3595_1816
3595_1816
kommunefakta
2018-02-20T00:32:00.000Z
no
Vevelstad kommune

Kommunefakta

Vevelstad - 1816 (Nordland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 513 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 18 11
5-9 år 12 15
10-14 år 17 13
15-19 år 22 14
20-24 år 13 10
25-29 år 14 12
30-34 år 13 9
35-39 år 18 16
40-44 år 21 15
45-49 år 21 14
50-54 år 18 15
55-59 år 17 17
60-64 år 13 23
65-69 år 24 20
70-74 år 25 18
75-79 år 12 7
80-84 år 5 3
85-89 år 5 5
90-94 år 0 3
95-99 år 0 0
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 0 0 10 3 0 0 3 0 0 0
2017 0 4 10 3 5 0 3 0 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Vevelstad
Selveier 84
Andels- / aksjeeier 0
Leier 16

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Vevelstad
Jordbruk, skogbruk og fiske 58
Sekundærnæringer 32
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 44
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 32
Undervisning 19
Helse- og sosialtjenester 45
Personlig tjenesteyting 11

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 142000 358000 426000
2006 151000 369000 448000
2007 174000 389000 496000
2008 184000 451000 559000
2009 199000 399000 550000
2010 211000 407000 608000 317000
2011 212000 479000 632000
2012 220000 486000 689000 373000
2013 237000 498000 666000 338000
2014 263000 530000 703000 455000
2015 256000 562000 728000 475000
2016 258000 529000 734000 556000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Vevelstad
Grunnskolenivå 140
Videregående skole-nivå 187
Universitets- og høgskolenivå kort 72
Universitets- og høgskolenivå lang 14
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 1

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Vevelstad
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 0
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 27.4
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 24.6
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 3.8
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 0.6
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 1.8
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 34.6

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete, Oppgave mangler for Frivillige barne- og ungdomsforeninger)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 5 5.4 4.7
2010K3 6.3 6.9 5.7
2010K4 6.8 6.5 7.1
2011K1 7.5 7.3 7.8
2011K2 5.4 4.7 6.4
2011K3 5.6 2.7 9.5
2011K4 6.1 3.2 9.8
2012K1 6.6 5.5 8
2012K2 5.8 4.5 7.6
2012K3 6 6.6 5.1
2012K4 5.4 5.9 4.7
2013K1 3.9 2.1 6
2013K2 3.1 1.4 5.1
2013K3 4.1 3.6 4.9
2013K4 6.3 3.6 9.7
2014K1 5.9 3.3 9
2014K2 5.8 3.9 8.1
2014K3 8.3 7.7 9.1
2014K4 9.2 7.7 11
2015K1 7.7 6.9 8.5
2015K2 6.4 5.6 7.4
2015K3 4.8 4.2 5.6
2015K4 5.4 3.9 7
2016K1 5 4 6.2
2016K2 4.3 2.6 6.5
2016K3 7.3 6.1 8.7
2016K4 5.9 5.1 6.7
2017K1 8.6 9.4 7.6
2017K2 6.4 6 6.9
2017K3 4.8 3.8 6

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Mottakere av hjemmetjenester 67-79 år, Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 17.1 4.7 17.5 38.4 0.7 0.3 3 4.7
2008 17 6.2 19 41 0.9 0.7 2.2 4.7
2009 15.6 4.9 18.9 38 0.8 0.5 3.4 5
2010 14.6 5.3 19.3 37.9 1 0.3 4.1 4.9
2011 15.2 4.8 18.4 37.1 0.7 0.7 4 4.9
2012 16.8 5.1 18.4 40.5 0.8 0.7 4 4.1
2013 16 4.3 18 39.3 0.8 0.6 3.8 3.4
2014 16.7 4.2 17.5 37.9 1 0.5 1.3 4.5
2015 16.6 4.8 16.4 34.5 4.6 0.6 3.3 2.7
2016 19.1 6.2 16.3 32.6 6.5 0.6 2.4 2.6

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.