3595_1519
3595_1519
kommunefakta
2017-09-23T21:16:00.000Z
no
Volda kommune

Kommunefakta

Volda - 1519 (Møre og Romsdal)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 2. kvartal 2017]

9 072 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 246 213
5-9 år 279 289
10-14 år 266 294
15-19 år 347 292
20-24 år 391 387
25-29 år 348 294
30-34 år 286 250
35-39 år 255 238
40-44 år 271 254
45-49 år 311 284
50-54 år 270 285
55-59 år 272 260
60-64 år 268 267
65-69 år 259 253
70-74 år 214 220
75-79 år 143 132
80-84 år 80 130
85-89 år 53 86
90-94 år 25 61
95-99 år 4 23
100 år eller eldre 0 2

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 34 -54 -20
1998K4 17 9 26
1999K4 21 7 28
2000K4 6 -9 -3
2001K4 32 -23 9
2002K4 -1 9 8
2003K4 6 37 43
2004K4 28 -56 -28
2005K4 31 -60 -29
2006K4 8 -10 -5
2007K4 37 52 89
2008K4 35 68 103
2009K4 29 34 64
2010K4 10 81 82
2011K4 0 38 38
2012K4 5 130 134
2013K4 6 75 82
2014K4 9 59 68
2015K4 5 55 60
2016K4 47 18 65

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Volda
Selveier 77.6
Andels- / aksjeeier 0.5
Leier 21.9

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Volda
Jordbruk, skogbruk og fiske 157
Sekundærnæringer 805
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1141
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 175
Undervisning 687
Helse- og sosialtjenester 1203
Personlig tjenesteyting 151

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 162000 371000 506000 278000
2006 165000 392000 529000 290000
2007 178000 432000 571000 306000
2008 197000 460000 611000 330000
2009 200000 485000 636000 341000
2010 205000 482000 658000 341000
2011 220000 516000 689000 352000
2012 228000 539000 720000 378000
2013 231000 538000 746000 385000
2014 245000 560000 778000 393000
2015 255000 563000 786000 405000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Volda
Grunnskolenivå 1636
Videregående skole-nivå 2716
Universitets- og høgskolenivå kort 2166
Universitets- og høgskolenivå lang 615
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 19

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

1 100 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Volda
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 5.3
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 25.2
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 5.6
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 7.2
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 1.5
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 33.6
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 13

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80,6 år

 • Kvinner

  84,7 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  3,1 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  176 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

2,7 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 6.1 10 27.7 31.7 2.2 2.5 4.1 3.2
2008 5.6 10.3 26.5 33 2.1 2.6 4.9 2.8
2009 5.7 10.3 25.9 34.2 2.8 2.5 4.3 3.2
2010 6.2 10.7 25.6 33.6 3 2.7 3.7 2.8
2011 6.4 11.7 25.5 33 2.9 4 3.6 2.6
2012 5.7 12 23.7 34.8 3 4.1 3.6 2.6
2013 5.8 11 22.3 34.9 3 4.1 3.4 2.3
2014 5.9 10.2 20.2 32.8 3.1 2.1 3.4 2
2015 5.7 10 20.3 30.4 3.7 2 3.3 2.1
2016 6.2 9.7 19.8 29.9 4.6 2 3.4 2.1

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  91 767 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.