3595_1235
3595_1235
kommunefakta
2018-02-18T01:58:00.000Z
no
Voss kommune

Kommunefakta

Voss - 1235 (Hordaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 14 572 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 421 382
5-9 år 459 422
10-14 år 456 433
15-19 år 461 489
20-24 år 478 430
25-29 år 462 411
30-34 år 449 400
35-39 år 430 402
40-44 år 416 423
45-49 år 468 478
50-54 år 489 428
55-59 år 469 468
60-64 år 485 423
65-69 år 386 418
70-74 år 346 377
75-79 år 229 273
80-84 år 176 246
85-89 år 104 223
90-94 år 57 100
95-99 år 8 31
100 år eller eldre 1 7

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 36 69 211 18 77 84 37 44 4 3
2017 37 68 219 17 74 94 40 43 6 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Voss
Selveier 76.5
Andels- / aksjeeier 4.9
Leier 18.7

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Voss
Jordbruk, skogbruk og fiske 280
Sekundærnæringer 1677
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 2345
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 307
Undervisning 674
Helse- og sosialtjenester 1780
Personlig tjenesteyting 231

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 169000 353000 489000 287000
2006 179000 374000 510000 288000
2007 192000 407000 563000 311000
2008 208000 452000 607000 344000
2009 211000 456000 627000 352000
2010 217000 479000 640000 345000
2011 231000 510000 672000 350000
2012 244000 533000 694000 370000
2013 254000 557000 715000 397000
2014 262000 572000 743000 396000
2015 269000 592000 768000 400000
2016 275000 606000 771000 400000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Voss
Grunnskolenivå 2803
Videregående skole-nivå 5278
Universitets- og høgskolenivå kort 2593
Universitets- og høgskolenivå lang 744
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 51

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Voss
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 9.3
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 14.4
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 1.4
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 10.6
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 19.9
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 13
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 13

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 4.5 3.9 5.2
2010K3 5 4 6.2
2010K4 4.8 3.3 6.6
2011K1 5.5 4.1 7.1
2011K2 5.3 4.2 6.6
2011K3 4.9 4 5.9
2011K4 4.2 3.2 5.4
2012K1 4.8 3.5 6.5
2012K2 4.6 3.6 5.8
2012K3 4.8 4 5.8
2012K4 5.2 4 6.8
2013K1 5.7 4.5 7.3
2013K2 4.8 3.7 6.2
2013K3 4.8 3.7 6.1
2013K4 5 4 6.3
2014K1 4.8 3.6 6.2
2014K2 4.8 3.4 6.5
2014K3 5 4 6.3
2014K4 5.3 4.1 6.8
2015K1 5.7 4.6 6.9
2015K2 4.7 3.6 5.9
2015K3 5.1 3.8 6.6
2015K4 4.9 3.6 6.3
2016K1 5.1 3.7 6.6
2016K2 4.5 3.4 5.9
2016K3 4.8 3.8 6
2016K4 4.6 3.3 6.1
2017K1 5.1 3.9 6.6
2017K2 4.9 3.5 6.5
2017K3 5 3.8 6.4

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 6.4 9.1 21.7 33.1 3.5 2.4 5.6 2.8
2008 5.7 8.8 21.9 34 3.6 2.6 5.4 2.7
2009 5.9 9.5 22.5 35.3 3.7 2.7 4.7 3
2010 5.7 9.3 21.5 32.9 3.1 2.8 4.9 3.4
2011 6 9.8 21.1 33.3 3.3 2.9 4.1 4.7
2012 5.7 9.9 20.7 34.1 3.1 2.9 3 4.4
2013 6.1 10 20.4 33.9 3.1 3 3 4.7
2014 6.5 10.1 20.6 34.5 3.3 3.1 3.2 4.6
2015 6.7 10.5 20.4 33.7 3.5 3.3 3.5 4.9
2016 6.1 9.9 19.8 32.3 3.7 3.6 3.5 4.6

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.