Nyhetsarkiv

Nyheter siste 30 dager

 • Skogkultur

 • Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal

 • Arbeidskraftundersøkelsen

 • Regnskap for ikke-finansielle aksjeselskaper

 • Medlemer i arbeidsgivar- og arbeidstakarorganisasjonar

 • Arbeidsløysa på 4,3 prosent

  Justert for sesongvariasjonar var det 120 000 arbeidslause i februar. Dette utgjorde 4,3 prosent av arbeidsstyrken, viser tal frå statistikken Arbeidskraftundersøkinga.

 • Markant økning i skoggjødslingen

  I alt ble 84 000 dekar med skogsmark gjødslet i 2016. Det er en oppgang på 77 000 dekar fra året før, viser nye tall fra statistikken  Skogkultur. Hovedsakelig skyldes økningen offentlige tilskudd til gjødsling av skog fra 2016 for å øke CO2- bindingen.

 • Bedret egenkapitalrentabilitet – redusert lønnsomhet

  Tall for ikke-finansielle aksjeselskaper viser et fall i driftsmarginen, fra 9,6 prosent i 2014 til 7,4 prosent i 2015. Egenkapitalrentabiliteten viser derimot en bedring, fra 4,2 prosent til 5,2 prosent.

 • Lavere yrkesaktivitet

  Andelen yrkesaktive i befolkningen gikk ned fra 1. kvartal 2016 til 1. kvartal i år. Nedgangen gjaldt både kvinner og menn og var sterkest blant dem under 25 år. Årsaken er blant annet at flere unge tar utdanning, viser nye tall fra Arbeidskraftundersøkelsen.

 • Over 1,8 millionar medlemer i arbeidstakarorganisasjonane

  Dei seinare åra har arbeidstakarorganisasjonane i landet fått fleire medlemer, og med om lag 20 000 fleire medlemmar i fjor ser det ut til at trenden held fram.

 • Skogsveier

 • Eksport av laks

 • Fagskoler

 • Færre velger fagskoleutdanning

  Høsten 2016 var det 14 750 studenter ved norske fagskoler, ifølge nye tall fra statistikken Fagskoler. Dette var en nedgang på 400 studenter fra året før og 1 200 færre enn i toppåret 2014.

 • Flere ombygde skogsveier

  Det ble ferdigstilt 412 kilometer med ombygde helårsbilveier og sommerbilveier i 2016. Det er en økning på 77 kilometer fra 2015, viser nye tall fra statistikken Skogsveier.

 • Liten nedgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 16 i 2017 var eksportprisen for fersk laks 64,85 kr/kg, ein liten nedgang på 0,4 prosent samanlikna med veka før, viser nye tal frå statistikken Eksport av laks.

 • Boligprisindeksen

 • Eigenbetaling i barnehagar, nivåtal

 • Befolkningen på Svalbard

 • Boligprisene opp 1,9 prosent

  Prisene på brukte boliger stiger i alle regioner ved inngangen til 2017. Fremdeles er veksten sterkest i hovedstadsområdet, viser sesongjusterte tall.

 • Moderat auke i foreldrebetalinga

  I januar 2017 betalte eit gjennomsnittleg norsk hushald drygt 2 370 kroner månadleg for ein barnehageplass. I tillegg kravde barnehagane i snitt inn knapt 290 kroner per barn for å dekkje kostpengar og andre tilleggsutgifter. Til saman betalte hushalda 0,9 prosent meir enn på same tid året før, viser tal frå statistikken Foreldrebetaling i barnehagar.

 • Byggeareal

 • Skogavvirkning for salg

 • Sal av petroleumsprodukt

 • Flyttinger

 • Mer hogst og bedre priser

  Både hogstkvantum og tømmerpriser var høyere i 1. kvartal 2017 enn samme periode i 2016, viser nye tall fra statistikken Skogavvirkning for salg. I gjennomsnitt fikk skogeierne 344 kroner per kubikkmeter, en økning på 5,5 prosent fra året før.

 • Flere tillatelser til nye bygg

  Antall igangsettingstillatelser til nye boliger gikk opp med 9 prosent fra februar til mars, viser sesongjusterte tall fra statistikken Byggeareal. Det var også en økning for andre typer bygninger.

 • Nettoinnflyttingen til Oslo er halvert

  Nettoinnflyttingen til Oslo, Rogaland og Hordaland falt mye i 2016, mens Nordland, Hedmark og Sør-Trøndelag opplevde vekst, ifølge nye tall fra statistikken Flyttinger. Akershus har desidert størst nettoinnflytting.

 • Laveste nettoinnvandring på ti år

  Nettoinnvandringen til Norge var 3 700 lavere i 2016 enn året før, primært på grunn av høy utvandring, ifølge nye tall fra statistikken Flyttinger. Flere kom fra Asia, særlig Syria, mens færre kom fra Europa.

 • Auka sal grunna påske

  Samla sal av petroleumsprodukt enda på 683 millionar liter i mars, ein auke på om lag 45 millionar liter samanlikna med mars 2016. Auken skuldas at påsken var i mars i 2016 og i år var den i april, viser tal frå statistikken Sal av petroleumsprodukt.

   

 • Utenrikshandel med varer

 • Kostnadsindeks for lastebiltransport

 • Internasjonale reservar og valutalikviditet

 • Konjunkturbarometer for industri og bergverk

 • Opna konkursar

 • Rekordstor eksport fra det norske fastlandet

  Takket være eksport av fisk og raffinerte mineraloljeprodukter nådde fastlandseksporten rekordhøye 38,8 milliarder kroner i mars.

 • Stor samhandel med utlandet

  Vareeksporten var på 79,7 milliarder kroner i mars, nær 30 prosent mer enn i samme måned i 2016. Stor råolje- og fiskeeksport samt høy pris på naturgass var utslagsgivende. Importen av varer økte med nesten 13 prosent og endte på 57,0 milliarder kroner, viser nye tall fra statistikken  Utenrikshandel med varer.

 • Spor av optimisme i industrien

  Norske industriledere melder om at nedgangen i produksjonsnivået flater ut i 1. kvartal 2017, men fremdeles bidrar leverandørene til olje- og gassektoren negativt. Den generelle bedømmelsen for 2. kvartal 2017 er positiv blant flertallet av industrilederne, viser nye tall fra Konjunkturbarometeret for industri og bergverk.

 • Fleire konkursar

  I 1. kvartal 2017 blei det opna 1 254 konkursar, 8 prosent fleire enn i den same perioden året før, syner tal frå statistikken Opna konkursar. Nord-Trøndelag, Finnmark og Sør-Trøndelag var fylka med den største prosentvise oppgangen.

 • Skatterekneskap

 • Eksport av laks

 • Omsetning i bygge- og anleggsvirksomhet

 • Veitrafikkulykker med personskade

 • Norsk mediebarometer

 • Aldri har trafikken krevd så få liv i årets tre første måneder

  20 personer mistet livet i trafikken i første kvartal i år, viser nye tall fra statistikken Veitrafikkulykker med personskade. Det er 11 færre enn samme periode i fjor, og aldri før har færre omkommet i trafikken enn i årets første kvartal.

 • Stabil andel TV-seere, flere leser nettaviser

  Færre leste trykte aviser og flere leste nettaviser per døgn i 2016 enn året før, ifølge nye tall fra Norsk mediebarometer. Andelen TV-seere er stabil. Vi bruker mer tid på internett, og sosiale medier er fremdeles i framgang.

 • Økt omsetning for bygg og anlegg i 2016

  Den totale omsetningen for virksomhetene i bygge- og anleggsbransjen i 2016 var 437,3 milliarder kroner – 23,5 milliarder mer enn året før. Dette tilsvarer en vekst fra 2015 på 5,7 prosent viser tall fra statistikken Omsetning i bygge- og anleggsvirksomhet .

 • Liten auke i samla skatteinnbetalingar

  Hittil i år er det betalt inn 236 milliardar kroner i skatt i Noreg. Det svarar til ein auke på 2,1 prosent samanlikna med det fyrste kvartalet i 2016, viser tal frå statistikken  Skatterekneskap.

 • Auke i eksportprisen for fersk laks

  I veke 15 i 2017 var eksportprisen for fersk laks 65,13 kr/kg, ei auke på 3,7 prosent samanlikna med veka før, viser nye tal frå statistikken Eksport av laks.

 • Skipsanløp i norske og utenlandske havner

 • Stortingsvalet, personar med røysterett

 • 3 756 400 har røysterett ved stortingsvalet

  3 756 400 veljarar har røysterett ved stortingsvalet i år, viser nye tal frå statistikken Stortingsvalet, personar med røysterett. I høve til stortingsvalet i 2013 er dette ein auke på 112 800 røysteføre.

 • 173 millioner bruttotonn i Øst-Asia

  I 2016 gjorde norske skip nær 4 500 anløp i Øst-Asia med tilhørende anløpt bruttotonnasje på 173 millioner tonn. Av dette utgjorde stykkgods- og tørrlastskip nærmere 1 800 anløp og 77 millioner anløpte bruttotonn, viser tall fra statistikken  Skipsanløp i norske og utenlandske havner.

 • Ingen jubel å spore for hundreåringen «Å»

  «Å» feirar hundre år i år, men namn som bærer den nordiske bokstaven, har dei seinare åra blitt stadig mindre brukt.

 • Internasjonale boligprisindekser

  Statistikk om boligpriser

  Boligprisindekser er viktige indikatorer for makroøkonomiske analyser. For å kunne sammenligne boligprisutviklingen på tvers av landegrenser er det nødvendig med internasjonale retningslinjer.

 • Eksport av laks

  I veke 14 i 2017 var eksportprisen for fersk laks 62,82 kr/kg, ei auke på berre 0,2 prosent samanlikna med veka før.

 • Prisindeks for engroshandel

  Prisindeks for engroshandel vert publisert kvart kvartal i  Statistikkbanken.

 • Nordmenn elsker bøker, og ikke bare i ferien

  Enten du pakker sekken og setter kursen mot påskefjellet, eller ser fram til en mer folketom tilværelse i byen – Den stille uke er over oss, og mange bruker anledningen til å dykke ned i spenningslitteraturen.

 • Ingen svensk hytteriviera i Norge

  Nesten alle hytter på norske hender

  Svensker er største utenlandske hytteeier i Norge, og eier hver fjerde utenlandsk eide hytte i Norge. 97,5 prosent av hyttene er imidlertid eid av nordmenn.

 • Produsentprisindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning

  PPI gikk ned med 1 prosent fra februar til mars. Dette var første prisfallet siden september i fjor. Nedgangen siste måned skyldes blant annet reduserte priser på råolje samt raffinerte petroleumsprodukter. Viktig for nedgangen var også prisfallet innenfor utvinningstjenestene.

 • Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands

  Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands (PIF) gikk ned med 0,1 prosent fra februar til mars. Lavere priser på energivarer ble motvirket av høyere priser på kjemiske produkter og råvarer med unntak av brenselstoffer. Sist PIF hadde en nedgang på månedsbasis var august i fjor.

 • Byggjekostnadsindeks for bustader

  Byggjekostnadene for bustader var uendra frå februar til mars i år. Materialkostnadene steig med 0,2 prosent i same periode.

 • Konsumprisindeksen

  Konsumprisindeksen (KPI) steg 0,3 prosent fra februar til mars, hovedsakelig som følge av høyere priser på klær. Tolvmånedersendringen i KPI var 2,4 prosent i mars, ned 0,1 prosentpoeng fra februar.

 • Harmonisert konsumprisindeks

  Harmonisert konsumprisindeks (HKPI) var 105,4 (2015=100) i mars, ein oppgang på 0,4 prosent frå februar. Tolvmånadersveksten i HKPI var 2,5 prosent i mars, ned 0,2 prosentpoeng frå februar.

 • I 45 kommuner er det flere hytter enn boliger

  Hytter er et stort marked for mange kommuner. I mer enn hver tiende kommune er det flere hytter enn boliger. Hyttekonsentrasjonen er imidlertid størst i Oslofjord-kommunene.

 • Husdyrhald

 • Internasjonale reservar og valutalikviditet

 • Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning

 • Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning

 • Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg

 • Overnattingar

 • Økning i industriomsetningen

  Industriomsetningen gikk opp med 1,9 prosent i perioden desember 2016-februar 2017 sammenlignet med forrige tremånedersperiode, viser sesongjusterte tall. Fra januar 2017 til februar 2017 var industriomsetningen tilnærmet uendret, viser nye tall fra statistikken Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning.

 • Teikn på betre tider i industrien

  Norsk industriproduksjon hadde ein oppgang på 1,2 prosent i perioden desember 2016-februar 2017 samanlikna med tremånadersperioden før, viser sesongjusterte tal frå statistikken Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning. På månadsbasis, frå januar til februar 2017, var industriproduksjonen uendra.

 • Færre bedrifter med slaktekylling

  28 000 husdyrprodusentar søkte om produksjonstilskott per 1. januar 2017 – 400 færre enn året før, viser nye tal frå statistikken Husdyrhald. Det er talet på bedrifter med kyllingproduksjon som fell mest.

 • Færre hotellovernattingar i februar

  I februar 2017 var det 1,6 millionar overnattingar ved norske hotell. Dette er 2 prosent færre enn i den same månaden i 2016 viser nye tal frå statistikken Overnattingar

 • Renter i banker og kredittforetak

 • Kjørelengder

 • Omsetning i varehandel

  Handel på internett er i vinden som aldri før og det er særlig salg av mat, møbler og elektroniske artikler som øker mest.

 • Byggekostnadsindeks for veganlegg

 • Vassforsyning, avløps- og renovasjonsverksemd, omsetning

 • Pasienter på sykehus

 • Norske bredbånd 2004-2016

  Bredbåndshastigheten i Norge nidoblet på åtte år

  Gjennomsnittshastigheten på private faste bredbånd har økt fra 5,0 Mbit/s i 4. kvartal 2008 til 47,0 Mbit/s i samme kvartal 2016. Antall bredbånd per 100 husholdninger har i samme periode økt fra 68 til 84.

 • Vi kjører mer i stadig flere biler

  I alt tilbakela norske kjøretøy 45 milliarder kilometer på norske og utenlandske veier i 2016. Den samlede kjørelengden økte med 2,2 prosent i forhold til året før, noe som er lik veksten i antall biler fra 2015 til 2016, viser nye tall fra statistikken  Kjørelengder.

 • 7 millioner behandlinger på norske sykehus

  I 2016 mottok litt under 2 millioner pasienter i overkant av 7 millioner behandlinger på norske sykehus, viser nye tall fra statistikken Pasienter på sykehus. Poliklinisk konsultasjon er den hyppigst brukte behandlingsformen.

 • Økte kostnader for asfaltarbeid

  Kostnadene for drift og vedlikehold av veger økte med 2,5 prosent fra 4. kvartal 2016 til 1. kvartal 2017. I samme periode økte kostnadene for asfaltarbeid med 5,5 prosent viser nye tall fra Byggekostnadsindeks for veganlegg.

 • Stabile utlånsrenter

  Utlånsrenta på nye og utestående boliglån til husholdninger var tilnærmet uendret i februar, viser nye tall fra statistikken Renter i banker og kredittforetak.

 • Kjøtproduksjon

 • Eksport av laks

  I veke 13 i 2017 var eksportprisen for fersk laks 62,70 kr/kg, ein nedgang på 1,7 prosent samanlikna med veka før.

 • Studenter i høyere utdanning

 • Elektrisitet

  Elektrisitetsstatistikken publiseres månedlig. Elektrisitetsstall for februar er nå tilgjengelig i statistikkbanken.

 • Enslige mindreårige flyktninger 1996-2016

  Rekordmange nyankomne enslige mindreårige flyktninger

  Både i 2015 og 2016 har over 1000 personer blitt bosatt som enslige mindreårige flyktninger i Norge. Dette er flere enn noe tidligere år.

 • Hvor er el-biltettheten størst?

  Store kommuner som Oslo og Bergen har flest el-biler. Men i hvilken kommune er det flest el-biler per innbygger?

 • Meir kjøt til middagsborda

  Samla kjøtproduksjon auka med 3,5 prosent frå 2015 til 2016 og kom opp i 344 100 tonn. Det var auke i produksjonen av alle kjøtslaga, og størst var auken i fjørfeproduksjonen. Rogaland toppar lista både for slakta svin, fjørfe, storfe og sau, viser tal frå statistikken Kjøtproduksjon.

 • Flere velger lærerutdanning

  Høsten 2016 var det 2 590 flere studenter på de ulike lærerutdanningene enn året før, viser nye tall fra statistikken Studenter i høyere utdanning . Mens det i 2015 var 36 850 studenter på disse utdanningene, var det 39 440 i 2016. 

 • Registrerte jegere

 • Sal av petroleumsprodukt

 • Sysselsatte på korttidsopphold

 • Skattestatistikk for personer

 • Overnattingar

  I januar 2017 var det 1,36 millionar overnattingar ved norske hotell. Dette er 3 prosent fleire enn i den same månaden i 2016.

   

 • Færre svensker, men flere polakker og litauere

  Over 79 000 lønnstakere arbeidet i Norge på korttidsopphold per 4. kvartal 2016. Det har vært en markant nedgang i antall svensker. Samtidig har antallet litauere og polakker økt, slik at det nå for første gang er flere polakker enn svensker på korttidsopphold.

 • Kvinner utgjør nå nesten hver sjuende registrerte jeger

  I underkant av en halv million nordmenn sto oppført i Jegerregisteret ved utgangen av jaktåret 2016/2017. Med 14 prosent er kvinner fortsatt underrepresentert i Jegerregisteret, men de har hatt en formidabel prosentvis vekst de siste årene, viser nye tall fra statistikken Registrerte jegere.

 • Salet av autodiesel passerte 3 milliardar liter i fjor

  Det vart selt 3,14 milliardar liter autodiesel i 2016, ein auke på 142 millionar (4,7 prosent) liter frå året tidligare. Det er første gang salet overstig 3 milliardar liter i løpet av eit år, viser tal frå statistikken Sal av petroleumsprodukt.

   

 • Lønn og honorarer økte med 2,3 prosent

  Foreløpige tall fra ligningen viser at arbeidsgivere utbetalte i alt 1 222 milliarder kroner i lønn og honorarer i 2016, i følge nye tall fra Skattestatistikk for personer. Dette er 27 milliarder kroner eller 2,3 prosent mer enn året før.

 • Statsregnskapets inntekter og utgifter

 • Banker og kredittforetak

 • Reduserte inntekter i statsregnskapet

  Statsregnskapet for 4. kvartal 2016 viser en nedgang i statens inntekter på 27,6 milliarder og en økning i utgiftene på drøyt 2 milliarder sammenliknet med samme kvartal i 2015, viser nye tall fra statistikken  Statsregnskapets inntekter og utgifter.

 • Kredittindikatoren K3

 • Kredittindikatoren K2

 • Pengemengde

 • Uendret innenlandsk gjeldsvekst

  Tolvmånedersveksten i publikums innenlandske bruttogjeld (K2) var 5,1 prosent fram til utgangen av februar, uendret fra måneden før.

 • Svakere samlet lånegjeldsvekst

  Tolvmånedersveksten i publikums samlede bruttogjeld (K3) var 2,2 prosent fram til utgangen av januar 2017, ned fra 2,6 prosent måneden før. Nedgangen stammer fra utenlandske gjeldskilder.

 • Sterkere pengemengdevekst

  Tolvmånedersveksten i pengemengden M3 var 6,6 prosent fram til utgangen av februar 2017, opp fra 6,5 prosent måneden før. Husholdningenes pengemengdevekst var 3,5 prosent i samme periode, opp fra 3,2 prosent fram til utgangen av januar.

 • Detaljomsetningsindeksen

  Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk opp med 1,0 prosent fra januar til februar i år, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en vekst på 1,4 prosent fra desember i fjor til januar i år.

 • Varekonsumindeksen

 • Sysselsetting blant innvandrere, registerbasert

 • Utviklingen i kommunenes investeringsutgifter i perioden 2003-2016

  Kraftig økning i kommunenes investeringsutgifter

  Kommunenes investeringsutgifter er doblet fra 30 milliarder i 2003 til 63 milliarder i 2016. Mest penger blir investert i grunnskolen, vann, avløp og renovasjon. Størstedelen av investeringene finansieres av lån.

 • 60 prosent av innvandrerne er i arbeid

  Over 390 000 innvandrere var sysselsatte i 4. kvartal 2016. Disse utgjorde 60,2 prosent av bosatte innvandrere i aldersgruppen 15-74 år. I befolkningen for øvrig var sysselsettingsandelen på 66,7 prosent. Det har bare vært en marginal nedgang i begge disse andelene fra 2015.

 • Klar oppgang i varekonsumet

   Husholdningenes varekonsum økte 1,1 prosent fra januar til februar 2017 etter en oppgang også måneden før, viser sesongjusterte tall. Det var oppgang i de fleste konsumgrupper utenom kjøp og drift av biler.

 • Eksport av laks

  I veke 12 i 2017 var eksportprisen for fersk laks 63,76 kr/kg, ein auke på 2,9 prosent samanlikna med veka før.

 • Helse- og sosialpersonell

 • Studieforbundenes opplæringsvirksomhet

  I 2016 var det 505 000 deltakere på i alt 45 000 tilskuddsberettigede kurs i regi av studieforbundene. Disse kursene utgjorde til sammen 1,4 millioner undervisningstimer. Kursvirksomheten var dermed på samme nivå som i 2015.

 • Kollektivtransport

 • Stadig dyrere kollektivreiser?

  Det var 7,5 millioner flere påstigninger i 4. kvartal 2016 enn i samme kvartal året før. Det tilsvarer en samlet passasjervekst på 5,0 prosent. Samtidig økte billettinntektene over dobbelt så mye, hele 10,7 prosent.

   

 • Flere sysselsatte med helse- og sosialfaglig utdanning

  Over 400 000 sysselsatte har helse- og sosialfaglig utdanning, viser tall for 4. kvartal 2016. Dette er en økning på 2,3 prosent fra samme periode året før.

 • Registrerte kjøretøy

  Ved inngangen til 2017 var det registrert 97 500 el-personbiler i Norge, og i løpet av 1. kvartal har antallet passert 100 000. I alt var det 2,1 prosent flere personbiler enn på samme tidspunkt året før, mens antall el-biler økte med over 40 prosent.

 • Kvadratmeterpriser for eneboliger

  I 2016 var kvadratmeterprisen for en brukt enebolig i gjennomsnitt 70 prosent av prisen for en ny enebolig. Forholdet mellom prisen på nye og brukte eneboliger er nesten uforandret siden 2015. Det er store regionale forskjeller i prisforholdet mellom nye og brukte eneboliger.

 • Satellittregnskap for turisme

  Utenlandske turister brukte vel 45 milliarder kroner i Norge i 2015 ifølge foreløpige beregninger. Deres turistkonsum i Norge utgjorde 28,6 prosent av det totale turistkonsumet, mot 26,3 prosent i 2013.

 • Byggeareal

  Antall igangsettingstillatelser til nye boliger gikk opp med 2 prosent fra januar til februar, viser sesongjusterte tall.

 • Sykefravær

  Det sesong- og influensajusterte sykefraværet var på 6,4 prosent i 4. kvartal 2016. Det er en svak økning sammenlignet med 3. kvartal 2016 da andelen var på 6,3 prosent.

 • Eksport av laks

  I veke 11 i 2017 var eksportprisen for fersk laks 61,98 kr/kg, ein auke på 6,2 prosent samanlikna med veka før.

 • Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal

  Frå oktober 2016 til januar 2017 gjekk den sesongjusterte arbeidsløysa ned med 0,6 prosentpoeng, til 4,2 prosent. Nedgangen kom i hovudsak blant personar over 24 år.

 • Sysselsetting, registerbasert

  Antall sysselsatte med arbeidssted i Rogaland gikk ned med 2,2 prosent fra 4. kvartal 2015 til samme kvartal året etter. Dette var den største endringen i antall sysselsatte blant landets fylker i denne perioden. På landsbasis økte antall sysselsatte derimot med 0,2 prosent.

 • Kostnadsindeks for innenriks sjøfart

  Delindeksene for alle fartøygruppene viste en oppgang i totalkostnadene i 4. kvartal 2016 sammenliknet med forrige kvartal. Den største økningen hadde fartøygruppen andre fraktefartøy, hvor kostnadene steg med 2,4 prosent fra 3. kvartal 2016.

 • Internasjonale reservar og valutalikviditet

  Endelege tal for internasjonale reservar og valutalikviditet blir publiserte kvar månad i Statistikkbanken.

 • Barnehager

  I 2016 hadde 91 prosent av alle barn i alderen 1–5 år plass i barnehage. Barn i alderen 1–2 år var de som hadde størst økning i dekningsgrad sammenlignet med forrige år.

 • Utanrikshandel med tenester

  Noregs eksport av tenester auka med 15 prosent frå 3. til 4. kvartal 2016, og enda på 58 milliardar kroner. Tenesteimporten enda på 61 milliardar kroner, som var ein liten auke frå 3. kvartal. Som tidlegare i 2016 var det framleis et underskot i tenestebalansen med utlandet i 4. kvartal.

 • Sal av petroleumsprodukt

  Samla sal av petroleumsprodukt for februar 2017 enda på 598 millionar liter, 39 millionar liter mindre enn i februar 2016 som var et skotår. Det vart selt 78 millionar liter bensin og 244 millionar liter autodiesel. Dette er en nedgang på 8 millionar liter for bensin og 5 millionar liter for autodiesel samanlikna med februar i fjor.

 • Prisindeks for nye boliger

  Nye boliger var i gjennomsnitt 10,4 prosent dyrere i 4. kvartal 2016 sammenlignet med samme kvartal i 2015. Prisøkningen var størst for nye blokkleiligheter og småhus.

 • Hjortejakt

  Det ble felt 37 700 hjort i løpet av jaktåret 2016/2017. Det er en økning på 4 000 dyr fra forrige jaktår. Målt etter antall felte dyr blir hjortejakta stadig større, mens elgjakta avtar. I alt ble det felt om lag 7 000 flere hjort enn elg.

 • Elgjakt

  I alt ble det felt 30 800 elg i løpet av jaktåret 2016/2017. Det er omlag 300 færre enn foregående jaktår og en nedgang på 22 prosent fra toppåret 1999/00. Fellingstallet gikk mest ned i Hedmark, og for første gang siden midten av 1950-årene ble det felt flere dyr i Nord-Trøndelag enn i Hedmark.

 • Kostnadsindeks for buss

  Kostnadsindeksen for buss beskriver prisutviklingen til kostnadene knyttet til drift av buss. Statistikken oppdateres hvert kvartal.

 • Skatterekneskap

  Hittil i år er det betalt inn 127 milliardar i skatt i Noreg. Dette svarar til ein auke på 208 millionar kroner samanlikna med dei to fyrste månadane i 2016.

 • Kostnadsindeks for lastebiltransport

  Kostnadsindeks for lastebiltransport beskriv prisutviklinga i kostnadene knytt til drift av ulike lastebiltypar. Statistikken blir oppdatert kvar månad.

 • Utenrikshandel med varer

  Handelsoverskuddet i februar endte på 23,5 milliarder kroner og mer enn doblet seg fra februar i fjor. Oppgangen er i all hovedsak drevet av utviklingen i olje- og gassprisene.

 • Godstransport på kysten

  Det ble transportert 44,5 millioner tonn gods til og fra de største norske havnene i Norge i 4. kvartal 2016. Dette var 1,6 prosent, eller 0,7 millioner tonn, mindre enn i 4. kvartal 2015.

 • Kommuneregnskap

  14 milliarder i økte skatteinntekter bidrar til positive driftsresultater, og gir netto driftsresultat på 4 prosent av driftsinntektene for kommunene samlet sett i 2016. Samtidig har kommunene svært høye pensjonsforpliktelser og lånegjelden i kroner per innbygger øker.

 • Fylkeskommuneregnskap

  Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter for fylkeskonsernene ble på 5 prosent i 2016, en økning på 0,4 prosentpoeng fra 2015. Dette er forårsaket av en sterkere vekst i driftsinntektene enn i driftsutgiftene for 2016. En bedret skatteinngang bidro vesentlig til dette.

 • KOSTRA - KOmmune-STat-RApportering

  15. mars ble ureviderte tall for kommunenes og fylkeskommunenes virksomhet i 2016 publisert. Flere kommuner enn noen gang tidligere har levert fullstendig regnskaps- og tjenestetall.

 • Eksport av laks

  I veke 10 i 2017 var eksportprisen for fersk laks 58,36 kr/kg, ein nedgang på 2 prosent samanlikna med veka før.

 • Sysselsette i kommunal sektor

  Talet på sysselsette i kommunane har passert ein halv million og utgjorde 507 000 personar i 4. kvartal 2016. Dette er knappe 2 prosent fleire enn på same tid i 2015.

 • Reiseundersøkelsen

  Nordmenn gjennomførte 1,6 millioner utenlandsreiser med minst én overnatting i 4. kvartal i fjor. Dette er 5 prosent færre reiser enn i samme kvartal 2015.

 • Veitrafikkulykker med personskade

  I løpet av februar i år omkom 6 personer i veitrafikkulykker i Norge. Dette er 4 færre enn i samme måned i fjor.

 • Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg

  Byggjekostnadene for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg auka med 0,7 prosent frå januar 2017 til februar 2017.

 • Videregående opplæring og annen videregående utdanning

  I videregående opplæring er kvinner i flertall på studieforberedende, og menn på yrkesfag. På noen utdanningsprogram er så mye som 9 av 10 elever og lærlinger menn. Det store flertallet av elever går på en offentlig skole, men elevtallet ved private skoler er nær fordoblet de siste 15 årene.

 • Finansielle sektorregnskaper

  Husholdningenes nettofinansinvesteringer i 2016 er beregnet til minus 32 milliarder kroner. Dette er ned fra minus 12 milliarder kroner i 2015 og kan i stor grad forklares av økt låneopptak og reduserte investeringer i bankinnskudd. Også lavere investeringer i utlån og unoterte aksjer har betydning.

 • Helseregnskap

  Foreløpige tall viser at Norges løpende helseutgifter var på 326 milliarder kroner i 2016, tilsvarende 10,5 prosent av BNP. Per innbygger utgjør dette i overkant av 62 000 kroner, om lag 2 000 kroner mer enn i 2015.

 • Voksenopplæring, godkjente nettskoler

  Høsten 2016 hadde nettskolene i underkant av 12 000 deltagere. Kvinneandelen har økt noe de siste par årene, og i 2016 var 69 prosent av deltagerne i nettskoleutdanning kvinner.

 • Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands

  Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands (PIF) gikk opp med 0,9 prosent fra januar til februar. En av grunnene var høyere pris på gass og strøm, der sistnevnte økte med 1,5 prosent. I februar lå strømprisene 30 prosent høyere enn samme måned i fjor. Prisoppgang på fisk og korn var også med på å dra opp PIF.

 • Produsentprisindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning

  PPI steg med 2,7 prosent fra januar til februar. Økte priser innen flere store eksportnæringer, blant annet fisk, metaller og raffinerte petroleumsprodukter, gjorde sitt for å løfte PPI. Den viktigste bidragsyteren var imidlertid høyere gasspris.

 • Byggjekostnadsindeks for bustader

  Byggjekostnadene for bustader gjekk opp med 0,3 prosent frå januar til februar i år. Arbeidskraftkostnadene steig med 0,2 prosent, mens materialkostnadene auka med 0,3 prosent i same periode.

 • Konsumprisindeksen

  Konsumprisindeksen (KPI) steg 0,4 prosent fra januar 2017 til februar 2017, hovedsakelig som følge av høyere priser på møbler og matvarer. Tolvmånedersendringen i KPI var 2,5 prosent i februar, ned 0,3 prosentpoeng fra januar.

 • Harmonisert konsumprisindeks

  Harmonisert konsumprisindeks (HKPI) var 105,0 (2015=100) i februar, ein oppgang på 0,5 prosent frå januar. Tolvmånadersveksten i HKPI var 2,7 prosent i februar, ned 0,2 prosentpoeng frå januar.