3595_1824
3595_1824
kommunefakta
2017-11-20T08:15:00.000Z
no
Vefsn kommune

Kommunefakta

Vefsn - 1824 (Nordland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 3. kvartal 2017]

13 452 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 363 325
5-9 år 386 342
10-14 år 385 356
15-19 år 438 424
20-24 år 483 459
25-29 år 423 392
30-34 år 385 340
35-39 år 346 347
40-44 år 397 412
45-49 år 521 452
50-54 år 523 488
55-59 år 464 415
60-64 år 424 404
65-69 år 428 397
70-74 år 346 331
75-79 år 266 282
80-84 år 171 171
85-89 år 92 142
90-94 år 39 77
95-99 år 5 21
100 år eller eldre 0 3

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 43 71 40 34 19 59 36 14 0 0
2017 40 68 47 39 21 55 37 13 0 0

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  126 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  123 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  40 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  -22 personer [per 3. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Vefsn
Selveier 74.7
Andels- / aksjeeier 9.1
Leier 16.2

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Vefsn
Jordbruk, skogbruk og fiske 153
Sekundærnæringer 1735
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1915
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 408
Undervisning 620
Helse- og sosialtjenester 1539
Personlig tjenesteyting 202

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 176000 361000 500000 283000
2006 179000 383000 528000 291000
2007 200000 410000 575000 313000
2008 217000 444000 614000 341000
2009 220000 447000 624000 340000
2010 223000 466000 642000 355000
2011 236000 498000 664000 367000
2012 247000 521000 698000 373000
2013 258000 538000 716000 384000
2014 264000 559000 736000 396000
2015 267000 572000 752000 407000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Vefsn
Grunnskolenivå 3371
Videregående skole-nivå 4878
Universitets- og høgskolenivå kort 2141
Universitets- og høgskolenivå lang 456
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 60

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

2 412 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Vefsn
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 5.5
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 7.6
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 3
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 12.4
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 24.8
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 18.3
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 12.1

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  79 år

 • Kvinner

  83,3 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Du finner flere tall om sykefravær i statistikken Sykefravær.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K1 5.6 4.8 6.5
2010K2 5.7 4.9 6.7
2010K3 6.5 5.8 7.4
2010K4 6.6 5.4 8.1
2011K1 6.2 5 7.7
2011K2 5.5 4.7 6.6
2011K3 5.7 5.1 6.4
2011K4 5.5 4.9 6.2
2012K1 5.6 4.6 6.8
2012K2 5.7 4.5 7.2
2012K3 5.8 4.7 7.3
2012K4 6.2 5.1 7.5
2013K1 5.9 5.2 6.8
2013K2 4.7 4 5.4
2013K3 5.2 4.6 6.1
2013K4 5.5 4.5 6.7
2014K1 5.5 4.1 7.2
2014K2 5.4 4.1 7
2014K3 5.6 4.6 6.8
2014K4 5.5 4.3 7.1
2015K1 6.2 5.2 7.4
2015K2 5.9 5 7
2015K3 6.2 5.4 7.1
2015K4 6.3 5.2 7.5
2016K1 6.1 4.9 7.4
2016K2 5.8 4.7 7.2
2016K3 5.9 5.1 6.7
2016K4 5.7 4.8 6.7
2017K1 5.5 4.9 6.2
2017K2 5.3 4.4 6.3

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

5,8 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 5.8 9.3 21.2 30.7 3.4 1.7 5.1 4.8
2008 5.8 10.2 20.6 32.3 3.7 1.7 4.1 4.6
2009 5.3 9.4 19.5 31.9 4 1.7 5.7 4.5
2010 5.2 9.6 20.4 31.1 4.2 1.8 5.8 4.7
2011 5.9 9.1 19.6 31.4 4.4 2.1 6 4.4
2012 5.2 9 19 35.3 4 2.5 5.4 4.3
2013 5 9.2 18.8 34 3.8 2.7 5.8 4.2
2014 5 10.1 18.5 34.5 4 3 4.3 5.2
2015 4.5 9.7 18.6 29.8 4.3 2.8 5.7 4.8
2016 5.2 10 18.3 32.1 4.6 2.6 6 4.9

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  83 239 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.