275812
275812
Flere har tilgang til rekreasjonsareal
statistikk
2016-12-21T08:00:00.000Z
Natur og miljø
no
arealrek, Rekreasjonsareal og nærturterreng, turterreng, friluftslivAreal, Natur og miljø
true

Rekreasjonsareal og nærturterreng1. januar 2016

Innhold

Publisert:

Flere har tilgang til rekreasjonsareal

Over halvparten av nordmenn bosatt i tettsteder har trygg tilgang til rekreasjonsareal der de bor. Blant barn og ungdom er andelen enda større.

Andel bosatte og bygninger innen tettsteder med trygg tilgang til rekreasjonsareal og nærturterreng. Alder og bygningstypegrupper. Prosent
2016
Andel med trygg tilgang til rekreasjonsarealAndel med trygg tilgang til nærturterreng
Alle aldre5844
Under 20 år6147
Barnehage6844
Skolebygning5635
Enebolig6252
Tomannsbolig5744
Rekkehus, kjedehus, andre småhus6647
Store boligbygg4526
Bygning for bofellesskap6043

58 prosent av de 4 millioner nordmenn som bor i tettsteder, har trygg tilgang til rekreasjonsareal innenfor gangavstand fra boligen sin. 44 prosent har tilsvarende god tilgang til nærturterreng

En større andel av dem som bor i små tettsteder, har tilgang enn av dem som bor i større tettsteder. I de minste tettstedene har gjennomsnittlig 73 prosent av bosatte trygg tilgang til rekreasjonsareal, mens tilsvarende for de største tettstedene er 54 prosent. For nærturterreng er forskjellen større, henholdsvis 75 og 29 prosent. 

Selv om det er en klar sammenheng mellom tettstedsstørrelse og gjennomsnittlig tilgang til nærturterreng, forekommer det også små tettsteder som har mindre andel bosatte med trygg tilgang. Særlig er dette tilfellet i områder der tettstedene er omkranset av dyrket mark som ikke anses som rekreasjons- eller nærturterreng. 

Større andel barn og unge med tilgang

En større andel av barn og ungdom har tilgang til rekreasjonsareal og nærturterreng enn det hele befolkningen har. Dette skyldes at en betydelig andel barn og unge bor nær rekreasjonsareal og nærturterreng og har tilgang langs gang- og sykkelveier og lavtrafikkerte veier.

Boligblokker dårligst tilgang

Ser vi på barnehager spesielt, er andelen med trygg tilgang til rekreasjonsareal eller nærturterreng større enn for skoler. Det er bygninger og ikke institusjoner som er med i beregningene, så skole- eller barnehagevirksomhet som holder til i andre bygningstyper, vil ikke inngå i beregningene. Dette forbeholdet vil sannsynligvis i første rekke gjelde barnehager. 

Store boligbygg, det vil si boligblokker og bygårder, har klart mindre andel med trygg tilgang enn de andre boligtypene. Dette kan ha sammenheng med at en del av disse boligtypene er lokalisert i sentrale områder av byene der boligene ligger tett og det er mer trafikk.

30 prosent har verken tilgang til rekreasjonsareal eller nærturterreng

Omtrent 70 prosent av alle bosatte har trygg tilgang til enten rekreasjonsareal eller nærturterreng. Men dette betyr også at omtrent 30 prosent verken har trygg tilgang til rekreasjonsareal eller til nærturterreng med de kravene til areal, avstand og trafikk/ fartsgrense som er stilt i denne undersøkelsen.

Økt tilgang til rekreasjonsareal

Landstallene for endring fra 2013 til 2015 viser at andelen som har trygg tilgang til rekreasjonsareal, øker med 3 prosentpoeng. En årsak til denne oppgangen er at det i noen kommuner er innført en fartsgrense på 30 kilometer i timen på kommunale veier. Tilgang til nærturterreng har derimot gått ned siden 2013, særlig i de aller største tettstedene. Økt trafikk på veier, slik at veiene oppfattes som en hindring, kan være én av årsakene til dette. Forbedringer i datagrunnlaget for arealbruk vil også kunne virke inn på endringstallene.

Kart over potensielt rekreasjonsareal i og ved tettsteder. 2016

Kartet viser i utgangspunktet et område rundt Oslofjorden. Du kan zoome i kartet. Klikk på lenken "Fullversjon" i kartet for å se kartet i full skjermbredde og få tilgang til mer funksjonalitet og metainformasjon.

For å aktivere dataene i kart.ssb.no: 1. Velg Rekreasjonsareal i temamenyen i høyre marg. 2. Zoom inn på kartet til et nivå med bedre detaljeringsgrad. 3. Velg ikonet med en etikett for å visualisere tegnforklaringen til dataene.

SSB tar forbehold om eventuelle feil og mangler i grunnlagsdataene.

(Kilde: http://kart.ssb.no, temakart Rekreasjonsareal 2016).

Your browser does not support iframe. <a href="http://kart.ssb.no/embedded/6938cb05-1329-424b-ab36-24b50f150d31" target="_blank">You can see the content of the frame here</a>

Enkelte endringer kan skyldes bedret datagrunnlagÅpne og lesLukk

Det er skjedd en del forbedringer i datagrunnlagene siden forrige publisering, særlig gjelder dette arealbruksdata. Endringer mellom 2013 og 2016 er derfor ikke nødvendigvis reelle endringer, men kan også tilbakeføres til bedre kartlegging av grønne områder i tettsteder.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB