3595_0834
3595_0834
kommunefakta
2017-10-19T17:41:00.000Z
no
Vinje kommune

Kommunefakta

Vinje - 0834 (Telemark)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 2. kvartal 2017]

3 702 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 103 93
5-9 år 114 99
10-14 år 99 98
15-19 år 114 121
20-24 år 134 124
25-29 år 109 100
30-34 år 109 100
35-39 år 95 92
40-44 år 127 100
45-49 år 130 133
50-54 år 149 124
55-59 år 119 124
60-64 år 133 125
65-69 år 101 116
70-74 år 114 107
75-79 år 64 68
80-84 år 35 57
85-89 år 26 35
90-94 år 6 19
95-99 år 2 7
100 år eller eldre 0 1

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 12 41 35 25 5 66 5 0 0 0
2017 12 41 29 23 5 61 5 0 0 0

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  42 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  46 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  4 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  -15 personer [per 2. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Vinje
Selveier 81.8
Andels- / aksjeeier 0
Leier 18.2

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Vinje
Jordbruk, skogbruk og fiske 79
Sekundærnæringer 566
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 544
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 95
Undervisning 166
Helse- og sosialtjenester 482
Personlig tjenesteyting 44

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 176000 341000 493000 262000
2006 179000 365000 508000 275000
2007 196000 401000 554000 307000
2008 216000 438000 610000 315000
2009 219000 452000 612000 314000
2010 228000 467000 646000 335000
2011 236000 497000 659000 343000
2012 248000 516000 684000 356000
2013 255000 528000 719000 363000
2014 264000 551000 736000 361000
2015 268000 575000 778000 371000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Vinje
Grunnskolenivå 777
Videregående skole-nivå 1396
Universitets- og høgskolenivå kort 667
Universitets- og høgskolenivå lang 150
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 29

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

5 549 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Vinje
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 2.3
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 12.2
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 3.3
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 5.1
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 0
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 16.9
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 23.3

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  79,1 år

 • Kvinner

  82,8 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  2,3 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  58 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

6,7 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 9 7 17.8 31.2 3.4 1.6 7.3 4
2008 8.7 8.1 18.3 33.1 2.9 1.2 7.1 4.7
2009 8.3 8.6 16.8 31.7 2.4 1.2 7.6 4.6
2010 8 8.9 16.5 32 2.8 1.1 7.2 4.3
2011 8.2 8.2 16.3 32 2.1 1.4 7.3 4.5
2012 8.4 7.7 16.2 33.9 2.2 1.5 7.3 5
2013 7.6 7.5 15.8 32.3 2.9 1.4 8.1 5.4
2014 7 7.9 15.8 33.1 2.9 1.2 8.9 4.9
2015 7.1 7.7 15.8 32.3 2.9 1 9.2 5.1
2016 6.9 7.5 15.4 33.7 3.2 1 8.9 4.4

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  104 256 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.