og formidling av europeisk statistikk er lovhjemlet.

Indikator 2.2 : Lovgivningen tillater at statistiske institusjoner bruker administrative data til statistiske formål.

Indikator 2.3 : Statistiske institusjoner har lovhjemlet rett til å kreve svar på statistiske undersøkelser.

 

Prinsipp 3: tilstrekkelige ressurser . Statistiske institusjoner har tilstrekkelige ressurser til å oppfylle kravene til europeisk statistikk.

Indikator 3.1 : Det finnes tilstrekkelige personal-, økonomi- og databehandlingsressurser, både kvantitativt og kvalitativt, til å oppfylle dagens behov for statistikk.

Indikator 3.2 : Omfanget av samt informasjonen og kostnadene knyttet til statistikk samsvarer med behovene.

Indikator 3.3 : Det finnes prosedyrer for vurdering og rettferdiggjøring av behovet for ny statistikk i forhold til kostnadene.

Indikator 3.4 : Det finnes prosedyrer for vurdering av det løpende behovet for alle typer statistikk, for å undersøke om programmer kan avsluttes eller begrenses for å frigjøre ressurser.

 

Prinsipp 4: kvalitetsbevissthet . Statistiske institusjoner er kvalitetsbevisste. De arbeider systematisk og regelmessig for å identifisere sterke og svake sider, slik at de hele tiden kan øke prosess- og produktkvaliteten.

Indikator 4.1 : Retningslinjene for kvalitet defineres og er offentlig tilgjengelige. Det finnes en organisasjonsstruktur og verktøy som muliggjør kvalitetsstyring.

Indikator 4.2 : Det finnes prosedyrer for planlegging og overvåking av kvaliteten på prosessen for utarbeiding av statistikk.

Indikator 4.3 : Produktkvaliteten overvåkes og vurderes regelmessig med tanke på mulige kompromisser, og den rapporteres i henhold til kvalitetskriteriene for europeisk statistikk.

Indikator 4.4 : Viktige statistiske produkter evalueres regelmessig og grundig, og eksterne eksperter benyttes ved behov.

 

Prinsipp 5: Statistisk konfidensialitet . Personvernet til oppgavegiverne (husholdninger, bedrifter, offentlig administrasjon og andre), konfidensialitet i forbindelse med informasjonen som gis, og bruk av informasjonen kun til statistiske formål er absolutt garantert.

Indikator 5.1 : Statistisk konfidensialitet er garantert ved lov.

Indikator 5.2 : Personalet undertegner konfidensialitetserklæringer ved ansettelse.

Indikator 5.3 : Strenge straffetiltak settes i verk ved overlagte brudd på statistisk konfidensialitet.

Indikator 5.4 : Personalet har tilgang til retningslinjer og veiledninger om vern av statistisk konfidensialitet ved utarbeiding og formidling. Disse retningslinjene er offentlig tilgjengelige.

Indikator 5.5 : Fysiske, teknologiske og organisatoriske tiltak iverksettes for å ivareta sikkerheten og integriteten til statistiske databaser.

Indikator 5.6 : Strenge regler gjelder for eksterne brukere som får tilgang til statistiske mikrodata til forskningsformål.

 

Prinsipp 6: upartiskhet og objektivitet . Statistiske institusjoner utvikler, utarbeider og formidler europeisk statistikk på et vitenskapelig uavhengig grunnlag og på en objektiv, faglig og transparent måte, der alle brukere behandles likt.

Indikator 6.1 : Statistikk utarbeides på et objektivt grunnlag ut fra statistiske hensyn.

Indikator 6.2 : Valg av kilder og statistiske metoder samt beslutninger om formidling av statistikk er basert på statistiske hensyn.

Indikator 6.3 : Feil som oppdages i publisert statistikk, blir korrigert og publisert så raskt som mulig.

Indikator 6.4 : Informasjon om metoder og prosedyrer som benyttes, er offentlig tilgjengelig.

Indikator 6.5 : Publiseringsdatoer og -tidspunkter for statistikk annonseres på forhånd.

Indikator 6.6 : Store endringer i metoder varsles på forhånd.

Indikator 6.7 : Alle brukere har samme tilgang til publisert statistikk samtidig. Eventuell tilgang for eksterne brukere før publisering begrenses, kontrolleres og bekjentgjøres. Dersom informasjonslekkasjer oppstår, bør ordningene for forhåndspublisering revideres for å sikre upartiskhet.

Indikator 6.8 : Publisering av statistikk og uttalelser på pressekonferanser er objektiv(e) og upartisk(e).

 

Statistiske prosesser

Europeiske og andre internasjonale standarder og retningslinjer samt god praksis skal alltid etterleves av de statistiske institusjonene ved organisering, innsamling, utarbeiding og formidling av europeisk statistikk. Statistikkens pålitelighet styrkes av et godt omdømme med hensyn til administrasjon og effektivitet. Relevante aspekter er gode metoder, egnede statistiske prosedyrer, rimelige krav til oppgavegiverne og kostnadseffektivitet.

 

Prinsipp 7: gode metoder . Gode metoder er en forutsetning for statistikk av høy kvalitet. Dette krever egnede verktøy og prosedyrer samt fagkunnskap.

Indikator 7.1 : Den generelle metodologiske rammen for europeisk statistikk følger europeiske og andre internasjonale standarder og retningslinjer samt god praksis.

Indikator 7.2 : Det finnes prosedyrer som sikrer at den statistiske institusjonen bruker standardbegreper, definisjoner og klassifikasjoner konsekvent i hele organisasjonen.

Indikator 7.3 : Foretaksregisteret og grunnlaget for populasjonsundersøkelser evalueres regelmessig og justeres ved behov for å sikre høy kvalitet.

Indikator 7.4 : På detaljnivå er det samsvar mellom nasjonale klassifikasjonssystemer og de tilsvarende europeiske systemene.

Indikator 7.5 : De som ansettes, har relevant høyere utdanning.

Indikator 7.6 : Personalet ved statistiske institusjoner får mulighet til fortløpende faglig oppdatering.

Indikator 7.7 : Det organiseres samarbeidsprosjekter med forskningsmiljøer for å forbedre metodene og effektiviteten til metodene som benyttes, og for å fremme bedre verktøy ved behov.

 

Prinsipp 8: egnede statistiske prosedyrer . Egnede statistiske prosedyrer fra innsamling til validering av data er en forutsetning for statistikk av høy kvalitet.

Indikator 8.1 : Når europeisk statistikk baseres på administrative data, må definisjonene og begrepene som benyttes til administrative formål, være sammenlignbare med statistiske definisjoner og begreper.

Indikator 8.2 : Ved statistiske undersøkelser blir skjemaene systematisk testet før datainnsamling.

Indikator 8.3 : Undersøkelsenes utforming, utvalgene og beregningsmetodene blir grundig underbygd samt evaluert og revidert ved behov.

Indikator 8.4 : Datainnsamling, datainnlasting og koding overvåkes kontinuerlig og revideres ved behov.

Indikator 8.5 : Egnede metoder for editering og imputering benyttes, og de evalueres, revideres eller oppdateres ved behov.

Indikator 8.6 : Ved revisjoner benyttes det etablerte og transparente standardprosedyrer.

Indikator 8.7 : Statistiske institusjoner deltar i utforming av administrative data for å gjøre disse mer velegnede til statistiske formål.

Indikator 8.8 : Det gjøres avtaler med eiere av administrative data for å formalisere den felles forpliktelsen til å bruke disse dataene til statistiske formål.

Indikator 8.9 : Statistiske institusjoner samarbeider med eiere av administrative data om å sikre datakvalitet.

 

Prinsipp 9: rimelige krav til oppgavegivere . Oppgavebyrden står i forhold til brukernes behov og er ikke overdreven for oppgavegiverne. De statistiske institusjonene overvåker oppgavebyrden og fastsetter mål for å begrense den over tid.

Indikator 9.1 : Kravene til omfang av og detaljer i europeisk statistikk er begrenset til det som er absolutt nødvendig.

Indikator 9.2 : Oppgavebyrden fordeles så jevnt som mulig på undersøkelsespopulasjonen.

Indikator 9.3 : Informasjon om bedrifter hentes i størst mulig grad fra bedriftenes regnskaper, og elektroniske verktøy benyttes der det er mulig, for å forenkle datainnsamlingen.

Indikator 9.4 : Administrative kilder benyttes der det er mulig, for å unngå å spørre etter samme informasjon flere ganger.

Indikator 9.5 : Deling av data innenfor statistiske institusjoner benyttes for å unngå innsamling av samme data flere ganger.

Indikator 9.6 : Statistiske institusjoner fremmer tiltak som muliggjør kobling av datakilder, for å redusere oppgavebyrden.

 

Prinsipp 10: kostnadseffektivitet. Ressurser utnyttes effektivt .

Indikator 10.1 : Den statistiske institusjonens bruk av ressurser overvåkes gjennom interne og uavhengige eksterne tiltak.

Indikator 10.2 : Produktivitetspotensialet innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi optimaliseres for innsamling, behandling og formidling av data.

Indikator 10.3 : Det settes i verk proaktive tiltak for å bedre det statistiske potensialet til administrative data og for å begrense bruken av direkte undersøkelser.

Indikator 10.4 : Statistiske institusjoner fremmer og benytter standardiserte løsninger som øker effektiviteten.

 

Statistiske produkter

Tilgjengelig statistikk er i henhold til brukernes behov. Statistikken oppfyller europeiske kvalitetsstandarder samt behovene til europeiske institusjoner, regjeringer, forskningsinstitusjoner, bedrifter og allmennheten generelt. De viktigste faktorene er i hvilken grad statistikken er relevant, nøyaktig og pålitelig, aktuell, sammenhengende, sammenlignbar på tvers av regioner og land samt lett tilgjengelig for brukerne.

Prinsipp 11: relevans . Europeisk statistikk oppfyller brukernes behov.

Indikator 11.1 : Det finnes prosesser for å konsultere brukere, for å overvåke relevans og praktisk nytteverdi av eksisterende statistikk når det gjelder å oppfylle behov, samt for å vurdere nye og prioriterte behov.

Indikator 11.2 : Prioriterte behov blir dekket, og dette avspeiles i arbeidet.

Indikator 11.3 : Undersøkelser av brukertilfredshet utføres med jevne mellomrom og følges opp systematisk.

 

Prinsipp 12: nøyaktighet og pålitelighet . Europeisk statistikk avspeiler virkeligheten på en nøyaktig og pålitelig måte.

Indikator 12.1 : Kildedata, mellomprodukter og statistiske sluttprodukter vurderes og valideres jevnlig.

Indikator 12.2 : Feilkilder i forbindelse med utvalg og andre feil måles og dokumenteres systematisk i henhold til europeiske standarder.

Indikator 12.3 : Endringer analyseres jevnlig for å forbedre statistiske prosesser.

 

Prinsipp 13: aktualitet og punktlighet . Europeisk statistikk publiseres punktlig og er aktuell på publiseringstidspunktet.

Indikator 13.1 : Europeiske og andre internasjonale standarder for aktualitet ved publisering er oppfylt.

Indikator 13.2 : Statistikk publiseres på et fast tidspunkt hver dag.

Indikator 13.3 : Periodeinndelingen av europeisk statistikk tar hensyn til brukernes behov i størst mulig grad.

Indikator 13.4 : Avvik fra formidlingsplanen bekjentgjøres og forklares på forhånd, og en ny publiseringsdato fastsettes.

Indikator 13.5 : Forløpige resultater med akseptabel kvalitet kan publiseres hvis dette anses som nyttig.

 

Prinsipp 14: sammenheng og sammenlignbarhet . Europeisk statistikk er internt konsistent over tid og sammenlignbar på tvers av regioner og land. Det er mulig å kombinere og samordne relaterte data fra ulike kilder.

Indikator 14.1 : Statistikken er internt enhetlig og konsistent (dvs. at matematiske og regnskapsmessige standarder etterleves).

Indikator 14.2 : Statistikken er sammenlignbar over en rimelig tidsperiode.

Indikator 14.3 : Statistikk utarbeides på grunnlag av felles standarder for omfang, definisjoner, enheter og klassifikasjoner i ulike undersøkelser og kilder.

Indikator 14.4 : Statistikk fra ulike kilder og ulike perioder sammenlignes og samordnes.

Indikator 14.5 : Internasjonal sammenligning av data i det europeiske statistiske systemet sikres gjennom regelmessig utveksling mellom det europeiske statistiske systemet og andre statistiske systemer. Metodestudier utføres i nært samarbeid mellom medlemsstatene og Eurostat.

 

Prinsipp 15: tilgjengelighet og klarhet . Europeisk statistikk presenteres på en klar og lettfattelig måte, publiseres på en egnet og praktisk måte og gjøres tilgjengelig på en upartisk måte sammen med aktuelle metadata og veiledninger.

Indikator 15.1 : Statistikk og tilhørende metadata presenteres og arkiveres i en form som gjør det enkelt å tolke dem og foreta meningsfylt sammenligning.

Indikator 15.2 : Formidlingstjenester benytter moderne informasjons- og kommunikasjonsteknologi samt tradisjonelle papirutskrifter ved behov.

Indikator 15.3 : Spesialtilpassede analyser foretas ved behov, og informasjonen gjøres offentlig tilgjengelig.

Indikator 15.4 : Tilgang til mikrodata til forskningsformål kan tillates og er strengt regulert.

Indikator 15.5 : Metadata dokumenteres i henhold til standardiserte metadatasystemer.

Indikator 15.6 : Brukerne informeres om metoden i statistiske prosesser, blant annet for bruk av administrative data.

Indikator 15.7 : Brukerne informeres om kvaliteten på statistiske produkter i henhold til kvalitetskriteriene for europeisk statistikk.

Kontakt

Andre nettsteder