232271
232271
Lav utgiftsvekst og økt skatteinngang bedrer driftsresultatene
statistikk
2016-06-15T10:00:00.000Z
Offentlig sektor;Offentlig sektor
no
kommregnfy, Fylkeskommuneregnskap, fylkeskommunal økonomi, fylkeskommunale finanser, driftsregnskap, statlige overføringer, investeringer, finansiering, fylkeskommunale innkjøp, eiendomsskatt, gebyrsatser, brukerbetaling, eiendomsdrift, funksjonsfordelt driftsregnskap, fylkeskommunale tjenester, fylkeskommunale inntekter og utgifter, finansieringskilder, særbedrifter, FKF, IKS , interkommunalt samarbeidKOSTRA, Kommunale finanser, Offentlig sektor
true

Fylkeskommuneregnskap2015

Landstall for fylkeskonsernene bygger på regnskapstall fra samtlige 18 fylkeskommuner, og 16 av 21 tilknyttede fylkeskommunale foretak (FKF) og interkommunale selskaper (IKS). Tall for Oslo presenteres sammen med kommunene.

Innhold

Publisert:

Neste publisering:

Lav utgiftsvekst og økt skatteinngang bedrer driftsresultatene

Driftsutgiftene har hatt en lavere vekst enn driftsinntektene for 2015 sammenlignet med 2014. Samlet sett gir dette fylkeskonsernene et netto driftsresultat på 4,6 prosent – en forbedring på ett og et halvt prosentpoeng i forhold til i 2014.

Nasjonale tall. Fylkeskonsern. Millioner kroner
Beløp (mill.kr)Prosent endring
20152014 - 20152010 - 2015
Finansielle hovedtall
Brutto driftsinntekter i alt72 6535,624,6
Brutto driftsutgifter i alt70 5083,929,6
Netto driftsresultat3 355....
Brutto investeringsutgifter i alt13 991-4,224,1
 
201520142010
Finansielle nøkkeltall
Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter i alt3,01,46,7
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter i alt4,63,18,7
Frie inntekter i prosent av brutto driftsinntekter i alt76,776,275,8
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring i prosent av brutto driftsutgifter i alt4,64,95,3
Brutto driftsutgifter vidergående opplæring, i prosent av brutto driftsutgifter45,345,648,5
Brutto driftsutgifter tannhelsetjenesten, i prosent av brutto driftsutgifter4,44,64,5
Netto driftsutgifter, samferdsel, i prosent av netto driftsutgifter33,132,630,3
Figur 1. Brutto driftsutgifter 2015 fordelt på utgiftsområder

Totalt sett utgjorde brutto driftsinntekter for fylkeskonsernene i overkant av 72,6 milliarder kroner i 2015, mot 68,8 milliarder i 2014. Dette tilsvarer en økning på i underkant av 5,6 prosent. Brutto driftsutgifter utgjorde 70,5 milliarder kroner i 2015, mot om lag 67,8 milliarder kroner året før, en økning på nærmere 4 prosent. 

Dette resulterte i et brutto driftsresultat som gikk opp fra 1,4 prosent av driftsinntektene i 2014 til 3,0 prosent av driftsinntektene i 2015. Tallene for 2015 viser et netto driftsresultat på i overkant av 3,3 milliarder, som er 4,6 prosent av driftsinntektene. Tilsvarende resultater for 2014 var 2,1 milliarder som er 3,1 prosent av driftsinntektene. Fylkeskonsernene har vist til svært solide resultater gjennom mange år.

Kommuneregneskapet viser at også kommunene kan vise til gode driftsresultater for 2015. 

En nedgang i pensjonsinnskuddene bidrar til en moderat økning av driftsutgiftene fra 2014 til 2015. Økte rammeoverføringer og forbedret skatteinngang medfører en økning i driftsinntektene i samme periode. Til sammen er dette viktige bidragsytere til den positive utviklingen i fylkeskonsernenes økonomi.

Til tross for lavere investeringer fortsetter lånegjelden å øke

Det har vært en nedgang i brutto investeringsutgifter fra omlag 14,6 milliarder kroner i 2014 til i underkant av 14 milliarder kroner i 2015, noe som tilsvarer en nedgang på 4,2 prosent på landsbasis. Etter relativt høye investeringer i 2013 og 2014 opplever vi altså en nedgang i investeringene i 2015. Det er her imidlertid til dels store forskjeller fra fylke til fylke. Nedgangen berører flere sektorer, men vi finner mer enn av halvparten av nedgangen i investeringene innen samferdselssektoren.

Langsiktig gjeld eksklusiv pensjonsforpliktelser økte med 7,6 prosent fra 2014 til 2015, som er noe mindre enn økningen fra 2013 til 2014 som var på i underkant av 10 prosent. I 2015 var lånegjelden på 53,3 milliarder, mens den i 2014 var på 49,5 milliarder.

Underskudd før lån og avsetninger for fylkeskonsernene ble redusert fra 2014 til 2015. Mens underskudd før lån og avsetninger i 2014 var på i overkant av 3,8 milliarder kroner, var det for 2015 litt over 2,2 milliarder. Samtidig ble bruk av lån redusert fra 6,3 milliarder i 2014 til 5,5 milliarder i 2015.

Samferdsel eneste sektor som øker sin andel av driftsutgiftene.

Samferdselssektoren økte sin andel av netto driftsutgifter med 0,4 prosentpoeng fra 29,8 prosent i 2014 til 30,2 prosent i 2015. For de andre sektorene er det mindre endringer.

Økning i de frie inntektene

Rammetilskudd og skatteinntekter er frie inntekter som fylkeskonsernene kan anvende fritt innenfor gjeldende lover og forskrifter. I 2015 utgjorde disse inntektene 55,7 milliarder kroner, en økning på 3,3 milliarder kroner fra året før.

Rammetilskuddet er den klart største inntektskilden for fylkeskonsernene. Rammetilskuddet alene sto i 2015 for 42,8 prosent av de samlede brutto driftsinntektene, og utgjorde i overkant av 31 milliarder kroner. Med en økning på i overkant av 2 milliarder kroner fra 2014 til 2015 økte rammetilskuddets andel av driftsinntektene med 0,6 prosentpoeng fra 2014 til 2015.

Skatteinntektene økte fra 2014 til 2015, med 1,2 milliarder kroner. Skatteinntektene utgjorde nær 24,7 milliarder kroner i 2015, noe som tilsvarte 34 prosent av brutto driftsinntekter. For de andre inntektskildene til fylkeskonsernene var det kun mindre justeringer i forhold til fjoråret.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB