278915
/kultur-og-fritid/statistikker/trosamf/aar
278915
Fleire medlemmar i trus- og livssynssamfunn
statistikk
2016-11-25T08:00:00.000Z
Kultur og fritid;Innvandring og innvandrere
no
trosamf, Trus- og livssynssamfunn utanfor Den norske kyrkja, medlemmer, religionar (for eksempel kristendom, islam, buddisme), kyrkjesamfunn, Human-etisk forbundKultur og fritid, Religion og livssyn, Kultur og fritid, Innvandring og innvandrere
true
Statistikk over medlemmer i trus- og livssynsamfunn gjev berre informasjon om kor mange medlemmer eit samfunn mottek statstilskot for.

Trus- og livssynssamfunn utanfor Den norske kyrkja

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltal

11,3 %

økning i antall medlemmer i trus- og livssynssamfunn utanfor Den norske kyrkja

Medlemmer i trus- og livssynssamfunn som mottek offentleg stønad og er utanfor Den norske kyrkja, etter religion/livssyn. Per 1. januar1
2016Endring i prosent
MedlemmerProsentdel2015 - 20162012 - 2016
1Omfattar berre medlemmer det vert motteke offentleg stønad for.
2Eit samfunn ikkje representert i statistikken i 2012.
3Eit samfunn ikkje representert i statistikken i 2010 og 2012.
I alt622 042100,011,321,8
Baha'i1 1490,21,35,6
Buddhisme18 8173,04,722,0
Hinduisme8 8821,48,656,1
Islam148 18923,85,132,0
Jødedom27700,13,1403,3
Kristendom349 08356,117,720,8
Sikhisme33 5450,63,4212,9
Livssyn89 75814,41,75,9
Andre trus- og livssynssamfunn1 8490,36,051,8

Sjå fleire tabellar om emnet

Tabell 1 
Medlemmer i trus- og livssynssamfunn som mottek offenleg stønad og er utanfor Den norske kyrkja, etter religion/livssyn og fylke

Medlemmer i trus- og livssynssamfunn som mottek offenleg stønad og er utanfor Den norske kyrkja, etter religion/livssyn og fylke1
20152016
I altBuddhismeIslamKristendomAnnan religion2LivssynI altBuddhismeIslamKristendomAnnan religion2Livssyn
1Omfattar berre medlemmer det vert motteke offentleg stønad for.
2Omfattar Bahài, Jødedom, Sikhisme og andre trusretningar. Eit samfunn ikkje representert i statistikken i 2012 for både jødedom og sikhisme.
I alt....141 027296 52115 23688 216622 042..148 189349 08316 19589 758
Østfold37 4081 50210 66120 7473864 11240 7331 51210 84023 7184264 237
Akershus68 7592 69916 89433 1322 85613 17879 8572 83118 23842 3873 07913 322
Oslo136 1723 74658 32250 0385 67118 395146 5213 81460 12358 1025 92918 553
Hedmark12 5714762 3366 7281512 88014 1464942 5338 0111532 955
Oppland10 3854102 2995 0901412 44512 1714312 5246 5861522 478
Buskerud33 6501 01510 83915 7041 6294 46338 0411 05911 24019 4751 7384 529
Vestfold25 9248694 73515 1813864 75329 4829034 89318 2965404 850
Telemark21 4654653 57014 5891022 73922 7454603 75115 6581072 769
Aust-Agder14 4713311 19011 423541 47315 5603461 30012 347651 502
Vest-Agder27 8057383 34621 2681382 31529 4667743 59822 5951422 357
Rogaland46 8591 6589 08428 9409206 25754 5571 7269 51835 8221 0266 465
Hordaland42 9561 4175 67027 4811 1407 24849 1031 5566 13532 7981 1397 475
Sogn og Fjordane4 4041086122 649849515 7751168053 80980965
Møre og Romsdal17 1056191 65511 7695262 53618 9386651 89013 2435472 593
Sør-Trøndelag23 8811 1334 02911 5477056 46725 3971 1494 37612 6017126 559
Nord-Trøndelag7 0162281 2703 604591 8557 6692371 4594 035571 881
Nordland13 4562532 2057 8991092 99015 2662822 2929 4961143 082
Troms - Romsa9 4462091 4455 3131062 37310 6352881 6226 2121152 398
Finnmark - Finnmárku4 7991006363 238627635 4891717883 70164765
Svalbard............
Uoppgjeve fylke445..2291811123491..2641911023

Tabell 2 
Medlemmer i trus- og livssynssamfunn som mottek offentleg stønad og er utanfor Den norske kyrkja, etter religion/livssyn. Per 1. januar. Absolutte tal og prosent

Medlemmer i trus- og livssynssamfunn som mottek offentleg stønad og er utanfor Den norske kyrkja, etter religion/livssyn. Per 1. januar. Absolutte tal og prosent1
20152016
Medlemmer i trus- og livssynssamfunnAndelMedlemmer i trus- og livssynssamfunnAndel
1Omfattar berre medlemmer det blir motteke offentleg stønad for.
2Eit samfunn ikkje representert i statistikken for 2012.
I alt558 977100,0622 042100,0
Baha'i1 1340,21 1490,2
Buddhisme17 9773,218 8173,0
Hinduisme8 1811,58 8821,4
Islam141 02725,2148 18923,8
Jødedom27470,17700,1
Kristendom296 52153,0349 08356,1
Sikhisme23 4290,63 5450,6
Livssyn88 21615,889 75814,4
Andre trus- og livssynssamfunn1 7450,31 8490,3

Tabell 3 
Medlemmer i kristne trussamfunn som mottek offentleg stønad og som er utanfor Den norske kyrkja. Per 1. januar

Medlemmer i kristne trussamfunn som mottek offentleg stønad og som er utanfor Den norske kyrkja. Per 1. januar1
20122013201420152016
11 Omfattar berre medlemmer det vert motteke offentleg stønad for. Meir informasjon, sjå Feilkjelder i "Om statistikken".
I alt289 018312 925337 316296 521349 083
Adventistsamfunnet4 8844 8414 8064 7854 778
Dei frie evangeliske forsamlingar3 1373 4433 2583 2303 318
Den Evangelisk Lutherske frikyrkja i Noreg19 50719 55219 55719 49918 908
Den Finlandska evangelisk-Lutherska församling4 1933 4404 3484 3554 117
Den islandske Evangeliske Lutherske menighet i Noreg5 9836 6346 7406 5166 830
Den kristelige menighet7 3197 2597 7507 9978 177
Den ortodokse kyrkja11 20512 95914 76517 47620 202
Den romersk-katolske kyrkja102 286121 130140 10995 655144 856
Det Evangelisk-Lutherske kyrkjesamfunn3 2093 2093 1893 1583 177
Det norske baptistsamfunn9 99910 21310 28310 29610 367
Det norske misjonsforbund9 3369 58910 13610 40610 598
Jehovas vitner11 90312 04912 13012 30412 413
Kristensamfunnet2 5672 5442 5402 5272 550
Kristne senter3 1573 1723 1453 1363 001
Metodistkyrkja i Noreg10 76110 71510 68410 56610 531
Pinsemeinigheiter39 10839 41239 39839 14939 431
Svenska Margaretaförsamlingen19 95020 90121 57322 00621 689
Andre trussamfunn20 51421 86322 90523 46024 140

Om statistikken

Statistikken synleggjer talet på medlemmer i dei trussamfunna og livssynssamfunna utanfor Den norske kyrkja (Dnk) som søkjer om og mottek statsstøtte. Statistikken over trus- og livssynssamfunn utanfor Dnk byggjer på oppgåver frå fylkesmenna over dei samfunna som har fått statstilskot.

Omgrep

Definisjon av dei viktigaste omgrepa og variablane

Trussamfunn: Godkjent trussamfunn etter lov om trudomssamfunn og ymist anna, lov-1969-06-13.

Livssynssamfunn: Godkjent livssynssamfunn etter lov om tilskot til livssynssamfunn, lov-1981-06-12.

Søknad om godkjenning av eit tru- eller livssynssamfunn vert sendt til fylkesmannen. Før godkjenning må søknaden eller meldinga for registrerte samfunn innehalde eit særskild sett med kriterier gitt i Lov om trudomssamfunn og ymist anna § 14, samt i føreskrift om registrerte og uregistrerte trussamfunn § 2. For uregistrerte trussamfunn er desse krava gjeve i same føreskrift i § 4.

Standard klassifikasjonar

Klassifiseringa for denne statistikken er grunna i søknadsskjema som samfunna sender til fylkesmenna. SSB har stått for kategoriseringa av samfunna på organisasjonsnivå, dels grunna på nytt søknadsskjema, dels på gamalt søknadsskjema frå samfunna til fylkesmenna (gamalt skjema før 2005). Numeriske kodar er laga som hjelpemiddel for køyring av tabellprogram.

Administrative opplysingar

Namn og emne

Namn: Trus- og livssynssamfunn utanfor Den norske kyrkja
Emne: Kultur og fritid

Neste publisering

Ansvarleg seksjon

Seksjon for utdanningsstatistikk

Regionalt nivå

Tala vert publiserte på lands-, og fylkesnivå

Kor ofte og aktualitet

Statistikken over medlemmer i trus- og livssynssamfunn vert publisert årleg, med unntak av 2005

Internasjonal rapportering

Ikkje relevant

Lagring og bruk av grunnmaterialet

All trus- og livssynsstatistikk i SSB er lagra på ein forsvarleg og standardisert måte i samråd med  mellom anna Datatilsynet

Bakgrunn

Føremål og historie

Hovudføremålet med denne statistikken er å synleggjere talet på medlemmer i dei trussamfunna og livssynssamfunna utanfor Den norske kyrkja (Dnk) som søkjer om og mottek statsstøtte. Statistikken over trus- og livssynssamfunn utanfor Dnk byggjer på oppgåver frå fylkesmenna til Brønnøysundregistra over dei samfunna som har fått statstilskot. Statistikken har vore publisert i SSB sidan 1972. Før 1972 vart opplysningar knytt til religion innhenta via folketeljingsskjema.

Brukarar og bruksområde

Kulturdepartementet, andre offentlege etatar, forskingsinstitusjonar, trus- og livssynssamfunn, media, studentar og andre interesserte.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Samanheng med annan statistikk

Denne statistikken kan sjåast i samanheng med statistikk forDen norske kyrkja.

Lovheimel

Statistikken omfattar trussamfunn etter lov om trussamfunn og ymist anna av 13. juni 1969 nr. 25. Etter lovtilføyinga av 12. juni 1981 kan óg uregistrerte trudomssamfunn søkje om statstilskot frå stat og kommune. Vidare endring i føreskrift om registrerte og uregistrerte trudomssamfunn av 19. april 2005. Statistikken omfattar óg livssynssamfunn etter lov om tilskot til livssynssamfunn av 12. juni 1981 nr. 64 med føreskrift om tilskot til livssynssamfunn av 1. desember 1988, samt endring i føreskrift i lov om tilskot til livssynssamfunn av 19. april 2005. Data vert henta inn med heimel i §2-2 i statistikklova.

EØS-referanse

Ikkje relevant

Produksjon

Omfang

Alle trus- og livssynssamfunn som er godkjende hjå fylkesmannen og som søkjer og mottek statstilskot for rapportert tal på medlemmer i samfunnet. Eininga i statistikken er det enkelte samfunn. Einskilde samfunn vel å ikkje søkje om statstilskot sjølv om dei er registrerte og godkjende hjå fylkesmannen. Døme på slike samfunn som ikkje søkjer om offentleg tilskot er Jesu Kristi Kyrkje av Siste Dagers Hellige. Registrerte og uregistrerte trus- og livssynssamfunn som ikkje har søkt om statstilskot det enkelte år, er ikkje med i statistikken. I eit registerført samfunn kreves det ett set med opplysninger og prest eller forstandar har lovsette gjeremål i trudomssamfunnet. (Lov om trudomssamfunn og ymist anna § 14). For uregistrerte trussamfunn som vil krevje statstilskot er det krav om færre opplysningar om samfunnet. Eit uregistrert samfunn kan til dømes ikkje ha lovsette gjeremål i trudomssamfunnet. Statistikken inneheld ikkje opplysningar om talet på menigheiter. Statistikken skil ikkje på registrerte og uregistrerte samfunn.

Datakjelder og utval

Datakjelde for statistikken er elektroniske data frå Brønnøysundregistra. T.o.m. 2004 mottok SSB kopi av søknadsskjema med oppgåve over talet på medlemmer direkte frå fylkesmenna. Frå 2005 vart medlemslistene til trus- og livssynssamfunn som søkte statstilskot via fylkesmenna sende til Brønnøysundregistra (BR) for kontroll. Etter at kontrollane i BR er utførd, mottar SSB elektronisk datafil frå BR. Statistikken omfattar alle samfunn som har søkt om tilskot det enkelte år.

Datainnsamling, editering og beregninger

Datafila vert sendt elektronisk frå BR til SSB når dei har utført den naudsynte kontrollen av medlemslistene dei har fått frå fylkesmenna.

BR har ansvaret for kontrollen etter oppdrag frå Kulturdepartementet. Medlemslistene vert kontrollerte internt i det enkelte samfunn og i tillegg kontrollerte for dobbeltmedlemskap mellom dei ulike trus- og livssynssamfunn og for dobbeltmedlemskap mellom Den norske kyrkja og trus- og livssynssamfunn utanfor Den norske kyrkja. BR har utført dei naudsynte kontrollane av organisasjonsnummer og fødselsnummer, slik at det ikkje er dublettar. Kontrollen går i hovudsak ut på å sjekke for dobbelt medlemskap (på individnivå), mot opplysningar frå Det sentrale folkeregisteret, mot andre trus- og livssynssamfunn og mot medlemsregisteret til Den norske kyrkja (Dnk). Datafila som SSB mottek er ei aggregert fil og inneheld opplysningar om talet på medlemmer per organisasjonsnivå (organisasjonsnummer) per bukommune, før klagehandsaming.

SSB kodar den mottekne fila med kodar etter eit utarbeidd kodesystem utarbeida i SSB. Statistikken over trus- og livssynssamfunn er ein summarisk statistikk, det vil seia at statistikken og tabellar berre summerer tal over medlemmer, nasjonal og fordelt på ulike religionar/livssyn. Utover oppsummering av innrapporterte tal det enkelte år, vert det ikkje gjort nokre særskilde analysar.

Sesongjustering

Ikkje relevant

Konfidensialitet

Datamaterialet kan definerast som sensitivt og celler må prikkast dersom det er under tre observasjonar i ei celle.

Samanlikningar over tid og stad

SSB har produsert offisiell statistikk over medlemmer i trus- og livssynssamfunn sidan 1971 grunna i oppgåver som fylkesmenna fekk inn i samband med tildeling av statstilskot. Som medlemmer vert rekna dei som har tilknyting til ei meinigheit, dvs. barn under 16 år, når desse ikkje er melde inn i Dnk. Fordelinga etter fylke var der meinigheita eller livssynssamfunnet er registrert. Dette fell ikkje alltid saman med bustadfylket til den enkelte medlemmen. Før 1970 publiserte SSB tabellar over personar fordelt etter trussamfunn grunna i folketeljingsdata.

Frå 2005 er det lagt til grunn eit nytt registreringssystem for talet på medlemmer, og datagrunnlaget for statistikken er endra i og med at SSB får dette frå BR. Ein kan såleis ikkje samanlikne statistikken med tidlegare år. Ein bør òg vere varsam med samanlikningar særskild  mellom åra 2005-2006-2007 då arbeidet med å rydde opp i dobbeltmedlemskap hadde særskild fokus i desse åra. Samstundes gjer ein merksam på at nokre samfunn ikkje er med i statistikken kvart år, og nye samfunn kjem til. Ein gjer merksam på at på grunn av slike høve må ein vere varsam med direkte samanlikningar over tid og mellom kategoriar, da dette til dels kan gi store utslag i ein kategori. (Sjå òg feilkjelder under). Fordelinga etter fylke er frå 2006 gjort ut frå bukommune til medlemmene.

Nøyaktigheit og pålitelegheit

Feilkjelder og uvisse

Statistikken for trus- og livssynssamfunn omfattar berre samfunn med medlemmer det er søkt om statstilskot for det einskilde år. Det kan til dels vere store svingingar på nokre kategoriar frå år til år. Dette kan skyldast at nokre samfunn av ulike årsaker ikkje søkjer det enkelte år. Det er og samfunn som aldri søkjer om tilskot.

Registerfeil.

SSB har sidan 2005 motteke data frå Brønnøysundregistrene (BR) med totalt tal over medlemmer per samfunn. SSB reknar kvaliteten som monaleg betra, då BR har føreteke dublettsjekk før SSB mottek data.

Revisjon

Ikkje relevant

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB