Nyhetsarkiv

Statistikkpubliseringer siste 30 dager

 • Eksport av laks

  Stor auke i eksportpris for fersk laks

  I veke 11 i 2017 var eksportprisen for fersk laks 61,98 kr/kg, ein auke på 6,2 prosent samanlikna med veka før.

 • Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal

  Nedgang i arbeidsløysa

  Frå oktober 2016 til januar 2017 gjekk den sesongjusterte arbeidsløysa ned med 0,6 prosentpoeng, til 4,2 prosent. Nedgangen kom i hovudsak blant personar over 24 år.

 • Sysselsetting, registerbasert

  Færre sysselsatte i Rogaland

  Antall sysselsatte med arbeidssted i Rogaland gikk ned med 2,2 prosent fra 4. kvartal 2015 til samme kvartal året etter. Dette var den største endringen i antall sysselsatte blant landets fylker i denne perioden. På landsbasis økte antall sysselsatte derimot med 0,2 prosent.

 • Kostnadsindeks for innenriks sjøfart

  Sterkest kostnadsøkning for fraktefartøy

  Delindeksene for alle fartøygruppene viste en oppgang i totalkostnadene i 4. kvartal 2016 sammenliknet med forrige kvartal. Den største økningen hadde fartøygruppen andre fraktefartøy, hvor kostnadene steg med 2,4 prosent fra 3. kvartal 2016.

 • Internasjonale reservar og valutalikviditet

  Oppdaterte tal

  Endelege tal for internasjonale reservar og valutalikviditet blir publiserte kvar månad i Statistikkbanken.

 • Barnehager

  Barnehagedekningen fortsetter å øke

  I 2016 hadde 91 prosent av alle barn i alderen 1–5 år plass i barnehage. Barn i alderen 1–2 år var de som hadde størst økning i dekningsgrad sammenlignet med forrige år.

 • Utanrikshandel med tenester

  Auke i sal av tenester til utlandet

  Noregs eksport av tenester auka med 15 prosent frå 3. til 4. kvartal 2016, og enda på 58 milliardar kroner. Tenesteimporten enda på 61 milliardar kroner, som var ein liten auke frå 3. kvartal. Som tidlegare i 2016 var det framleis et underskot i tenestebalansen med utlandet i 4. kvartal.

 • Sal av petroleumsprodukt

  Nedgang i sal av petroleumsprodukt

  Samla sal av petroleumsprodukt for februar 2017 enda på 598 millionar liter, 39 millionar liter mindre enn i februar 2016 som var et skotår. Det vart selt 78 millionar liter bensin og 244 millionar liter autodiesel. Dette er en nedgang på 8 millionar liter for bensin og 5 millionar liter for autodiesel samanlikna med februar i fjor.

 • Prisindeks for nye boliger

  Dyrere å kjøpe ny bolig

  Nye boliger var i gjennomsnitt 10,4 prosent dyrere i 4. kvartal 2016 sammenlignet med samme kvartal i 2015. Prisøkningen var størst for nye blokkleiligheter og småhus.

 • Hjortejakt

  Godt år for hjortejakta

  Det ble felt 37 700 hjort i løpet av jaktåret 2016/2017. Det er en økning på 4 000 dyr fra forrige jaktår. Målt etter antall felte dyr blir hjortejakta stadig større, mens elgjakta avtar. I alt ble det felt om lag 7 000 flere hjort enn elg.

 • Elgjakt

  Hedmark ned fra jakttrona for første gang siden 1950-årene

  I alt ble det felt 30 800 elg i løpet av jaktåret 2016/2017. Det er omlag 300 færre enn foregående jaktår og en nedgang på 22 prosent fra toppåret 1999/00. Fellingstallet gikk mest ned i Hedmark, og for første gang siden midten av 1950-årene ble det felt flere dyr i Nord-Trøndelag enn i Hedmark.

 • Kostnadsindeks for buss

  Oppdaterte tall

  Kostnadsindeksen for buss beskriver prisutviklingen til kostnadene knyttet til drift av buss. Statistikken oppdateres hvert kvartal.

 • Skatterekneskap

  Stabile skatteinnbetalingar

  Hittil i år er det betalt inn 127 milliardar i skatt i Noreg. Dette svarar til ein auke på 208 millionar kroner samanlikna med dei to fyrste månadane i 2016.

 • Kostnadsindeks for lastebiltransport

  Oppdaterte tal

  Kostnadsindeks for lastebiltransport beskriv prisutviklinga i kostnadene knytt til drift av ulike lastebiltypar. Statistikken blir oppdatert kvar månad.

 • Utenrikshandel med varer

  Høyere olje og gasspriser ga økt handelsoverskudd

  Handelsoverskuddet i februar endte på 23,5 milliarder kroner og mer enn doblet seg fra februar i fjor. Oppgangen er i all hovedsak drevet av utviklingen i olje- og gassprisene.

 • Godstransport på kysten

  Svak nedgang i sjøtransporten

  Det ble transportert 44,5 millioner tonn gods til og fra de største norske havnene i Norge i 4. kvartal 2016. Dette var 1,6 prosent, eller 0,7 millioner tonn, mindre enn i 4. kvartal 2015.

 • Kommuneregnskap

  Økt skatteinngang i 2016 gir bedring i driftsresultatene i kommune-Norge

  14 milliarder i økte skatteinntekter bidrar til positive driftsresultater, og gir netto driftsresultat på 4 prosent av driftsinntektene for kommunene samlet sett i 2016. Samtidig har kommunene svært høye pensjonsforpliktelser og lånegjelden i kroner per innbygger øker.

 • Fylkeskommuneregnskap

  Bedring i netto driftsresultat

  Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter for fylkeskonsernene ble på 5 prosent i 2016, en økning på 0,4 prosentpoeng fra 2015. Dette er forårsaket av en sterkere vekst i driftsinntektene enn i driftsutgiftene for 2016. En bedret skatteinngang bidro vesentlig til dette.

 • KOSTRA - KOmmune-STat-RApportering

  Nøkkeltall for kommunenes virksomhet

  15. mars ble ureviderte tall for kommunenes og fylkeskommunenes virksomhet i 2016 publisert. Flere kommuner enn noen gang tidligere har levert fullstendig regnskaps- og tjenestetall.

 • Eksport av laks

  Lågare eksportpris for fersk laks

  I veke 10 i 2017 var eksportprisen for fersk laks 58,36 kr/kg, ein nedgang på 2 prosent samanlikna med veka før.

 • Sysselsette i kommunal sektor

  Halv million sysselsette i kommunane

  Talet på sysselsette i kommunane har passert ein halv million og utgjorde 507 000 personar i 4. kvartal 2016. Dette er knappe 2 prosent fleire enn på same tid i 2015.

 • Reiseundersøkelsen

  Færre utenlandsreiser

  Nordmenn gjennomførte 1,6 millioner utenlandsreiser med minst én overnatting i 4. kvartal i fjor. Dette er 5 prosent færre reiser enn i samme kvartal 2015.

 • Veitrafikkulykker med personskade

  Færre omkom på veiene i februar

  I løpet av februar i år omkom 6 personer i veitrafikkulykker i Norge. Dette er 4 færre enn i samme måned i fjor.

 • Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg

  Auke i røyrleggjarkostnader

  Byggjekostnadene for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg auka med 0,7 prosent frå januar 2017 til februar 2017.

 • Videregående opplæring og annen videregående utdanning

  Menn dominerer de fleste yrkesfag

  I videregående opplæring er kvinner i flertall på studieforberedende, og menn på yrkesfag. På noen utdanningsprogram er så mye som 9 av 10 elever og lærlinger menn. Det store flertallet av elever går på en offentlig skole, men elevtallet ved private skoler er nær fordoblet de siste 15 årene.

 • Finansielle sektorregnskaper

  Husholdningenes nettofinansinvesteringer gikk ned

  Husholdningenes nettofinansinvesteringer i 2016 er beregnet til minus 32 milliarder kroner. Dette er ned fra minus 12 milliarder kroner i 2015 og kan i stor grad forklares av økt låneopptak og reduserte investeringer i bankinnskudd. Også lavere investeringer i utlån og unoterte aksjer har betydning.

 • Helseregnskap

  Helseutgifter utgjorde vel 10 prosent av BNP

  Foreløpige tall viser at Norges løpende helseutgifter var på 326 milliarder kroner i 2016, tilsvarende 10,5 prosent av BNP. Per innbygger utgjør dette i overkant av 62 000 kroner, om lag 2 000 kroner mer enn i 2015.

 • Voksenopplæring, godkjente nettskoler

  Større kvinneandel i nettskoleutdanning

  Høsten 2016 hadde nettskolene i underkant av 12 000 deltagere. Kvinneandelen har økt noe de siste par årene, og i 2016 var 69 prosent av deltagerne i nettskoleutdanning kvinner.

 • Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands

  Prisoppgang på strøm og gass

  Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands (PIF) gikk opp med 0,9 prosent fra januar til februar. En av grunnene var høyere pris på gass og strøm, der sistnevnte økte med 1,5 prosent. I februar lå strømprisene 30 prosent høyere enn samme måned i fjor. Prisoppgang på fisk og korn var også med på å dra opp PIF.

 • Produsentprisindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning

  Økte eksportpriser

  PPI steg med 2,7 prosent fra januar til februar. Økte priser innen flere store eksportnæringer, blant annet fisk, metaller og raffinerte petroleumsprodukter, gjorde sitt for å løfte PPI. Den viktigste bidragsyteren var imidlertid høyere gasspris.

 • Byggjekostnadsindeks for bustader

  Lita auke i byggjekostnadene

  Byggjekostnadene for bustader gjekk opp med 0,3 prosent frå januar til februar i år. Arbeidskraftkostnadene steig med 0,2 prosent, mens materialkostnadene auka med 0,3 prosent i same periode.

 • Konsumprisindeksen

  Møbler og mat trakk KPI opp

  Konsumprisindeksen (KPI) steg 0,4 prosent fra januar 2017 til februar 2017, hovedsakelig som følge av høyere priser på møbler og matvarer. Tolvmånedersendringen i KPI var 2,5 prosent i februar, ned 0,3 prosentpoeng fra januar.

 • Harmonisert konsumprisindeks

  HKPI opp 0,5 prosent sist månad

  Harmonisert konsumprisindeks (HKPI) var 105,0 (2015=100) i februar, ein oppgang på 0,5 prosent frå januar. Tolvmånadersveksten i HKPI var 2,7 prosent i februar, ned 0,2 prosentpoeng frå januar.

 • Alkoholomsetning

  Det omsettes nærmere en kvart milliard liter øl

  I 2016 ble det registrert omsatt 25,8 millioner liter ren alkohol i Norge. Dette er 537 000 liter eller 2,1 prosent mer enn i 2015. Omsetningen av øl, vin og rusbrus økte, mens brennevin gikk ned.

 • Fødte

  Fødealderen går opp, og fruktbarheten går ned

  I 2016 ble det født 58 900 barn, nesten like mange som i 2015. Dette gir et samlet fruktbarhetstall (SFT) på 1,71 barn per kvinne. Fruktbarheten har gått ned hvert år siden 2009. Norske kvinner blir også stadig eldre før de føder sitt første barn.

 • Døde

  Menns levealder fortsetter å øke

  Fra 2015 til 2016 økte den forventede levealderen med 0,25 år for menn, men bare med 0,02 år for kvinner. Menn kan nå forvente å leve 80,6 år og kvinner 84,2 år. Forskjellen mellom kjønnene er dermed 3,6 år.

 • Eksport av laks

  Nedgang i eksportpris for fersk laks

  I veke 9 i 2017 var eksportprisen for fersk laks 59,55 kr/kg, ein nedgang på 5,8 prosent samanlikna med veka før.

 • Renter i banker og kredittforetak

  Høyeste fastrente på nye boliglån på 2 år

  Utlånsrenta på nye boliglån økte med 0,03 prosentpoeng til 2,49 prosent, mens utlånsrenta på utestående boliglån økte med 0,07 prosentpoeng til 2,56 prosent i januar 2017.

 • Styre og leiing i aksjeselskap

  Størst del kvinner i styre og leiing i Nord-Noreg

  Fordelinga mellom mannlege og kvinnelege styrerepresentantar i aksjeselskap har vore nesten uendra dei siste åra. Best er kvinnene representert i Finnmark der 23 prosent av styremedlemmane i aksjeselskapa er kvinner. Troms og Nordland følgjer deretter, kvar med 20 prosent.

 • Nøkkeltall for børsnoterte selskaper

  Svak lønnsomhet for børsnoterte selskaper

  De børsnoterte selskapene hadde en driftsmargin på 1,7 prosent i 4. kvartal 2016, en bedring på 1,4 prosent i forhold til 4. kvartal året før. Sammenlignet med 3. kvartal 2016 var det en nedgang i driftsmarginen på 6 prosent.

 • Grensehandel

  Små endringer i grensehandelen i fjor

  Nordmenn handlet for 13,8 milliarder kroner på dagsturer til utlandet i 2016. Dette er en reduksjon på 275 millioner eller 2 prosent fra 2015.

 • Internasjonale reservar og valutalikviditet

  Oppdaterte tal

  Førebelse tal for internasjonale reservar og valutalikviditet blir publiserte kvar månad i Statistikkbanken .

 • Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning

  Auke i industriproduksjonen

  Norsk industriproduksjon gjekk opp med 1,8 prosent i perioden november 2016-januar 2017 samanlikna med tremånadersperioden før, viser sesongjusterte tal. På månadsbasis, frå desember 2016 til januar 2017, var det ei lita oppgang på 0,2 prosent.

 • Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning

  Liten økning i industriomsetningen

  Industriomsetningen gikk opp med 0,4 prosent i perioden november 2016-januar 2017 sammenlignet med forrige tremånedersperiode, viser sesongjusterte tall. Fra desember 2016 til januar 2017 var det også en oppgang på 3,4 prosent.

 • Etterforskede lovbrudd

  Færre unge tatt for lovbrudd

  Politi og påtalemyndigheten avsluttet etterforskningen av 329 000 lovbrudd i løpet av 2015, som er 5,8 prosent færre enn året før. De seneste årene har spesielt de under 30 år i stadig mindre grad blitt siktet for lovbrudd, en trend som fortsatte i 2015.

 • Anmeldte lovbrudd

  Færre tyverier og narkotikalovbrudd

  I 2016 ble det anmeldt 336 500 lovbrudd. Det er 4,3 prosent færre enn året før, og hele 9,6 prosent færre enn i 2014. Tar vi høyde for befolkningsveksten, er nivået av anmeldte lovbrudd i 2016 det klart laveste som er registrert i de 24 årene vi nå har hatt med denne typen statistikk.

 • Arbeidskraftkostnadsindeks

  Arbeidskraftkostnadene opp 1,9 prosent i industri

  Førebels indeks for totale arbeidskraftskostnader i industri syner ein auke på 1,9 prosent frå 3. kvartal 2016 til 4. kvartal 2016. Dette gir ei endring frå 4. kvartal 2015 til 4. kvartal 2016 på 2,4 prosent.

 • Areal av land og ferskvatn

  Oppdaterte arealtal

  Tal for grunnkrinsar, kommunar og fylke er oppdaterte og lagde ut i Statistikkbanken.

 • Elektrisitet

  Oppdaterte tall

  Elektrisitetsstatistikken publiseres månedlig. Elektrisitetsstall for januar er nå tilgjengelig i statistikkbanken.

 • Banker og kredittforetak

  Oppdatert månedsbalanse

  Balansen for banker, kredittforetak og statlige låneinstitutt publiseres månedlig i Statistikkbanken. For finansieringsselskaper publiseres utlån månedlig, og balansen for mars, juni, september og desember.

 • Investeringsindeks for detaljhandel

  Oppdaterte tall

  Investeringsindeks for detaljhandel publiseres hvert kvartal.

 • Selskapers inntekter og fradrag

  Økning i skattegrunnlaget

  Den positive alminnelige inntekten for selskaper var 254 milliarder kroner i 2015. Det innebærer en økning i selskapers skattegrunnlag på 6 prosent fra året før.

 • Internasjonale reservar og valutalikviditet

  Oppdaterte tal

  Endelege tal for internasjonale reservar og valutalikviditet blir publiserte kvar månad i Statistikkbanken.

   

 • Detaljomsetningsindeksen

  Detaljhandelen økte i januar

  Detaljhandelsbedriftenes omsetningsvolum gikk opp med 1,4 prosent fra desember i fjor til januar i år, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en nedgang på vel 2 prosent fra november til desember. Men den underliggende trenden viser svak nedgang i handelen siden oktober i fjor.

 • Varekonsumindeksen

  Økt varekonsum

  Husholdningenes varekonsum var 0,4 prosent høyere i januar 2017 enn i desember 2016, viser sesongjusterte tall. Det var oppgang i bilkjøp og mat- og drikkevarer.

 • Folkemengde og befolkningsendringar

  Svakaste folkevekst sidan 2006

  Etter å ha vakse med 44 300 i 2016 nådde folketalet 5 258 000 ved årsskiftet. Særleg aukande utvandring har gjeve den svakaste veksten på mange år. Syriske statsborgarar var den største gruppa som blei registrert innvandra.

 • Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre

  Flest nye bosatte fra Syria

  Ved inngangen til 2017 var 725 000 innvandrere og 159 000 norskfødte med innvandrerforeldre registrert bosatt i Norge. Den desidert største tilveksten i 2016 var blant innvandrerne fra Syria.

 • Årlig inntekts- og kapitalregnskap, nasjonalregnskap

  Reviderte tall for årlig inntekts – og kapitalregnskap

  Årlig inntekts- og kapitalregnskap er nå oppdatert med reviderte tall for 2015 og 2016.

 • Kvartalsvis inntekts- og kapitalregnskap, nasjonalregnskap

  Svak inntektsutvikling for husholdningene

  Husholdningenes disponible inntekt økte med 0,6 prosent i 4. kvartal 2016 viser sesongjusterte tall. Konsumutgiftene økte noe mer og førte til en lavere sparing i samme periode.

 • Eksport av laks

  Noko nedgang i eksportpris for fersk laks

  I veke 8 i 2017 var eksportprisen for fersk laks 63,20 kr/kg, ei lita nedgang på 1,4 prosent samanlikna med veka før.

 • Internasjonale reservar og valutalikviditet

  Oppdaterte tal

  Endelege tal for internasjonale reservar og valutalikviditet blir publiserte kvar månad i  Statistikkbanken .

 • Utenriksregnskap

  Økt overskudd på driftsbalansen overfor utlandet

  Driftsbalansen overfor utlandet var på 59 milliarder kroner i 4. kvartal 2016, 40 milliarder høyere enn i 3. kvartal. For året totalt sett var overskuddet på driftsbalansen 152 milliarder kroner mot 270 milliarder i 2015.

 • Fordringer og gjeld overfor utlandet

  Økte nettofordringer på slutten av året

  Norges nettofordringer overfor utlandet steg med 380 milliarder kroner fra 3. kvartal 2016 og var ved utgangen av 4. kvartal oppe i 6 315 milliarder. Dette skjedde etter en mindre nedgang i nettofordringene fra 2. til 3. kvartal.

 • Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering

  Stor nedgang i kortsiktig gjeld til utlandet

  Kortsiktig gjeld som ikkje-finansielle føretak hadde til utlandet gjekk ned med 132 milliardar kroner frå 3. til 4. kvartal 2016. Samanlikna med same kvartal føregåande år, var det ein nedgang på 92 milliardar kroner.

 • Kredittindikatoren K3

  Sterkere samlet lånegjeldsvekst

  Tolvmånedersveksten i publikums samlede bruttogjeld (K3) var 2,6 prosent fram til utgangen av desember 2016, opp fra 2,3 prosent måneden før. Oppgangen stammer fra utenlandske gjeldskilder.

 • Kredittindikatoren K2

  Sterkere innenlandsk gjeldsvekst

  Tolvmånedersveksten i publikums innenlandske bruttogjeld (K2) var 5,1 prosent fram til utgangen av januar, opp fra 4,9 prosent måneden før.

 • Pengemengde

  Sterkere pengemengdevekst

  Tolvmånedersveksten i pengemengden M3 var 6,5 prosent fram til utgangen av januar 2017, opp fra 5,4 måneden før. Husholdningenes pengemengdevekst var 3,2 prosent i samme periode, ned fra 4,1 prosent fram til utgangen av desember.

 • Lønnsindeks

  Avtalt lønn opp 0,1 prosent i industri

  Foreløpig lønnsindekser for gjennomsnittlig avtalt månedslønn for heltidsansatte i industri viser en endring på 0,1 prosent fra 3. kvartal 2016 til 4. kvartal 2016.

 • Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter

  Overskuddet halvert

  Offentlig forvaltnings overskudd er anslått til 97 milliarder kroner i 2016. Dette er nesten en halvering sammenlignet med overskuddet året før.

 • Elektrisitetspriser

  Høyere strømpriser i 2016

  Den gjennomsnittlige strømpris for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var 31,6 øre/kWh i 2016. Dette er en økning på 18 prosent sammenlignet med i 2015.

 • Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter

  Stor nedgang i overskuddet

  Offentlig forvaltnings overskudd for 4. kvartal 2016 er beregnet til 6 milliarder kroner. For de fire siste kvartalene samlet er overskuddet beregnet til 97 milliarder – nesten en halvering sammenlignet med året år.

 • Verdipapirer

  Sterk avslutning på 2016

  I løpet av fjorårets siste kvartal økte verdien av de noterte VPS-registrerte aksjene med hele 11,5 prosent. 2016 var et svært godt år i aksjemarkedet, med økte aksjeverdier i tre av fire kvartaler.

 • Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning

  Oppjusterte investeringsanslag for 2017

  Virksomhetene anslår høyere samlede investeringer for 2017 innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning sammenlignet med anslag gitt i forrige måling. Anslagene øker innenfor industri, kraftforsyning og olje- og gassvirksomhet.

 • Byggeareal

  Færre byggetillatelser i januar

  Antall igangsettingstillatelser til nye boliger gikk ned med 13 prosent fra desember 2016 til januar 2017, viser sesongjusterte tall.

 • Ekteskap og skilsmisser

  Lågaste talet på vigslar sidan 2006

  I alt blei 22 500 par vigde i 2016. Ikkje sidan 2006 har færre par gifta seg.

 • Folkemengde og befolkningsendringar

  Folketalet ved nyttår var 5 258 000

  Totalt folketal her i landet nådde 5 258 000 ved årsskiftet. Talet på utanlandske statsborgarar voks med 21 000 i 2016 til 559 000 busette 1. januar.

 • Eksport av laks

  Svak nedgang i eksportpris for fersk laks

  I veke 7 i 2017 var eksportprisen for fersk laks 64,08 kr/kg, ein svak nedgang på 1,4 prosent samanlikna med veka før.

 • Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal

  Fleire utanfor arbeidsstyrken

  Arbeidsstyrken, summen av sysselsette og arbeidslause, gjekk ned med 34 000 frå september til desember 2016. Det sesongjusterte talet på sysselsette gjekk ned med 22 000 og arbeidsløysa ned med 12 000.

 • Verdipapirfond, kvartalstall

  Økt andelskapital i aksjefond

  Markedsverdien av andelskapitalen til norskregistrerte verdipapirfond steg med 35,5 milliarder kroner i 4. kvartal 2016. Størst økning i andelskapitalen var det i aksjefond som alene økte med 45,6 milliarder kroner, mens obligasjonsfond trakk ned.

 • Bygningsmassen

  Liten vekst i bygningsmassen

  Bygningsmassen økte netto med snaut 28 000 bygninger i 2016. Akershus stod for den største andel av veksten med 11 prosent.

 • Ordreindeks for bygge- og anleggsvirksomhet

  Boligprosjektene står i kø

  Boligprodusentenes tilgang på nye boligbygg økte med 76 prosent fra 4. kvartal 2015 til 4. kvartal 2016. Ved utgangen av kvartalet var verdien av beholdningen av nye boliger til oppføring 40 prosent høyere enn ett år tidligere.

 • Internett-målinga

  60 000 fleire private faste breiband det siste året

  I 4. kvartal 2016 var det 1 965 000 private breibandabonnement i Noreg. Det er 60 000 fleire enn på same tid i 2015. Medianhastigheita på desse breibanda er på rundt 28 Mbit/s.

 • Landbruksundersøkinga

  Færre årsverk i jordbruket

  I perioden 1. august 2015-31.juli 2016 blei det utført 82 millionar timeverk i jord- og hagebruk. Dette utgjer 44 500 årsverk og er 7 prosent færre årsverk enn i 2013.

 • Betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet

  Økning i bankoverføringene

  Verdien av bankoverføringer ut av Norge gikk opp med 81 milliarder kroner fra 3. kvartal til 4. kvartal 2016. Samtidig steg overføringene inn til Norge med 43 milliarder kroner.

 • Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap

  Nedgang i verdijustert resultat for livsforsikringsselskapene

  Livsforsikringsselskapene hadde en nedgang i verdijustert resultat på 19,4 prosent fra 4. kvartal 2015 til 4. kvartal 2016. En av årsakene er økte erstatningskostnader på 1,9 milliarder kroner.

 • Arbeidstidsordninger, arbeidskraftundersøkelsen

  Hver tiende ansatt jobber søndag

  I 2016 jobbet 10 prosent av de ansatte regelmessig på søndager, det vil si minst to søndager i løpet av en fireukersperiode. I tillegg jobbet 15 prosent på søndager av og til. Andelen som jobber søndager enten regelmessig eller av og til har vært stabil rundt 25 prosent de siste ti årene.

 • Sal av petroleumsprodukt

  Nedgang i sal av petroleumsprodukt

  Samla sal av petroleumsprodukt enda på 622 millionar liter, 12 millionar liter mindre enn i januar 2016. Det vart selt 83 millionar liter bensin, 3 millionar liter mindre enn i januar i fjor. Salet av autodiesel enda på 252 millionar liter, ein auka 9 millionar liter.

 • Omsetningsindeks for transport, reiseliv og IKT

  Fortsatt omsetningsvekst for overnatting og servering

  Foreløpige tall viser at virksomhetene som driver overnattings- og serveringsvirksomhet, økte omsetningen også i 4. kvartal i likhet med tidligere kvartaler i 2016.

 • Skogeiernes inntekt

  Skoginntektene på stedet hvil

  I alt hadde 21 050 personlige skogeiere positiv næringsinntekt fra skogbruket i 2015. I gjennomsnitt var denne inntekta 41 000 kroner, det samme som året før.

 • Statsgjelden

  Oppdaterte tall for statsgjelden

  Tallene for statsgjelden publiseres i  Statistikkbanken hvert kvartal.

 • Byggeareal

  Rekordmange nye byggetillatelser

  I 2016 ble det gitt igangsettingstillatelse til bygging av 36 200 boliger. Dette utgjør 16 prosent flere boliger enn i 2015. Ikke siden statistikken begynte å måle igangsettingstillatelser i 2000 har det vært registrert høyere tall.

 • Forskning og utvikling i næringslivet

  Fortsatt sterkere vekst i norsk FoU enn i EU

  Næringslivet utførte forskning og utvikling (FoU) for 27,8 milliarder kroner i 2015, en økning på 12 prosent fra 2014. Målt i faste priser er veksten på 9 prosent. Dette er klart større vekst enn i EU28 og de andre nordiske landene.

 • Omsetning i varehandel

  Detaljhandelen opp 2,9 prosent

  Vi handlet varer i detaljhandelsbutikkene for nesten 387 milliarder kroner de ti første månedene i 2016. Det er 2,9 prosent mer enn samme periode i 2015.

 • Ledige stillingar

  Svak oppgang i talet på ledige stillingar

  Talet på ledige stillingar auka med 3,6 prosent frå 4. kvartal 2015 til 4. kvartal 2016. For første gang sidan 2012 ser vi ein oppgang innan olje- og gassnæringa, riktig nok frå eit særs lågt nivå.

 • Skatterekneskap

  Noko høgare skattinnbetalingar

  Det blei betalt inn 89 milliardar kroner i skatt i Noreg i januar i år. Dette er ein auke på 4,3 prosent frå januar 2016.

 • Kostnadsindeks for lastebiltransport

  Oppdaterte tal

  Kostnadsindeks for lastebiltransport beskriv prisutviklinga i kostnadene knytt til drift av ulike lastebiltypar. Statistikken blir oppdatert kvar månad.

 • Veitrafikkulykker med personskade

  7 omkom i januartrafikken

  I årets første måned omkom 7 personer i veitrafikkulykker på norske veier. Dette er 6 færre enn i samme måned i fjor. I tiårsperioden 2007-2016 har det i gjennomsnitt omkommet 16 personer i januar.

 • Arbeidsledighet blant innvandrere, registerbasert

  Nedgang i ledigheten blant innvandrere

  Den registrerte ledigheten for innvandrere var på 6,5 prosent i 4. kvartal 2016. Dette var en nedgang på 0,5 prosentpoeng fra samme periode året før. For resten av befolkningen lå den uendret på 2,1 prosent.

 • Eksport av laks

  Nedgang i eksportpris for fersk laks

  I veke 6 i 2017 var eksportprisen for fersk laks 64,96 kr/kg, ein nedgang på 1,6 prosent samanlikna med veka før.

 • Omsetning i bygge- og anleggsvirksomhet

  Stabil vekst i bygg og anlegg

  Bygge- og anleggsvirksomhetene omsatte for 83,5 milliarder kroner i 5. termin 2016. Det tilsvarer en vekst på 5,7 prosent sammenlignet med samme termin i 2015.

 • Utenrikshandel med varer

  Stadig vekst i handelsoverskuddet

  Overskuddet på handelsbalansen var 25,0 milliarder kroner i januar 2017, som er 48,1 prosent mer enn på samme tid i fjor. Det var en sterk vekst i oljeeksporten på 81,8 prosent, og gasseksporten økte med 16,5 prosent. Den totale importverdien var på 48,8 milliarder.

 • Vassforsyning, avløps- og renovasjonsverksemd, omsetning

  Omsette for 4,6 milliardar

  Omsetninga i vassforsyning, avløps- og renovasjonsverksemd var på 4,6 milliardar kroner i 5. termin 2016. Dette er 3,2 prosent meir enn i det same tidsrommet i 2015.

 • Norskkontrollerte føretaks aktivitet i utlandet

  Flest norske dotterføretak ligg i Europa

  Norske selskap kontrollerte 4 513 føretak i 124 land i 2015. Døtrene i utlandet hadde ei samla omsetning på 1 280 milliardar kroner og over 280 000 sysselsette. Sidan 2014 har total omsetning auka med 4,9 prosent. 70 prosent av dotterselskapa held til i Europa.

 • Renter i banker og kredittforetak

  Fortsatt økte renter

  Utlånsrenta på nye boliglån økte med 0,02 prosentpoeng til 2,46 prosent, mens utlånsrenta på utestående boliglån var omtrent uendret i desember. Renta på andre nedbetalingslån til ikke-finansielle foretak økte med 0,18 prosentpoeng for nye lån og med 0,06 prosentpoeng på utestående lån.

 • Prisindeksar for informasjon og kommunikasjon

  Låg prisvekst på IT-tenester

  Prisane på datakonsulenttenester auka med 0,3 prosent frå 3. kvartal til 4. kvartal 2016. Frå 4. kvartal 2015 til 4. kvartal 2016 auka prisane med 2,3 prosent. Årsveksten var 1,6 prosent.

 • Prisindekser for transport og lagring

  Parkerte priser på godstransport

  Prisene i næringshovedgruppen «godstransport på vei» var i 4. kvartal 2016 0,2 prosent høyere enn i samme kvartal året før. Sammenlignet med 3. kvartal sank prisene 0,7 prosent.

 • Gårdbrukernes inntekt og formue

  Jordbruksinntekten opp 10 prosent

  Gårdbrukerne hadde en gjennomsnittlig næringsinntekt fra jordbruk på 192 000 kroner i 2015, en økning på 10 prosent fra året før. Gjennomsnittlig bruttoinntekt for gårdbrukerne var 642 000 kroner, der jordbruksinntekten utgjorde 30 prosent.

 • Banker og kredittforetak

  Godt årsresultat for bankene

  Bankenes resultat før skatt i 2016 var på 54,3 milliarder kroner, en økning på 5,2 milliarder kroner fra 2015. Høyere rentenetto og nettogevinster bidro til det gode resultatet.

 • Overnattingar

  Nytt rekordår for hotellovernattingar

  I fjor var det 22,6 millionar overnattingar ved norske hotell. Dette er som venta eit nytt rekordår og 4 prosent høgare enn 2015 som var førre rekordår.

 • Lufttransport

  Over en kvart million flere terminalpassasjerer i 2016

  Antall terminalpassasjerer om bord i flyene på norske lufthavner gikk opp 252 000 siste året til 54,7 millioner. Dette utgjør en økning på 0,5 prosent. Økningen kom i første halvår mens i andre halvår var antall passasjerer omtrent på samme nivå som 2015.

 • Omsetningsindeks for næringslivstjenester

  Nedgang for næringslivstjenester

  Omsetningen innen faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting og forretningsmessig tjenesteyting gikk ned med henholdsvis 1,8 og 0,4 prosent fra 3. til 4. kvartal 2016, viser sesongjusterte tall.

 • Prisindekser for næringslivstjenester

  Prisvekst for annonse- og reklamevirksomhet

  Fra 4. kvartal 2015 til 4. kvartal 2016 gikk prisene for annonse- og reklamevirksomhet opp med 2,9 prosent. Dette er høyeste årsvekst siden 4. kvartal 2014. I forhold til 3. kvartal 2016 steg prisene med 0,4 prosent.

 • Godstransport med lastebil over grensen

  Flere lastebiler fra Baltikum og Polen

  Norske lastebiler fraktet 4,3 millioner tonn gods over grensen i 2016. De utenlandske bilene transporterte 9 millioner tonn. Lastebiler fra Baltikum og Polen transporterte 2,4 millioner tonn av dette, 0,3 millioner tonn mer enn i 2015.

 • Føretak

  Fleire nye føretak

  I 4. kvartal 2016 vart det registrert 14 429 nye føretak. Samanlikna med 4. kvartal i 2015 er dette ein auke på 1,2 prosent. Flest nye føretak vart registrert i Oslo og Akershus.