3595_1750
3595_1750
kommunefakta
2017-09-23T21:59:00.000Z
no
Vikna kommune

Kommunefakta

Vikna - 1750 (Nord-Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 2. kvartal 2017]

4 491 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 152 129
5-9 år 135 139
10-14 år 137 163
15-19 år 154 146
20-24 år 136 134
25-29 år 155 127
30-34 år 118 158
35-39 år 136 127
40-44 år 158 143
45-49 år 174 141
50-54 år 165 122
55-59 år 124 117
60-64 år 120 139
65-69 år 126 112
70-74 år 82 96
75-79 år 74 64
80-84 år 51 62
85-89 år 31 38
90-94 år 8 19
95-99 år 0 5
100 år eller eldre 0 1

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 -4 -4 -8
1998K4 13 46 59
1999K4 27 0 27
2000K4 16 7 23
2001K4 17 43 60
2002K4 6 4 10
2003K4 19 44 63
2004K4 19 -25 -6
2005K4 9 -11 -2
2006K4 13 -4 8
2007K4 8 7 15
2008K4 7 59 66
2009K4 3 21 22
2010K4 7 5 13
2011K4 26 80 106
2012K4 32 27 59
2013K4 9 12 21
2014K4 15 25 42
2015K4 5 20 24
2016K4 35 -5 31

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Vikna
Selveier 83.1
Andels- / aksjeeier 0.8
Leier 16.1

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Vikna
Jordbruk, skogbruk og fiske 259
Sekundærnæringer 422
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 768
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 84
Undervisning 192
Helse- og sosialtjenester 419
Personlig tjenesteyting 39

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 168000 367000 506000 279000
2006 174000 393000 527000 273000
2007 193000 425000 572000 292000
2008 208000 447000 618000 311000
2009 212000 460000 641000 315000
2010 219000 474000 660000 328000
2011 228000 510000 696000 355000
2012 238000 534000 707000 354000
2013 257000 552000 731000 362000
2014 254000 577000 760000 372000
2015 265000 585000 794000 398000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Vikna
Grunnskolenivå 1251
Videregående skole-nivå 1419
Universitets- og høgskolenivå kort 575
Universitets- og høgskolenivå lang 94
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 14

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

1 102 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Vikna
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 4.7
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 27.9
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern -3
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 0
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 52.9
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 13.2
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 3.5

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  79,8 år

 • Kvinner

  84 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  3,9 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  109 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

3,2 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.4 9.3 20.2 32.2 1.6 3.3 8.3 2.7
2008 7.8 11.2 19 33.6 1.4 3.7 4.6 2.5
2009 7.7 10.8 18.2 33.9 1.4 4 7.1 2.4
2010 8.4 10.3 19.2 32 1.7 4.4 7.1 2.3
2011 8.5 10.2 18.9 30.5 2.6 4.3 4.9 5.3
2012 8.4 9 17.4 30.3 2.7 4.2 6.8 5.2
2013 8 11.5 16.3 32.3 2.8 4.5 6.5 5.3
2014 8.1 10.9 17.6 32.5 3.5 4.7 7 5.3
2015 8.1 11.5 17.2 29.6 3.4 4.7 7 4.9
2016 7.4 9.8 17.2 29.1 3.3 2.3 7.4 4.8

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  90 548 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.