3595_1519
3595_1519
kommunefakta
2018-01-20T17:31:00.000Z
no
Volda kommune

Kommunefakta

Volda - 1519 (Møre og Romsdal)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 9 178 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 246 213
5-9 år 279 289
10-14 år 266 294
15-19 år 347 292
20-24 år 391 387
25-29 år 348 294
30-34 år 286 250
35-39 år 255 238
40-44 år 271 254
45-49 år 311 284
50-54 år 270 285
55-59 år 272 260
60-64 år 268 267
65-69 år 259 253
70-74 år 214 220
75-79 år 143 132
80-84 år 80 130
85-89 år 53 86
90-94 år 25 61
95-99 år 4 23
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 12 23 48 56 97 54 50 29 0 3
2017 16 21 58 59 111 52 51 27 3 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Volda
Selveier 77.6
Andels- / aksjeeier 0.5
Leier 21.9

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Volda
Jordbruk, skogbruk og fiske 157
Sekundærnæringer 805
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1141
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 175
Undervisning 687
Helse- og sosialtjenester 1203
Personlig tjenesteyting 151

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 162000 371000 506000 278000
2006 165000 392000 529000 290000
2007 178000 432000 571000 306000
2008 197000 460000 611000 330000
2009 200000 485000 636000 341000
2010 205000 482000 658000 341000
2011 220000 516000 689000 352000
2012 228000 539000 720000 378000
2013 231000 538000 746000 385000
2014 245000 560000 778000 393000
2015 255000 563000 786000 405000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Volda
Grunnskolenivå 1636
Videregående skole-nivå 2716
Universitets- og høgskolenivå kort 2166
Universitets- og høgskolenivå lang 615
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 19

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Volda
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 5.3
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 25.2
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 5.6
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 7.2
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 1.5
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 33.6
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 13

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 5.3 4.5 6.3
2010K3 5.5 4.5 6.6
2010K4 6.1 5.1 7.3
2011K1 6.5 5.2 8.1
2011K2 6.4 5.2 7.8
2011K3 6.2 5.5 7.2
2011K4 5.8 4.8 6.9
2012K1 6.3 5 7.8
2012K2 5.5 3.8 7.7
2012K3 5.3 4 7.1
2012K4 5.1 3.3 7.5
2013K1 5.9 3.8 8.5
2013K2 5.7 3.9 7.9
2013K3 5.7 4.2 7.7
2013K4 5.6 4 7.7
2014K1 5.7 3.7 8.1
2014K2 5.5 3.7 7.7
2014K3 5.1 2.9 7.8
2014K4 5.6 3.5 8.3
2015K1 6.2 4.5 8.2
2015K2 5.7 4.1 7.6
2015K3 5.8 4.6 7.3
2015K4 5.8 5 6.7
2016K1 5.9 4.9 7.1
2016K2 5.3 4 6.8
2016K3 5 4.1 6.1
2016K4 5.4 4.3 6.6
2017K1 6.7 5.2 8.4
2017K2 6.2 4.3 8.5
2017K3 6 4.1 8.1

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 6.1 10 27.7 31.7 2.2 2.5 4.1 3.2
2008 5.6 10.3 26.5 33 2.1 2.6 4.9 2.8
2009 5.7 10.3 25.9 34.2 2.8 2.5 4.3 3.2
2010 6.2 10.7 25.6 33.6 3 2.7 3.7 2.8
2011 6.4 11.7 25.5 33 2.9 4 3.6 2.6
2012 5.7 12 23.7 34.8 3 4.1 3.6 2.6
2013 5.8 11 22.3 34.9 3 4.1 3.4 2.3
2014 5.9 10.2 20.2 32.8 3.1 2.1 3.4 2
2015 5.7 10 20.3 30.4 3.7 2 3.3 2.1
2016 6.2 9.7 19.8 29.9 4.6 2 3.4 2.1

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.