Gode driftsresultater for fylkene også i 2016

Publisert:

Samlet sett hadde fylkeskonsernene et netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter på 5 prosent i 2016. Gode resultater over tid gir solid økonomisk handlingsrom.

Totalt sett utgjorde brutto driftsinntekter for fylkeskonsernene omtrent 76 milliarder kroner i 2016. En økning fra 2015 til 2016 på 4,5 prosent. Brutto driftsutgifter utgjorde litt i overkant av 73 milliarder kroner i 2016. Dette gir en økning på 3,8 prosent fra forrige år.

Resultatet av dette ble et brutto driftsresultat i prosent av driftsinntekter på 3,5 prosent i 2016, mot 3,0 prosent i 2015. Også netto driftsresultat viser samme tendens. I 2016 utgjorde dette i underkant av 4 milliarder.

Fylkeskonsernene har siden 2004 hatt netto driftsresultater som har ligget på 4 prosent eller over i prosent av brutto driftsinntekter, med unntak av 2008 og 2014 som begge var noe svakere driftsår.

3 av 4 kroner er frie inntekter

Rammetilskudd og skatteinntekter utgjør de største inntektskildene for fylkeskonsernene. Disse kan anvendes fritt innenfor rammene av gjeldende lover og forskrifter. I 2016 utgjorde disse inntektene til sammen litt mer enn 58 milliarder kroner, en økning på mer enn 2 milliarder fra året før. De frie inntektene utgjør ¾ av de totale driftsinntektene i fylkeskonsernene.

14 milliarder til investeringer

Brutto investeringsutgifter var på drøye 14 milliarder kroner i 2016, som er en liten oppgang fra året før. Det er imidlertid store variasjoner mellom fylkene. Det er også forskjeller mellom sektorene. På landsnivå steg investeringene innen videregående opplæring, mens det motsatte var tilfelle for samferdselssektoren.

I 2016 finansierte tilskudd, refusjoner og salgsinntekter om lag 43 prosent av investeringene. Den lånefinansierte andelen var på om lag 47 prosent. Dette, samt et positivt bidrag fra driften på 15 prosent, resulterte i at midler kunne avsettes til fond og en nedgang i underskuddet.

Fylkeskonsernenes økonomiske handlingsfrihet

Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) anbefaler at netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter bør ligge på rundt 4 prosent over tid. Fylkeskonsernenes driftsresultat for 2016 er dermed svært solid.

Kontakt