53785
53785
Ingen økning i kvinneandelen [Rettet 20.12.2011]
statistikk
2011-12-19T10:00:00.000Z
Valg;Innvandring og innvandrere
no
kommvalgform, Kommunestyre- og fylkestingsvalget, formannskaps- og ordførervalg, ordførere, varaordførere, direkte ordførervalg, formannskapsmedlemmer, kommunestyremedlemmer, fylkestingsmedlemmer, fylkesutvalgsmedlemmerValg, Kommunestyre- og fylkestingsvalg , Innvandring og innvandrere, Valg
true

Kommunestyre- og fylkestingsvalget, formannskaps- og ordførervalg2011

Innhold

Publisert:

Neste publisering:

Ingen økning i kvinneandelen [Rettet 20.12.2011]

Antall kvinnelige ordførere og kvinnelige representanter holder seg stabilt. Innvandrere har fått en noe større andel av kommunestyrerepresentantene ved årets valg enn ved valget i 2007. 42 prosent av alle representantene har inntekt over 500 000 kroner.

Andelen kvinnelige representanter valgt til kommunestyrene sammenlignet med forrige valg er omlag på samme nivå - 38 prosent. Kun Sosialistisk Venstreparti har et flertall av kvinnelige representanter med 51 prosent, etterfulgt av Arbeiderpartiet med 44 prosent. Som sist har Fremskrittspartiet lavest andel med 27 prosent.

Stabilt antall kvinnelige ordførere

Ordførervalgene ga 96 kvinnelige ordførere mot 97 ved sist valg. Andelen kvinnelige ordførere er 22 prosent. Ap har flest med 34 kvinnelige ordførere, etterfulgt av Høyres 32. Sammenlignet med forrige kommunestyrevalg tapte Ap 17 kvinnelige ordførere, mens Høyre vant 20 nye. Sp beholdte sine 16, KrF tapte 3 og har nå 5, mens Venstre tapte en og har to. Siden forrige valg beholdte SV sin ene, mens FrP tapte den eneste de hadde.

Når det gjelder kvinnelige varaordførere viser tallene en nedgang på om lag 6 prosentpoeng fra 175 til 152 siden forrige valg. Nesten fire av ti kvinnelige varaordførere kommer fra Ap, og 55 prosent av alle varaordførere fra Ap er kvinner.

2,5 prosent av representantene er innvandrere

Det er innvalgt 268 innvandrere som kommunestyrerepresentanter, noe som er 45 flere enn ved forrige valg. Dette utgjør 2,5 prosent av det totale antallet representanter, mot 2 prosent i 2007. 67 prosent, eller 180 representanter, har sin bakgrunn fra Asia, Afrika, Latin-Amerika og Europa utenom EU/EØS. 88 representanter har sin bakgrunn fra EU/EØS, Nord Amerika og Oseania.

Innvandrere fortsatt underrepresentert

Innvandrere er fortsatt underrepresentert i kommunestyrene, selv om det er et noe bedre samsvar mellom andel representanter og stemmeberettigede ved årets valg enn i 2007.

Av alle partiene har SV størst andel innvandrere av sine representanter med 5 prosent, etterfulgt av Ap med 4 prosent og Høyre med 2 prosent. Minst andel har Senterpartiet med 0,4 prosent. I Ap og Høyre har andel representanter med innvandringsbakgrunn økt siden forrige valg med 1 prosentpoeng, mens andelen har gått ned i SV med 2 prosentpoeng.

Menn fra 40 til 59 år dominerer

Aldersfordelingen i kommunestyrene er skjev sammenliknet med den stemmeberettigede befolkningen for øvrig. De største aldersgruppene i kommunestyrene er 40 til 49 år og 50 til 59 år, de utgjør henholdsvis 29 og 26 prosent mot henholdsvis 19 og 17 prosent av de stemmeberettigede. Menn i aldersgruppen 40-59 år utgjør 35 prosent av alle innvalgte, men kun 18 prosent av alle stemmeberettigede. Lavest representasjon har kvinner på 60 år og over sammen med den yngste aldersgruppen under 30 år, med 4 og 5 prosent av representantene. Det er små endringer i alderssammensetningen sammenlignet med valget i 2007, men oversikten viser en liten økning i andelen representanter fra den yngste og den eldste aldersgruppen.

Kommunestyremedlemmer, etter alder og kjønn. 2011. Prosent

Kommunestyre- og fylkestingsvalgene 1959-2011. Andel kvinnelige representanter. Prosent

Høyre vant flest nye ordførere, Ap tapte flest

Sammenlignet med valget i 2007 er det kun Høyre og Sp av de større partiene som har økt sin ordfører andel. Høyre vant flest ordførere i forhold til sist valg, med 44 nye ordførere. Høyre fikk totalt 119 ordførere, noe som gjør at de rykket forbi Sp som det nest største ordførerpartiet. Ap tapte flest med 25 av sine ordførere i forhold til 2007, men har likevel flest totalt med 154 ordførere. Sp fikk tre nye ordførere og har nå 86. Lokale lister har i alt 17 ordførere mot 8 i 2007.

Regjeringspartiene har til sammen 57 prosent av landets ordførere mot 62 prosent ved siste valg. Opposisjonspartiene har til sammen 153 ordførere, noe som tilsvarer 36 prosent av totalen. En økning på 7 prosentpoeng fra 2007.

Høyre og Ap har ved høstens valg 8 fylkesordførere hver, mens Sp har to. Dette innebærer at Høyre vant to sammenlignet med forrige valg, Ap og Sp beholdt sitt antall, mens KrF tapte sine fylkesordførerverv i Vest-Agder og Hordaland til Høyre.

Flest nye varaordførere til Høyre og FrP

Høyre og FrP fikk flest nye varaordførere ved kommunestyrevalget siden forrige valg med henholdsvis 33 og 12 nye. Ap, KrF, Sp og SV tapte henholdsvis 16, 14, 12 og 11 av sine varaordførere sammenlignet med valget i 2007. Ap har med dette 107, eller 25 prosent, av landets varaordførere, mens Høyre har totalt 88. I forhold til valget i 2007 økte også Venstre sin andel av varaordførerne med 2 prosentpoeng til 32 varaordførere.

Venstre har over fem ganger flere varaordførere enn ordførere, mens FrP har over fire ganger så mange.

En av tre kommuner krysser grenser mellom regjeringspartier og opposisjon

Blant de store partiene er det 17 prosent av kommunene, eller 73 totalt, som har ordfører og varaordfører fra samme parti. Dette er en liten nedgang fra forrige valg da antallet var 85 kommuner. Det er 47 kommuner med ordfører og varaordfører fra Ap, 16 fra Høyre, 9 fra Sp og 1 fra Venstre.

I 135, eller i 32 prosent, av alle kommunene finnes det blant regjeringspartiene kombinasjoner av ordfører og varaordfører. Blant opposisjonspartiene på Stortinget finnes det tilsvarende kombinasjoner i 102, eller i 24 prosent, av kommunene. I 140 kommuner, eller i 33 prosent, finnes det kombinasjoner som krysser grensene for dagens regjerings- og opposisjonspartier. Sp og Høyre deler disse vervene i 44 kommuner. I tillegg deler Høyre og Ap makten i 40 kommuner.

Kommunestyremedlemmer, etter utdanning, parti/liste#1 og kjønn. 2011. Prosent.

Større andel kvinner med høyere utdanning

Nesten halvparten av kommunestyrerepresentantene har fullført en høyere utdanning av lavere eller høyere grad. De kvinnelige representantene har gjennomgående høyere utdanning enn de mannlige. Hele 55 prosent av de kvinnelige representantene har fullført en høyere utdanning av lavere eller høyere grad, mens 41 prosent av de mannlige representantene har gjort det samme.

Av partiene skiller representantene fra SV seg ut med høyest utdanning, hele 75 prosent av disse har fullført høyere utdanning. Tilsvarende tall for FrP representanter, som ligger lavest av de store partiene, er 23 prosent.

Kommunestyremedlemmer, etter bruttoinntekt#1, kjønn og parti/liste. 2011. Prosent.

Flere høyinntektsrepresentanter

Det generelle inntektsnivået har blitt høyere siden valget i 2007, og det gjenspeiler seg også for de nyvalgte kommunestyrerepresentantene. Det er blitt flere representanter som har over 500 000 kroner i bruttoinntekt, og i 2011 er dette gjeldende for hele 42 prosent. Dette tilsvarer en økning på 19 prosentpoeng siden forrige valg. Av disse er det en sterk overvekt av menn, og andelen menn har økt med 13 prosentpoeng i denne inntektsgruppen sammenlignet med valget i 2007. Også andelen kvinner i denne inntekstgruppen har økt med 6 prosentpoeng.

Inntektsgruppefordelingen innad i partiene viser at menn i Høyre som overstiger 500 000 kroner, utgjør 43 prosent av deres representanter. Hos SV utgjør kvinner i denne inntektsgruppen 16 prosent av partiets representanter. FrP og Sp har størst andel av sine representanter med inntekter under 300 000 kroner, med 20 prosent.

 

Flest gjenvalgte menn i kommunestyrene

Det var 44 prosent av kommunestyrerepresentantene som ble gjenvalgt. Gjenvalgprosenten for menn er 47 og 39 for kvinner. Høyest andel av gjenvalgte var det i fylkene Møre og Romsdal og Østfold med henholdsvis 50 og 48 prosent. Lavest andel gjenvalgte var det i Oslo (få representanter sammenlignet med andre) og Troms, med 31 og 39 prosent.

Størst andel menn gjenvalgt også i formannskapene

I 2011 ble det valgt i alt 3 176 formannskapsmedlemmer. Av disse er 59 prosent menn og 41 prosent kvinner, dette er om lag samme fordeling som ved valget i 2007. Fire av ti ble gjenvalgt, men hovedandelen - i alt 65 prosent, av dem er menn. Andelen gjenvalgte varierer noe blant de større partiene. FrP har den høyeste andelen med 53 prosent, og Venstre har den laveste med 32 prosent.

Det er til dels store forskjeller mellom andelen menn og kvinner som er gjenvalgte. Størst forskjell er det hos SV der 47 prosent av mennene i formannskapene er gjenvalgte mot 21 prosent kvinner.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB