3595_1160
3595_1160
kommunefakta
2017-09-25T04:29:00.000Z
no
Vindafjord kommune

Kommunefakta

Vindafjord - 1160 (Rogaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 2. kvartal 2017]

8 829 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 270 288
5-9 år 284 290
10-14 år 258 284
15-19 år 342 306
20-24 år 311 241
25-29 år 303 260
30-34 år 292 253
35-39 år 297 250
40-44 år 286 250
45-49 år 314 278
50-54 år 297 276
55-59 år 305 254
60-64 år 305 231
65-69 år 232 203
70-74 år 180 166
75-79 år 109 147
80-84 år 90 119
85-89 år 60 88
90-94 år 28 65
95-99 år 9 5
100 år eller eldre 0 2

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4
1998K4
1999K4
2000K4
2001K4
2002K4
2003K4
2004K4
2005K4 0 0 0
2006K4 14 -22 -8
2007K4 7 -33 -27
2008K4 15 51 77
2009K4 30 6 36
2010K4 30 70 101
2011K4 41 108 149
2012K4 43 125 168
2013K4 30 102 132
2014K4 32 -13 18
2015K4 8 16 23
2016K4 44 -6 40

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Vindafjord
Selveier 84.3
Andels- / aksjeeier 0.2
Leier 15.5

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Vindafjord
Jordbruk, skogbruk og fiske 404
Sekundærnæringer 1528
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1250
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 192
Undervisning 315
Helse- og sosialtjenester 717
Personlig tjenesteyting 90

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 163000 351000 517000 272000
2006 163000 357000 541000 292000
2007 187000 406000 591000 287000
2008 203000 432000 636000 307000
2009 209000 443000 653000 324000
2010 218000 465000 668000 314000
2011 231000 493000 696000 352000
2012 245000 512000 727000 379000
2013 251000 530000 773000 389000
2014 260000 557000 786000 390000
2015 268000 584000 789000 417000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Vindafjord
Grunnskolenivå 1849
Videregående skole-nivå 3370
Universitets- og høgskolenivå kort 1283
Universitets- og høgskolenivå lang 297
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 43

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

2 728 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Vindafjord
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 1.3
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 7.6
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 1.2
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 47.8
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 10.4
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 14.8
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 5.6

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80,1 år

 • Kvinner

  84 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  3,3 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  183 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

0,4 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 9.8 9.7 25 32.2 0.9 2.2 4.4 2.3
2008 6.8 11.1 26.1 32.5 1.1 2.4 3.9 2.5
2009 6.4 10.6 25 32.3 1.8 2.3 5 2.3
2010 6.7 10.7 25.2 31.4 2.4 2.2 4.6 2.8
2011 6.8 10.7 25.4 32 2.2 2.2 5.2 2.4
2012 6.7 11.6 24.3 34.5 2.4 2.3 4.7 2.7
2013 6.5 11.2 23.6 33.6 2.3 2.4 4.9 2.7
2014 7.1 11.9 23.1 34.7 2.9 2.8 4.7 2.9
2015 6.9 11.4 22.8 32.9 3.5 3.5 2.8 2.6
2016 6.7 11.4 22 32.8 3.7 3.9 3.1 4.5

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  48 228 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.